Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj

Kdaj bodo objavljeni razpisi?
 

Objava razpisov je z internimi akti Občine praviloma predvidena konec leta za naslednje proračunsko leto. Sam razpisni postopek pa je tesno vezan s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto za katero se izvaja razpis. Izdaja sklepov o dodelitvi sredstev in podpis pogodbe namreč ni dovoljen pred sprejetjem in uveljavitvijo Odloka o proračunu. Zato je pomembno ob določanju datuma upoštevati tudi slednje.

Roki objave razpisa pa se razlikujejo tudi po razpisnih področjih, zato predlagamo, da se za podrobnejšo informacijo obrnete na strokovnega sodelavca, zadolženega za posamezno področje.

 

Ali ima Občina podpore ob rojstvu otroka?
 

Občina Brežice na podlagi Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice (Uradni list RS, št. 65/13, 32/15 in 78/15)

Kriterij za dodelitev pomoči ob rojstvu novorojenega otroka je stalno prebivališče na območju Občine Brežice. Do pomoči ni upravičen posameznik, ki ima stalno prebivališče v Občini

Brežice in je že prejel pomoč za podobne namene v občini, v kateri je imel stalno prebivališče ob rojstvu otroka.

Višina pomoči ob rojstvu novorojenega otroka se s sklepom določi po sprejemu proračuna za posamezno koledarsko leto. Tako določeni znesek velja do uveljavitve proračuna

za naslednje koledarsko leto. Višino s sklepom določi župan glede na zagotovljena sredstva v proračunu za tekoče leto.

Za leto 2016 je določena višina v znesku 200 EUR.

 

Kje in kdaj oddam vlogo za pomoč ob rojstvu otroka?
 

Vloga se odda na Centru za socialno delo Brežice. Starši lahko uveljavijo pravico do pomoči ob rojstvu

otroka najpozneje šest mesecev od dne, ko je bil otrok rojen.

 

Kakšne so obveznosti sobodajalcev do Občine?
 

Vsi sobodajalci na območju občine Brežice morajo do 25. v mesecu na Občino Brežice podati na predpisanem obrazcu poročilo o nočitvah za pretekli mesec in v istem roku nakazati na posebni račun Občine Brežice, naveden na obrazcu turistično takso. 

 

Katere vrste podpore nudi občina podjetnikom?
 

Sofinanciranje začetnih investicij, odpiranje novih delovnih mest, sofinanciranje najema poslovnih prostorov v starem mestnem jedru in sofinanciranje udeležbe na sejmih za predstavitev inovativnih produktov in storitev, sofinanciranje nakupa stavbnih zemljišč v industrijskih in poslovnih conah na območju občine Brežice in pomoč v obliki informiranja, svetovanja, skupnih promocijskih aktivnosti in usposabljanja preko Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.