Oddelek za prostor

Koliko bom plačal komunalnega prispevka?

Komunalni prispevek je odvisen od velikosti objekta (zazidane površine in neto tlorisne površine objekta) ter od opremljenosti zemljišča (cesta, vodovod, kanalizacija, smeti). Za izračun komunalnega prispevka je potrebno naši službi predložiti podatke iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter soglasja upravljalcev javne infrastrukture, iz katerih je razvidno, na katero infrastrukturo se lahko objekt priključi.

 

Zanima me ali je moje zemljišče namenjeno gradnji?

Namenska raba zemljišča je določena z Občinskim prostorskim načrtom Občine Brežice. Natančnejše podatke lahko dobite pri referentih na Oddelku za prostor, lahko pa jo preverite tudi sami, če imate dostop do interneta. V aplikacijo PISO vnesete podatke o zemljišču (katastrska občina in parcelna številka), nato pa v levi zgornji strani aplikacije med tematskimi sklopi obkljukate v rumenem delu Občinski prostorski načrt, Namenska raba kartografski del.  Opozarjamo, da so podatki v aplikaciji PISO informacijske narave. Uradni dokument o namenski rabi predstavlja Potrdilo o namenski rabi.

 

Prikaz poizvedbe iz aplikacije PISO:

piso

 

 

Katere podatke in kam javim za NUSZ?

Zavezanci za NUSZ nam morajo sporočiti spremembe podatkov ob nastanku, le teh na obrazcu, ki je na voljo na internetnih straneh občine ali ga dobite na Oddelku za prostor. (obrazec)

 

Kje dobim lokacijsko informacijo in potrdilo o namenski rabi, kaj moram za to predložiti?

Za izdajo potrdila o namenski rabi potrebujemo izpolnjen obrazec (obrazec) z vsemi potrebnimi podatki o predmetnem zemljišču. Za izdelavo Lokacijske informacije prav tako potrebujemo izpolnjen obrazec (obrazec) z bolj konkretnimi podatki o posegu, ki ga ima investitor namen izvesti. Priporočljivo je, da se pred oddajo obrazca, investitor zglasi pri referentu na Oddelku za prostor.

 

Kako se zemljišču določi (spremeni) namenska raba?

Namenska raba zemljišča je določena z Občinskim prostorskim načrtom. Občina vseskozi zbira pobude za spremembo namenske rabe zemljišča, ki jih skupaj z izbranim prostorskim načrtovalcem pregleda, analizira in selekcionira. Namenska raba se določi na osnovi postopka, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju. V postopek so vključene številne službe ministrstev in organov v njihovi sestavi ter javne lokalne in regionalne službe; to so nosilci urejanja prostora, ki podajo konkretne usmeritve iz svojega delovnega področja. Občina je dolžna njihove usmeritve povzeti v prostorski dokument, kar lahko povzroči izločitev katere izmed sprememb namenske rabe zemljišč (izločitev pobude) . V postopek je vključena tudi javnost na način, da se po pripravi osnutka in povzemanju usmeritev vseh nosilcev urejanja prostora akt javno razgrne za vsaj 30 dni. Akt je v tem času na voljo občanom, zainteresirani javnosti in lastnikom zemljišč, da podajo svoje pripombe in predloge. Dopolnjen akt gre ponovno v obravnavo do vseh nosilcev urejanja prostora, da ti podajo končno mnenje k predlogu akta. Postopek sprememb ion dopolnitev namenske rabe prostora okvirno traja dve leti. Pobudniki so med pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta obveščeni v ključnih (prelomnih) korakih.