Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH OBRATOV

Kdaj je potrebno prijaviti obratovalni čas za gostinski obrat?

Za gostinske lokale velja zakonska obveznost, da svoj obratovalni čas prijavijo pri lokalni skupnosti. Prijavlja se redni obratovalni čas, to je med 6 in 22 uro vsak dan, podaljšani obratovalni čas, to je pred 6. uro zjutraj in po 22 uri zvečer, ter izredni obratovalni čas za posamezne dogodke ali zaključene skupine.

Redni obratovalni čas prijavi gostinec pred prvim začetkom obratovanja ter ob vsaki spremembi delovnega časa oz. spremembi naziva, firme in podobno. Kadar gostinec prijavlja tudi podaljšani obratovalni čas, to je pred 6. uro zjutraj in po 22. uri zvečer, mora vlogo podati vsaj 15 dni pred željenim pričetkom obratovanja oziroma spremembo podaljšanega obratovalnega časa. Podaljšan obratovalni čas je potrebno prijaviti vsako leto in sicer vsaj 15 pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto. Podaljšan in izredni obratovalni čas je odvisen tudi od vrste lokala in njegove lokacije (stanovanjsko ali nestanovanjsko območje).

 

PREKOMERNA OBREMENITEV OKOLJA S HRUPOM

Kdaj je potrebno oddati vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom?

Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom je potrebna ob izvedbi prireditev izven objektov, kjer se uporabljajo zvočne naprave, ki presegajo kritično mejo obremenitve okolja s hrupom določene z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup. K vlogi je potrebno priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki obravnava vir hrupa, točno lokacijo, kar je tudi podlaga za izdajo dovoljenja. Vlogo je potrebno oddati vsaj 30 dni pred predvideno prireditvijo.

 

ZAPORA OBČINSKE CESTE

Kdaj je potrebno oddati vlogo za zaporo ceste in koliko časa prej je potrebno obvestiti javnost o zapori?

Vlogo za zaporo občinskih cest je potrebno oddati takrat, kadar zaradi posebnih dogodkov nastane potreba po zapori ceste kot na primer razne prireditve, dela na cesti, dela na objektu ob cesti, ki bi povzročala nevarnost odvijanja prometa in podobno. Vlogo je potrebno oddati najmanj 15 dni pred predvideno zaporo ceste skupaj z Elaboratom o zapori, kjer se predvidi na kakšen način se bo zapora izvajala ali se zagotavlja obvoz, koliko časa in podobno. Zaporo izvaja upravljavec vzdrževanja občinskih cest. Stroške zapore nosi predlagatelj zapore. Javnost o izvedbi zapore obvesti upravljavec ceste, in sicer najmanj 3 dni pred predvideno zaporo.  Izjema so interventne zapore zaradi varnosti odvijanja prometa.

 

UPORABA JAVNE POVRŠINE

Kdaj je potrebo oddati vlogo?

Vlogo za uporabo javne površine je potrebno oddati v primeru, ko posameznik ali organizacija želi uporabljati javne površine za drug namen od predvidenega in omejiti javno uporabo te javne površine za krajši čas. V vlogi je potrebno navesti za katere površine se vloga podaja, namen posebne uporabe in čas trajanja posebne uporabe. Vlogo je potrebno oddati najmanj 15 dni pred predvideno uporabo javne površine.