Opis

Občina Brežice in Občina Bistrica ob Sotli sta kot investitorici sklenili pogodbo za izvedbo hidravlične izboljšava vodovodnega sistema. Z izgradnjo hidravlično izboljšanega in nadgrajenega vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti v skupni dolžini 39.603 metrov se bo zagotovilo nemoteno, neoporečno in kakovostno dobavo pitne vode kar 20.150 prebivalcem obeh občin. 

Projekt bo poskrbel tudi za nemoteno oskrbo s pitno vodo, rezervne vodne količine in optimizacijo delovanja vodovodnega sistema ter zmanjšanje vodnih izgub. Izvedle se bodo hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli (OKP 1 in OKP 4) in treh vodovodnih sistemov v občini Brežice (VS Brežice, VS Pišece in VS Bizeljsko). Izvedba projekta bo zagotovila hidravlično izboljšavo cevovodov in pripadajočih objektov, optimizacijo vodovodnega sistema in zmanjševanje vodnih izgub na obeh vodovodnih sistemih. Vodovodna sistem bosta predstavljala tudi rezervni vodni vir v primeru večjega izpada oz. motene dobave pitne vode v eni ali drugi občini.

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli tudi povezuje regijo Posavje, saj bo zagotovil dolgoročno varno, kakovostno in zanesljivo vodooskrbo na območju občin Brežic in Bistrica ob Sotli, ki predstavljata zaključeno celoto, ker se vodovodna sistema v občinah s predmetnim projektom povezujeta.

Sofinancer projekta je Ministrstvo za okolje in prostor. Za projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v Občinah Brežice in Bistrica ob Sotli so pridobljena tako državna kot evropska sredstva (Kohezijski sklad).

V postopku javnega naročanja je bilo za izvajalca del projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje HPG Brežice, d.o.o. v partnerstvu z družbo Kostak, d.d. Začetek del (uvedba v delo) sledi v decembru 2021, dela na terenu predvidoma v začetku leta 2022, zaključek del pa je načrtovan v oktobru 2023.

Naložba v vašo prihodnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

15.12.2023

Hidravlične izboljšave

Nagradna igra

13.12.2023

Hidravlične izboljšave

Novinarska konferenca

28.11.2023

Hidravlične izboljšave

Dela v Občini Bistrica ob Sotli

27.11.2023

Hidravlične izboljšave

Dela v Občini Brežice

27.10.2023

Hidravlične izboljšave

Potek del na projektu - Občina Bistrica ob Sotli

Vse novice