Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

16.10.2023 / Projekti

Naziv operacije: "KOLESARSKA POVEZAVA OB R2-419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi"

Deli na FBNatisni
Galerija

Novozgrajena  kolesarska povezava in rekonstruirana cesta R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi

Občina Brežice je od leta 2017 vodila postopke za izgradnjo prepotrebne varne kolesarske povezave med Brežicami in Krško vasjo oziroma Brežicami in Čatežem ob Savi. V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo ter z uspešno kandidaturo na evropska sredstva je bila v obdobju od novembra 2021 do junija 2023 zgrajena nova kolesarska povezava in sočasno z njo je bil obnovljen tudi cestni odsek regionalne ceste R2-420 med Čatežem ob Savi in Krško vasjo.

Gre za finančno in izvedbeno zahteven projekt, ki je ključnega pomena iz vidika tako prometne varnosti kot širjenja kolesarskih povezav tako v občini kot na državnem nivoju. Kolesarska povezava, ki je bila zgrajena se šteje za državno kolesarsko povezavo, prav tako pa je del posavsko- dolenjskega projekta Sava – Krka bike. Brez evropskih in državnih sredstev sama občina tako finančno obsežnega projekta ne bi mogla uresničiti, kar je večkrat poudaril tudi župan Občine Brežice Ivan Molan.

Skladno s projektno dokumentacijo podjetja GPI d.o.o. iz Novega mesta je leta 2021 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo izvedla javno naročilo, v okviru katerega sta bili sklenjeni dve pogodbi v skupni vrednosti približno 4,2 mio EUR, in sicer za izgradnjo kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – čatež ob Savi v vrednosti  cca 2,8 mio EUR (2.772.167,68 EUR z DDV) in za sočasno sanacijo državne ceste z ureditvijo križišč in avtobusnih postajališč v višini cca 1,4 EUR (1.376.067,38 EUR z DDV). Izbrana izvajalca sta bila podjetji CGP d.d. iz Novega mesta kot vodilni partner in podjetje KOP Brežice d.d. kot partner. Strokovni nadzor nad gradnjo in dejavnosti za zagotavljanje varnosti zdravja na gradbišču je poskrbelo podjetje Proctor d.o.o. iz Trzina.

Pogodba za izvedbo kolesarke povezave Čatež ob Savi – Velike Malence znaša 2,8 mio EUR z DDV,  za kar  je Občina Brežice pridobila sredstva za sofinanciranje v višini 1,3 mio EUR, in sicer 1.043.000 EUR iz sredstev EU in 260.766,82 EUR iz sredstev proračuna RS.

Z izgradnjo je vzpostavljenih 4,3 km novih kolesarskih povezav - od gradu Brežice – proti Čatežu in Krški vasi ter na novo zgrajena kolesarska povezava ob državni cesti R2-420 v dolžini cca 1,6 km, kjer je izvedeno tudi približno 110 m podpornih/opornih zidov in približno 400 m armiranih brežin, tri križišča z ukrepi za umirjanje prometa ter stopnišče z rampo za vleko koles, zaradi povezanosti odsekov po lokalni in državni cesti. Ob kolesarski povezavi je izvedena tudi cestna razsvetljava, urejen vodovod, zaščite in prestavitev električnega omrežja ter izvedena je tudi zaščita telekomunikacijskega omrežja.

Na odseku so se zamenjale strani kolesarske povezave. Del trase nove kolesarske povezave je zgrajena v zelo utesnjenem območju med hribom pri Velikih Malencah in reko Krko, kjer je bila že obstoječa cesta zelo ozka, zato se jo je širilo in dogradilo kolesarsko povezavo, za kar je bilo potrebno zgraditi novo temeljno konstrukcijo s skoraj 70 različnimi piloti nekaterimi do globine cca 11m in drugimi podpornimi objekti.

Delo na gradbišču se je delno izvajalo s popolno zapora cestnega odseka Čatež ob Savi – Grič zaradi izvedbe podpornih zidov ter utrjevanje brežin, odvodnjavanja in razširitve cestišča.

Sočasno se je ob izvedbi  kolesarske povezave rekonstruirala tudi državna cesta od Krške vasi do gostilne Grič, kjer se je izvedla obnova cestišča in razširitev ceste z ureditvijo štirih avtobusnih postajališč. Vrednost investicije, ki jo je financira Direkcija RS za investicije je 1,4 mio EUR.

V okviru projekta je tako Občina Brežice zgradila 1,6 km novih kolesarskih poti ob državni cesti R2-419 od območja gostilne Grič pri starem mostu čez Krko, čez naselje Velike Malence do Krške vasi (Slika 1 – del označen z vijolično barvo). Dodatni del kolesarske povezave se je izvedel z vodenjem po obstoječih javnih poteh in lokalnih cestah (Slika 1 – del označen z modro barvo). Tako je celotna dolžina kolesarske povezave ob zaključku projekta znašala najmanj 4,3 kilometra in sicer od gradu Brežice preko starega mostu čez Savo in Krko do Čateža ob Savi in do Krške vasi.

Odložišče01

Z ureditvijo kolesarskih povezav želi občina poskrbeti za varnost kolesarjev v prometu, kjer za kolesarje še ni namenskih površin. Občina želi tudi povezati kolesarske odseke Brežice-Čatež ob Savi in Brežice-Krška vas. Na ta način bodo zagotovljeni pogoji za udobno, varno in privlačno kolesarjenje na območju občine. Projekt je z izvedbo pripomogel tudi k doseganju zastavljenih operativnih ciljev v sklopu celostne prometne strategije občine Brežice (trajnostna mobilnost).

Območje kolesarske povezave, je bilo takoj po izgradnji ter še ob delni zapori zelo uporabljano s strani kolesarjev. Zgrajena kolesarska povezava omogoča varno rabo tako za dnevne vožnje s kolesom v službo/šolo ali po opravkih kot tudi za turističen namen.

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan

Projekt Kolesarske povezave ob R2-419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi je vključen v Dogovor za razvoj Razvojne regije Posavje in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Za celoten projekt Kolesarske povezave ob R2-419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi v ocenjeni vrednosti 3,3 milijona evrov (v strošek celotnega projekta so poleg gradbenih del, za katera je sklenjena pogodba, vključena tudi vsa potrebna dela - projektna in investicijska dokumentacija, stroški zunanjih izvajalcev, nadzorov nad gradnjo, urejanje lastniških vprašanj, informiranje) je občina leta 2021 prejela sklep o odobrenih sredstvih sofinanciranja  v višini cca 1,3 milijona evrov. Dober milijon evrov predstavljajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, 261.000 evrov bo prispevala država.

Izgradnja kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi je eden od treh projektov, za katerega je občina leta 2021 pridobila evropska sredstva – poleg projektov Kolesarska povezava Brežice-Dobova, ki se že izvaja, in Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli.

Sporočila za javnost:

Občina Brežice sklenila pogodbo za izgradnjo kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi

Kolesarska povezava Brežice – Krška vas uradno predana namenu