Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

13.01.2023 / Sporočila za javnost

Seznanitev javnosti z delovnim osnutkom sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta - SD OPN 6 (šesta sprememba in dopolnitev temeljnega dokumenta)

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je konec leta 2021 pristopila k pripravi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (v nadaljevanju: SD OPN 6). V ta namen so bili konec leta 2021 in začetek leta 2022 opravljeni terenski ogledi, ki so bili prvenstveno vezani na podane pobude občanov. V sklopu priprave SD OPN 6 so na osnovi 79. in 121. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) sledile delavnice in posveti. Občina je s tem vključila v pripravo osnutka prostorskega akta širšo javnost.

Na osnovi 119. člena ZUreP-3 je bil v preteklem letu v Uradnem listu RS št. 146 objavljen Sklep o začetku postopka šestih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: sklep), ki se glede na vsebino nanaša tudi na pripravo občinskega prostorskega plana. O sprejetju sklepa smo obvestiti ministrstvo pristojno za kmetijstvo, da le-ta pristopi k pripravi strokovne podlage o trajno varovanih kmetijskih zemljiščih, ki jo bo potrebno integrirat v namensko rabo prostora. Prav tako smo na osnovi 118. člena ZUreP-3 pridobili mnenje zavoda pristojnega za ohranjanje narave o verjetnosti pomembnih vplivov na varovana območja in o obveznostih izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja. Zavod za ohranjanje narave je ocenil, da je za SD PN 6 potrebno izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. 

Občina Brežice vstopa v zaključno fazo priprave osnutka in občane seznanja z vsebinami delovnega osnutka, ki bo javno dostopen

od 18. 1. 2023 do 20. 2. 2023

na občinski spletni strani www.brezice.si, kjer bo omogočen dostop do portala za podajo predlogov in pripomb ter dostop do digitalnega pregledovalnika namenske rabe prostora (PISO).

Vse predlagane spremembe namenske rabe zemljišč so označene s šrafuro (poševne črne črte). Pobude občanov so označene z modro barvo.

 

Delovni osnutek bo podrobneje predstavljen

na obravnavi 15. 2. 2023, ki bo organizirana v prostorskih Mladinskega centra Brežice, Gubčeva 10a, s pričetkom ob 16.00.

Na vpogled bodo do sedaj izdelane strokovne podlage ali osnutki le-teh, delovni osnutek občinskega prostorskega plana (strateški del dokumenta) in osnutek namenske rabe prostora.

Za pripravo delovnega osnutka namenske rabe prostora so bile pripravljene strokovne podlage, katere so podajale ključne kriterije za obravnavo pobud. V okviru razgrnjenega delovnega osnutka namenske rabe lahko preverite tudi stanje vaše pobude. Pobude so podrobneje predstavljene med strokovnimi podlagami, in sicer v dokumentu Presoja podanih pobud za SD OPN 6.

V nadaljevanju priprave osnutka SD OPN 6 bo treba v akt ustrezno vključiti še strokovne podlage pridobljene s strani nosilcev urejanja prostora (predvsem trajno varovana kmetijska zemljišča), ugotovitve okoljskega poročila in usmeritev širše javnosti. S tem bo osnutek SD OPN 6 pripravljen, da se ga posreduje v postopek za pridobivanje prvih mnenj. Na podlagi prvih mnenj se bo pripravil dopolnjen osnutek, kjer se bo na podlagi 122. člena Zurep-3 javnosti omogočilo dajanje pripomb. Dopolnjen osnutek, okoljsko poročilo in vse strokovne podlage se bodo uradno javno razgrnile v drugi polovici tega leta. V sklopu javne razgrnitve se bo organizira javna obravnava. Sledi priprava usklajenega predloga katerega se ponovno posreduje nosilcem urejanja prostora v druga mnenja. Po pridobljenih vseh pozitivnih drugih mnenjih se lahko prostorski akt predloži občinskemu svetu v sprejem, čemur sledi uveljavitev. Sledi objava in uveljavitev.

Besedilo seznanitve javnosti z delovnim osnutkom šestih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta - SD OPN 6

PISO - BREŽICE (geoprostor.net)

PREDLOGI IN PRIPOMBE NA DELOVNI OSNUTEK SD OPN 6 (Stran 1 od 2) (office.com)

OPP

grafika:

1_Zasnova_prostorskega_razvoja.pdf

2_Prednostna_obmocja_za_razvoj_dejavnosti.pdf

3_1_Usmeritve_za_razvoj_poselitve.pdf

3_2_Omrezje_naselij.pdf

4_1_Promet_in_trajnostna_mobilnost.pdf

4_2_Ostala_GJI.pdf

4_3_Obnovljivi_viri_energije.pdf

5_1_Usmeritve_za_razvoj_v_krajini.pdf

odlok:

OPP.pdf

 

OPN

odlok-OPN-delovni osnutek SDOPN6.pdf

priloga_1__SDOPN6_delovni osnutek.pdf

priloga_2__SDOPN6_delovni osnutek.pdf

 

STROKOVNE PODLAGE

krajinska zasnova:

Krajinska zasnova za celotno območje občine Brežice.pdf

presoja pobud

Presoja_pobud.7z

SP poselitev:

00_SP_Poselitev_občina_Brežice.pdf

08_Omrezje_in_funkcija_naselij.pdf

09_UON+ODRNinPP.pdf

10_Shema_prost_razvoja.pdf

UZ Brežice:

0_UZ_Brežice_analitični_del.pdf

0_UZ_Brežice_strateški_del.pdf

01_URBANISTICNO_IN_ARHITEKTURNO_OBLIKOVANJE_BREZICE.pdf

02_PROMETNA_ZASNOVA_BREZICE.pdf

03_ZASNOVA_OMREZJA_TRAJNOSTNE_MOBILNOSTI_BREZICE.pdf

04_ZASNOVA_ZELENEGA_SISTEMA_BREZICE.pdf

UZ Dobova:

UZ_Dobova.7z

UZ Cerklje:

UZ_Cerklje.7z