Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
Telefon: 076205500
Fax: 074990052
e-mail:     

 

Odgovorna uradna oseba:

Župan Ivan Molan 
Datum prve objave kataloga: 12.01.2007 
Datum zadnje spremembe: 13.02.2019    

Katalog je dostopen na spletnih naslovih:

 

Druge oblike kataloga:    

Katalog je dostopen le v elektronski verziji na zgoraj navedenem naslovu.  


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa  

Kratek opis delovnega področja organa: Delovno področje organa je določeno in opisano v Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Brežice (Uradni list RS 78/15),

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Kabinet župana,
 • Oddelek za pravne in splošne zadeve,
 • Oddelek za družbene dejavnosti, kmetijstvo, gospodarstvo in razvoj,
 • Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe,
 • Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila,
 • Oddelek za prostor,
 • Oddelek za finance in računovodstvo.

 
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij  

Pristojna oseba:

Župan Ivan Molan
CPB 18, Brežice
telefon: 07 620 55 00
telefaks: 07 499 00 52
e-pošta:   
 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)


2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov:

Register predpisov Slovenije: http://zakonodaja.gov.si/

Zakoni in akti v obravnavi (spletno mesto Državnega zbora): http://www.dz-rs.si/

Vladna gradiva v obravnavi: http://www.vlada.si/

Predlagana gradiva za seje občinskega sveta: http://www.brezice.si/objave/obcinski_svet/

EU portal: http://europa.eu/index_sl.htm


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih Seznam strateških in programskih dokumentov:


2.f  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi organ:

Razvid upravnih postopkov v občinah


Objave in razpisna dokumentacija, v skladu z razpisi, ki urejajo javne razpise oziroma naročila:

Javno naročanje po ZJN3:


Drugi javni razpisi, naročila ozirma objave:

 

2.g  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

 

2.h  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Druge informacije javnega značaja:


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Spletni dostop:

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah

Zakona o splošnem upravnem postopku.
 

Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.
 

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja:  Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov .

Fizični dostop:
Sprejemna pisarna Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
 

V času uradnih ur:

 • ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
 • torek od 8.00 do 12.00 ure
 • sreda od 8.00 do 16.30 ure
 • petek od 8.00 do 13.30 ure.

 

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: ne

Dostop prek spleta: Katalog je dostopen na spletni strani www.brezice.si 

Na lokaciji Občina Brežice, CPB 18, Brežice  

Stroški posredovanja informacij javnega značaja:

14. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 24/16)

17. člen

(enotni stroškovnik)

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016024.pdf


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

 • informacije glede poslovanja z zavetiščem za male živali,
 • informacije glede DPN Cerklje ob Krki,
 • informacije glede finančnega poslovanja KS Mrzlava vas.   

5. Aktualno letno poročilo o izvajanju ZDIJZ:

 

Odgovorna oseba:
župan Ivan Molan