Gumb išči|

Zapri iskalnik

Izjava o varstvu osebnih podatkov


1. VARNOST OSEBNIH PODATKOV:

Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov

V naši družbi se zavedamo vrednosti vaših osebnih podatkov, zato se vsak dan trudimo, da bi lahko zagotovili ustrezno obdelavo vaših osebnih podatkov. Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov vas obvešča o vseh novostih in pomembnostih na področju varstva vaših osebnih podatkov.

Prosimo vas, da pred podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov naslednjo izjavo skrbno preberete. Zagotavljamo vam, da bodo vaši osebni podatki obdelovani v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa...

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah...

Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja, bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov.

Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

Vse zbirke osebnih podatkov bomo skrbno varovali z najnovejšimi tehničnimi varnostnimi sredstvi.

Obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke v skladu z Uredbo lahko podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:

 • na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja
 • če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo
 • če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

Za katere namene obdelujemo osebne podatke

Vaše osebne podatke, za katere je potrebno vaše izrecno in pisno soglasje, podjetje upravlja, zbira in obdeluje zgolj v okviru namenov, za katere so nam bili podatki posredovani.

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naš naslov ali na elektronski naslov, dostopen na naši spletni strani.

V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo družba vse zbrane osebne podatke izbrisala ter jih takoj prenehala obdelovati.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Nova uredba vam prinaša številne pravice na področju varstva osebnih podatkov, ki so:

Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami.

Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami.

Upravljavec vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami.

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec vaše osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo oziroma upravljavcu. Zahtevo pošljete po pošti na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Kršitev varstva osebnih podatkov

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: .

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).


2. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV:

 

Podatki o zavezancu

Naziv pravne osebe OBČINA BREŽICE, BREŽICE
Naslov CESTA PRVIH BORCEV
Matična številka 5880173000

Datum sklepa o imenovanju: 23.5.2018

Št. sklepa o imenovanju: 019-5/2018


3. PODATKI O POOBLAŠČENI OSEBI:

 

Ime in priimek INGRID MOLAN
Delovno mesto VIŠJA SVETOVALKA ZA SPLOŠNE IN KADROVSKE ZADEVE
Elektronski naslov ingrid.molan@brezice.si
Telefon 07 620 55 25

 

Datum: 24.5.2018.


4. EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV:

 

EVIDENCA 


5. POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV:

 

1. Splošno

 

Občina Brežice obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ESveljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. 

 

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti občane in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju posameznik) o pravnih podlagah in namenu obdelave osebnih podatkov, o varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v Občini Brežice.

 

2. Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov:

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice

telefon: 07 620 55 00

e-pošta:

 

Občina Brežice je imenovala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se posameznik  lahko obrne v primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v Občini Brežice. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na telefonski številki 07 620 55 25 ali elektronskem naslovu ingrid.molan@brezice.si.

 

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

 

Občina Brežice obdeluje osebne podatke v naslednjih primerih:

 • če gre za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine,
 • če je obdelava  nujna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene občini z zakonom,
 • če gre za sklepanje in izvajanje pogodb,
 • na podlagi privolitve posameznika (izrecne pisne izjave).

 

Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo zgolj v okviru namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani.

 

V dokumentu Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov  so navedene zbirke osebnih podatkov, ki jih obdeluje Občina Brežice, pravna podlaga obdelave, namen, obdobje hrambe ter kategorije uporabnikov osebnih podatkov.

 

4. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo

 

V skladu z 21.a členom Zakona o lokalni samoupravi lahko občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke: EMŠO, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva oz. datum smrti, podatke o osebnih vozilih, podatke o nepremičninah ter druge osebne podatke v skladu z zakonom.

Občina pridobiva osebne podatke neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti.

 

Ob podaji pobude ali vprašanja preko spletnega obrazca Vprašajte nas občina pridobiva osebne podatke:  ime in priimek, naslov prebivališča in internetni naslov. Občina Brežice potrebuje te podatke, da lahko odgovori na zastavljeno vprašanje oziroma podano pobudo.

 

Osebne podatke Občina Brežice pridobiva tudi ob izvajanju videonadzora ob vhodu v poslovne prostore občine in parkirišče. Pri vhodu v poslovne prostore oz. parkirišče kamera posname posameznika, na posnetku pa je razviden tudi datum in čas vstopa v stavbo oz. parkirišče.

 

5. Način varstva osebnih podatkov

 

Občina Brežice osebne podatke hrani in varuje na primeren način v skladu z veljavnimi predpisi in internimi akti z namenom, da se preprečijo morebitna neupravičena razkritja podatkov nepooblaščenim osebam.

 

Osebni podatki, ki jih Občina Brežice zbira ali drugače obdeluje, niso posredovani tretjim brez privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, razen če obstaja za to zakonit interes ali če tako določa zakon. V kolikor se obdelava osebnih podatkov zaupa zunanjim obdelovalcem, je z njimi sklenjena ustrezna pisna pogodba, s katero obdelovalci podatkov zagotavljajo, da podatke obdelujejo v skladu z veljavnimi predpisi.

 

Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani (oz. ob preklicu privolitve k obdelavi osebnih podatkov), se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo, razen če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

 

6. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima naslednje pravice:

 • pravica do dostopa do svojih osebnih podatkov in do informacij o tem, kako jih Občina Brežice obdeluje,
 • pravica do popravka in dopolnitve osebnih podatkov,
 • pravica do izbrisa osebnih podatkov,
 • pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov,
 • pravica do prenosljivosti podatkov,
 • pravica do ugovora v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

 

Posameznik lahko  zgoraj navedene pravice uveljavlja pisno tako, da izpolni ustrezen obrazec, ki ga dostavi osebno na sedež Občine Brežice ali pošlje po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali po elektronski pošti na naslov . Obrazci so dostopni v sprejemni pisarni in na spletni strani.

 

Kadar temelji obdelava osebnih podatkov na privolitvi posameznika, lahko ta dano privolitev kadarkoli prekliče, ne da bi preklic privolitve vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.  Posameznik lahko preklic privolitve posreduje pisno po pošti ali po elektronski poti na zgoraj naveden naslov.

 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 322, Ljubljana), če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Ivan Molan

Župan

Številka: 071-0001/2020

Datum: 8. 4. 2021

 

PODPISAN IZVOD