Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Izjava o varstvu osebnih podatkov


1. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV:

 

Podatki o zavezancu

Naziv pravne osebe OBČINA BREŽICE, BREŽICE
Naslov CESTA PRVIH BORCEV
Matična številka 5880173000

Datum sklepa o imenovanju: 23.5.2018

Št. sklepa o imenovanju: 019-5/2018


2. PODATKI O POOBLAŠČENI OSEBI:

 

Ime in priimek INGRID MOLAN
Delovno mesto VIŠJA SVETOVALKA ZA SPLOŠNE IN KADROVSKE ZADEVE
Elektronski naslov ingrid.molan@brezice.si
Telefon 07 620 55 25

 

Datum: 24.5.2018.


3. EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV:

 

EVIDENCA 


4. POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV:

 

1. Splošno

 

Občina Brežice obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ESveljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. 

 

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti občane in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju posameznik) o pravnih podlagah in namenu obdelave osebnih podatkov, o varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v Občini Brežice.

 

2. Upravljavec osebnih podatkov in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov:

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice

telefon: 07 620 55 00

e-pošta:

 

Občina Brežice je imenovala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se posameznik  lahko obrne v primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v Občini Brežice. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na telefonski številki 07 620 55 25 ali elektronskem naslovu ingrid.molan@brezice.si.

 

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

 

Občina Brežice obdeluje osebne podatke v naslednjih primerih:

 • če gre za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine,
 • če je obdelava  nujna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene občini z zakonom,
 • če gre za sklepanje in izvajanje pogodb,
 • na podlagi privolitve posameznika (izrecne pisne izjave).

 

Osebni podatki se zbirajo in obdelujejo zgolj v okviru namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani.

 

V dokumentu Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov  so navedene zbirke osebnih podatkov, ki jih obdeluje Občina Brežice, pravna podlaga obdelave, namen, obdobje hrambe ter kategorije uporabnikov osebnih podatkov.

 

4. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo

 

V skladu z 21.a členom Zakona o lokalni samoupravi lahko občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke: EMŠO, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva oz. datum smrti, podatke o osebnih vozilih, podatke o nepremičninah ter druge osebne podatke v skladu z zakonom.

Občina pridobiva osebne podatke neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti.

 

Ob podaji pobude ali vprašanja preko spletnega obrazca Vprašajte nas občina pridobiva osebne podatke:  ime in priimek, naslov prebivališča in internetni naslov. Občina Brežice potrebuje te podatke, da lahko odgovori na zastavljeno vprašanje oziroma podano pobudo.

 

Osebne podatke Občina Brežice pridobiva tudi ob izvajanju videonadzora ob vhodu v poslovne prostore občine in parkirišče. Pri vhodu v poslovne prostore oz. parkirišče kamera posname posameznika, na posnetku pa je razviden tudi datum in čas vstopa v stavbo oz. parkirišče.

 

5. Način varstva osebnih podatkov

 

Občina Brežice osebne podatke hrani in varuje na primeren način v skladu z veljavnimi predpisi in internimi akti z namenom, da se preprečijo morebitna neupravičena razkritja podatkov nepooblaščenim osebam.

 

Osebni podatki, ki jih Občina Brežice zbira ali drugače obdeluje, niso posredovani tretjim brez privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, razen če obstaja za to zakonit interes ali če tako določa zakon. V kolikor se obdelava osebnih podatkov zaupa zunanjim obdelovalcem, je z njimi sklenjena ustrezna pisna pogodba, s katero obdelovalci podatkov zagotavljajo, da podatke obdelujejo v skladu z veljavnimi predpisi.

 

Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani (oz. ob preklicu privolitve k obdelavi osebnih podatkov), se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo, razen če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

 

6. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima naslednje pravice:

 • pravica do dostopa do svojih osebnih podatkov in do informacij o tem, kako jih Občina Brežice obdeluje,
 • pravica do popravka in dopolnitve osebnih podatkov,
 • pravica do izbrisa osebnih podatkov,
 • pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov,
 • pravica do prenosljivosti podatkov,
 • pravica do ugovora v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

 

Posameznik lahko  zgoraj navedene pravice uveljavlja pisno tako, da izpolni ustrezen obrazec, ki ga dostavi osebno na sedež Občine Brežice ali pošlje po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali po elektronski pošti na naslov . Obrazci so dostopni v sprejemni pisarni in na spletni strani.

 

Kadar temelji obdelava osebnih podatkov na privolitvi posameznika, lahko ta dano privolitev kadarkoli prekliče, ne da bi preklic privolitve vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.  Posameznik lahko preklic privolitve posreduje pisno po pošti ali po elektronski poti na zgoraj naveden naslov.

 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 322, Ljubljana), če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Ivan Molan

Župan

Številka: 071-0001/2020

Datum: 8. 4. 2021

 

PODPISAN IZVOD


5. PRAVICE POSAMEZNIKA V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV  

 

Občina Brežice zagotavlja posameznikom možnost uresničevanja vseh pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva:

 • potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
  • namene obdelave osebnih podatkov;
  • vrste osebnih podatkov;
  • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
  • rok hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  • vir osebnih podatkov;
  • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
 • kopijo osebnih podatkov v zvezi z njim;  
 • dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov;
 • popravek netočnih oziroma nepravilnih osebnih podatkov;
 • izbris osebnih podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • omejitev obdelave osebnih podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 18. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 • prenos osebnih podatkov drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo;
 • da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva skladno z 22. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

 

Postopek uveljavljanja pravic:

Posameznik lahko vloži zahtevo z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki je predviden za vsako posamezno pravico in je na voljo na spodnji povezavi.  Izpolnjen in podpisan obrazec posameznik dostavi osebno na sedež Občine Brežice ali pošlje po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali po elektronski pošti na naslov obcina.brezice@brezice.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov iz razlogov iz 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

 

Občina Brežice brezplačno zagotovi eno kopijo osebnih podatkov, v kolikor je za to podana zahteva s strani vlagatelja. Za vse nadaljnje kopije se zaračuna strošek posredovanja. 

 

Za otroka, mlajšega od 16 let, lahko zahtevo vložijo starši oziroma zakoniti zastopnik otroka.

 

Občina Brežice je kot upravljavec dolžna na zahtevo posameznika, s katero uveljavlja pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi

Občina Brežice bo osebne podatke, pridobljene v tem postopku (ime in priimek, naslov, datum rojstva oz. drug identifikacijski podatek vlagatelja in osebe, za katero se uveljavljajo pravice, naslov elektronske pošte vlagatelja) obdelovala izključno za namen obravnave vloge v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Podatki se bodo hranili toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

 

Obrazci

 

 

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik ima tudi pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

 

Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov

Kadar temelji obdelava osebnih podatkov na privolitvi posameznika, lahko ta dano privolitev kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali po elektronski pošti na naslov . Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.