Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15.05.2019 / Zanimivo

Pametne vasi za jutri

Deli na FBNatisni

Pametne vasi za jutri...

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni

Projekt sodelovanja PAMETNE VASI ZA JUTRI je bil LAS Posavje odobren na 3. Javnem razpisu za Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; z odločbo ARSKTRP št. 33154-47/2018/11, dne 03. 08. 2018.

Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje. Skupna višina nepovratne javne podpore za LAS Posavje znaša 67.930,49 EUR (vrednost celotnega projekta za izvedbo aktivnosti na območju LAS Posavje je 90.129,06 EUR).

Upravičenci do sredstev z območja LAS Posavje so:

 • Občina Krško: 36.777,21 EUR
 • Občina Sevnica: 20.419,43 EUR
 • Občiina Brežice: 2.541,50 EUR
 • Regionalna razvojna agencija Posavje (kot javni zavod): 4.041,92 EUR
 • LAS Posavje (RRA Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje): 4.150,43 EUR

Trajanje operacije: 18 mesecev; ena faza: 01. 01. 2019 – 21. 09. 2020

Partnerstvo operacije:

 • LAS Posavje(vodilni partner)
 • LAS Prlekija
 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • LAS Goričko 2020
 • LAS Pri dobrih ljudeh 2020

Za vsebino je odgovoren LAS Posavje. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja Podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

AKTUALNIM AKTIVNOSTIM PROJEKTA "Pametne vasi za jutri" lahko sledite na  http://www.las-posavje.si/ (NOVICE) in na Facebooku LAS Posavje: https://www.facebook.com/lasposavje/

Več informacij:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si/

 

OPIS PROJEKTA SODELOVANJA: V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept t. i. »Pametne vasi za jutri«. Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020, to je zmanjševanje poseljenosti podeželja. V operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost namenjamo vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati.

S ciljem ohranjanja vitalnosti in kakovostnega življenja na vasi nastaja nov koncept, pametne rešitve na podeželju, ki bodo razvite z skupnim aktivnim sodelovanjem partnerskih LAS-ov. Razvoj novega koncepta oz. novih pilotnih programov omogoča, da prebivalci na podeželju ostanejo in da podeželje postane kraj, kjer si želimo bivati. To je mogoče doseči z inovativnimi pristopi, ki se nanašajo na razvoj pametnih srebrnih vasi, kot gospodinjske skupnosti na vasi, aktivacijo turističnih kmetij, vzpostavitvijo ponudbe prevozov za starejše, ki povezujejo mesta in vasi, z digitalnim opismenjevanjem in vzpostavitvijo ustrezne digitalne tehnologije, ureditvijo prostorov za druženje na vasi in oblikovanjem prostočasnih dejavnosti na vasi. Skozi projekt bomo LAS-i izvedli skupno analizo obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta in demografske projekcije staranja slovenskega podeželja ter oblikovali pilotne modele pametnih rešitev na celotnem območju vključenih LAS-ov. Vsi LAS-i bomo razvili različne modele oz. programe (vsak LAS 1 model, ki pokriva specifično področje: model trajnostne mobilnosti na podeželju, model srebrne vasi in gospodinjskih skupnosti, model digitalna tehnologija na podeželju, model povezovanja podeželskih ponudnikov in model druženja na vasi), ki jih bomo pilotno izvedli in evalvirali ter jih združeno predstavili v skupnem elektronsko prosto dostopnem dokumentu – Pametne vasi za jutri. Da bo prenos znanj in izkušenj čimbolj uporaben in praktičen, bomo izvedli oglede primerov dobrih praks in jih implementirali na območjih LAS. Koncept Pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe). Izobraževanja bodo izvedena na podeželju in tako še bolj približana prebivalcem na vasi. Z namenom, da dosežemo cilje projekta bomo LAS-i izvedli tudi vmesno in končno evalvacijo razvitih modelov. Operacija bo podeželju skozi pilotne izvedbe in različna usposabljanja doprinesla pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja in možnosti za nova delovna mesta na podeželju.

 • Prepoznan problem: naraščajoče staranje, negativnimi vplivi globalizacije na ruralne skupnosti, bivalne kapacitete na podeželju, kakovost življenja na vasi, pomankanje storitev oz. programov na podeželju, mladi zapuščajo podeželje, starejši živijo sami.
 • Izziv: decentralizacija in vzdrževanje možnosti in pogojev, da starejši čim dlje časa ostanejo doma v svojem bivalnem okolju, vzpostavitev novi poslovnih modelov z vključevanjem socialnega podjetništva.
 • Rešitev: Vzpostavitev pametnih rešitev, katere bomo oblikovali in izvedli skozi pilotne modele.

Las Posavje v okviru projekta sodelovanja Pametne vasi za jutri zasleduje splošne cilje Strategije lokalnega razvoja LAS Posavje, ki se nanašajo na ohranjanje vitalnega podeželja in povezovanja podeželja z urbanimi središči. Ravno zato, bo prispevek LAS-a v okviru operacije usmerjen v razvoj modela trajnostno naravnanih vasi na slovenskem podeželju, ki bodo ustrezale zahtevam hitrih demografskih sprememb v slovenskih vaseh. Zasnova »pametnih srebrnih vasi«, posebej naravnana k skrbi za starostnike, ki vključuje sobivanje, medgeneracijsko druženje, uporabo lokalnih produktov in trajnostno upravljanje s okoljem. Z dograditvijo in delovanjem PSV se bodo namreč na podeželju ustvarila nova, tudi bolj kakovostna delovna mesta, ki bodo pritegnila tudi mlade in mlade družine, da ostanejo na podeželju. Pilotno bomo v LAS oblikovali del modela PSV, ki se nanaša na ureditev prostorov za druženje na vasi, kot večgeneracijski prostor na vasi. V okviru operacije bodo urejeni 3 takšni prostori z upoštevanjem učinkovite rabe energije (UVE), saj bo izvedena tudi delna energetska sanacija prostora za druženje in kateri bodo omogočili medgeneracijsko povezanost z izvedenimi ciljno usmerjenimi izobraževanji oz. usposabljanji. Ta se nanašajo na usposabljanja za starejše, mlade, kot tudi prostovoljce, vse tiste, ki se soočajo z starostniki, lokalne ponudnike na podeželju in vse druge zainteresirane. Tako zasnovana PSV bo omogočala daljše obdobje samostojnosti in neodvisnosti starostnikov, kar bo odložilo odhod v institucionalno oskrbo in s tem znižalo stroške zdravstvene nege in socialne oskrbe. Torej gre za inovativno obliko bivanja v skupnosti, v kateri bodo starostniki dobro varovani in oskrbljeni. Prav zato bo model uvodoma proučil tudi zakonske okvire ter njihove pomanjkljivosti, ki jih je potrebno rešiti za še uspešnejše dolgoročno upravljanje in financiranje delovanja PSV.

AKTIVNOSTI PROJEKTA: Aktivnosti operacije so enakomerno porazdeljene med partnerji, prav tako vsaka posamezna aktivnost vključuje tudi skupne aktivnosti. Vsi partnerji se v operaciji vključujejo z vsemi zastavljenimi aktivnostmi v obsegu, kot so bile za to zaznane potrebe in cilji na posameznem območju.

A1 - Vodenje in koordinacija projekta

A2 - Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«: Projektni partnerji načrtujemo izvedbo skupne analize obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta Pametnih vasi in demografskih projekcij staranja slovenskega podeželja. Na podlagi projekcij nameravamo določiti potrebne kapacitete zdravstvene in socialne infrastrukture za oskrbo starostnikov za vseh 5 območij LAS. Analiza bo izdelana za vse partnerje na temelju podatkov pridobljenih s strani pristojnih institucij. Manjkajoči podatki bodo izbrani s pomočjo anket. Analiza bo vsebovala:

 • Obstoječo demografsko sliko in analizo obstoječih storitev in možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«, ki bo vključevala vrsto storitev na prej navedenih območij LAS – ov, in sicer trajnostno oskrbo, pomoč in oskrbo na domu, zdravstveno nego, kot del zdravstvene storitve, trajnostno mobilnost na podeželju in trenutno IKT podpora, trenutne prostočasne storitve. 
 • Izvedba projekcije staranja prebivalstva slovenskega podeželja za področje partnerskih LAS do leta 2070 po posameznih občinah LAS-a. 
 • Izdelava  projekcije potreb po zdravstveni negi in socialni oskrbi starajočega se prebivalstva občin, vključenih v partnerske LAS do leta 2070. 
 • Pregled trenutnih zmogljivosti in potreben razvoj kapacitet zdravstvene in socialne infrastrukture za zagotavljanje zdravstvene nege in socialne oskrbe prebivalstva v pametnih vaseh.  
 • Dohodkovno strukturo prebivalstva in lastništvo  stanovanjskih nepremičnin,  v katerih bivajo starejši  občani na podeželju in preučitev prednosti zadružništva pri oskrbi starejših z vidika stanovanjske oskrbe, oskrbe s hrano ter izvajanja storitev zdravstvene nege, ob upoštevanju energetske učinkovitosti in infrastrukture prijazne okolju. 
 • Pregled trenutnih zmogljivosti in potreben razvoj ponudb na področju oskrbe prebivalstva (kmetijstvo in prehrana, energetika, zagotavljanje večje mobilnosti in novih informacijsko komunikacijskih tehnologij za oskrbo prebivalstva v pametnih vaseh.

A3 - Oblikovanje pilotnih modelov – konceptov na vasi: LAS-i bodo sodelovali pri pripravi pilotnih modelov s svojim znanjem in izkušnjami. Oblikovalo se bo 5 kvalitetnih modelov, ki bodo kot pilotne aktivnosti (aktivnost 4) prilagojeni glede na potrebe iz lokalnega okolja posameznega LAS-a. Vsak pilotni model bo oblikovan splošno, glede na potrebe okolja vseh LAS, z nadgradnjo, razširitvijo pa ga bomo glede na dejanske potrebe/izzive okolja implementirali na območju posameznega LAS. Oblikovani modeli posameznih LAS bodo združeni v skupni model pametnih rešitev t. i. »Pametne vasi za jutri«. V okviru skupne operacije bo pripravljenih 5 modelov za vzpostavitve »Pametnih vasi za jutri«: 

 • Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju(LAS Goričko)
 • Model 2: Pametna srebrna vas – PSV (LAS Posavje)
 • Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju (LAS Prlekija)
 • Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov(LAS Pri dobrih ljudeh)
 • Model 5: Druženje na vasi (LAS Obsotelje in Kozjansko)

LAS Posavje: V operaciji bo oblikovan koncept PSV: Srebrna vas, kot skupnost, v katerih je komunalna in socialna infrastruktura obogatena z digitalnimi, telekomunikacijskimi tehnologijami, inovacijami za cenejšo oskrbo z energijo in drugimi inovacijskimi produkti. Model oz. koncept bo zajemal naslednje ključne elemente:

 • Proučitev možnosti vključevanja novih tehnologij za boljše in varnejše komuniciranje med prebivalci in starostniki ter njihovimi oskrbovalci, možnost kakovostnejše oskrbe s hrano iz lokalne ponudbe.
 • Večgeneracijski center, kot prostor za medgeneracijsko druženje in povezovanje, različna izobraževanja na vasi, približana prebivalcem podeželja, še posebno starostnikom
 • Investicija v izgradnjo gospodinjske skupnosti na vasi – pametne srebrne vasi, ob upoštevanju uporabe lestvice o institucionalni oskrbi (LOSS). V projekcije bodo vključene vrste oskrbe na domu z možnostjo uporabe dnevnih centrov, oskrba v oskrbovanih stanovanjih, oskrba v vasi za starostnike, oskrba v domu starejših občanov. Možnost migracij med različnimi oskrbami. Preveriti preference starostnikov in svojcev glede bivališča starostnikov, zmožnosti sobivanja več generacij in ustreznosti občinskega stanovanjskega sklada za bivanje starejših  občanov.
 • Preučitev možnosti e-opismenjevanja vaščanov in vključevanje le-teh v oskrbovalne sisteme s poudarkom na oskrbi posameznih, predvsem ranljivih skupin, kot so starostniki, njihovo vključevanje v e-zdravje in elektronsko komuniciranje z zdravstvenim osebjem v centru in v oskrbovalni mreži na teren

A4 - Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju: V okviru operacije bo LAS Posavje izvedel: PILOT 1: VEČGENERACIJSKI PROSTOR (Izvedba v A3 opisanega modela v 3 vaseh na območju Posavja)

 • Izvedba pilota; večgeneracijski prostori, ureditev 3 prostorov za druženje, kot prostori za medgeneracijsko druženje in povezovanje, različna izobraževanja na vasi, približana prebivalcem podeželja, še posebno starostnikom
 • Monitoring in evalvacija pilota.

A5 Ogled in prenos dobrih praks: Izmenjava izkušenj in prenos znanj med LAS-i bo potekala tudi z ogledom in prenosom dobrih praks. Partnerstvo 5-tih LAS-ov je bilo vzpostavljeno tudi z namenom, da se skozi sodelovanja izmenjajo izkušnje in pridobijo nova znanja iz vzpostavljenih pilotov. Partnerji bomo v okviru operacije organizirali in izvedli dva študijska obiska:

 • Ogled dobre prakse v LAS Posavje, ki že ima vzpostavljen model prevozov za starejše. Predstavljen bo model prevozov za starejše Sopotnik, ki se na območju LAS Posavje uspešno izvaja. Študijski obisk bo izveden pred izvedbo pilotnega modela 1 (LAS Goričko 2020). Na podlagi izmenjanih izkušenj in pridobljenih novih znanj bo omogočena implementacija nadgrajenega modela prevoza za starejše tudi na območju drugih LAS.
 • Ogled dobre prakse v LAS Prlekija in Goričko po vzpostavljenih modelih pametnih rešitev, in sicer LAS Posavje prenos dobre prakse po vzpostavljenem modelu – prenos dobre prakse po vzpostavljenem pilotu na Goričkem – prevozi za starejše z e-avtomobilom, ki zagotavlja okoljsko trajnost) in predstvitev modela digitalne tehnologije na podeželju – LAS Prlekija.

A6 - Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju: »Pametne vasi« temeljijo na novih in obstoječih mrežah in storitvah ter novih in obstoječih teritorialnih strategijah za boljšo uporabo znanja v korist prebivalcem na podeželju. Predvsem z razvojem novih modelov, produktov, storitev dvigujemo kvaliteto podeželskega življenja ter s tem prebivalstvu omogočamo nove priložnosti ter jim prikažemo obstoječe možnosti. Prebivalcem bomo dodatno znanje nudili v okviru različni usposabljanj. LAS Posavje bo izvajal sledeče delavnice: 10 delavnic "digitalni marketing na podeželju", 1 delavnica "sodobni pristopi v kmetisjki pridelavi", 1 delavnica "Energija sonca za energetsko varčno kmetijo", 1 delavnica "kam z odpadki na vasi", ciljno usmerjena izobraževanja - 9 delavnic (3x za oskrbovalce- neformalna izobrazba, 3x za delovno populacijo, 3x za šolstvo).

A7 - Promocijske aktivnosti: razdeljene v dva sklopa, prvi del je promocija in komunikacija s ciljno publiko in drugi del promocija in komunikacija s širšo javnostjo. Za oba dela bo v začetku operacije pripravljena komunikacijska strategija, ki bo projektnim partnerjem služila kot smernica za izvajanje te aktivnosti. Za večjo prepoznavnost operacije bo izdelan tudi logotip projekta.

Promocija in komunikacija s ciljno publiko bo potekala:

 • preko vzpostavljenih spletnih strani LAS-ov, preko njihovih e-novic,
 • z objavami v lokalnih medijih (spletni mediji, radio, časopis) in lokalnih glasilih,
 • animiranje ciljne publike preko medijev za udeležbo na brezplačnih usposabljanjih/delavnicah,
 • animiranje ciljne publike k uporabi pilotnih izvedb,
 • osebni pristop k deležnikom v izvajanju testnih pilotov,
 • z različnim tematskim promocijskim materialom (igra spomin, puzzle, ipd.),
 • s promocijskimi letaki o možnostih vključitve v operacijo.

Komuniciranje s širšo javnostjo bo potekala:

 • preko vzpostavljenih spletnih strani LAS-ov, preko njihovih e-novic,
 • z objavami v lokalnih medijih (spletni mediji, radio, časopis) in lokalnih glasilih,
 • preko socialnih omrežij;
 • obveščanje širše javnosti preko medijev (spletni mediji, radio, časopis) in lokalnih glasilih,
 • z diseminacijskimi dogodki (udeležba na sejmu AGRA, Evropskem tednu mobilnost, Paradi učenja, Festivalu 3. življenjskega obdobja, ipd.)
 • s promocijskim materialom (zloženka projekta),
 • zaključna novinarska konferenca

A8 - Skupna evalvacija projekta: za kvalitetno izvajanje projekta bomo izvajali vmesno in končno evalvacijo (skupni sestanki projektne skupine) na ravni celotne operacije, kar bo omogočilo kvalitetno izvedbo predvidenih aktivnosti.

SPLOŠNI CILJI PROJEKTA SODELOVANJA: Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri.

SKUPNI REZULTATI PROJEKTA:

 • Izdelana skupna Analiza obstoječih kapacitet na vasi za starejše in demografske projekcije staranja slovenskega prebivalstva (dokument)
 • Oblikovanih in izdelanih 5 pilotnih modelov (M1: Trajnostna mobilnost na podeželju, M2: Pametna srebrna vas – PSV, M3: Digitalna tehnologija na podeželju, M4: Povezovanje podeželskih ponudnikov, M5: Druženje na vasi) ter 1 koncept rešitev, t. i. Model pametnih vasi za jutri (Vsak LAS oblikuje en model, vseh pet modelov se združi v skupen dokument = Model Pametnih vasi za jutri)-
 • Izvedbni pilotni modeli oz. programi na podeželju (vsak LAS izvaja svoje programe)
 • izvedeni ogledi, prenos in implementacija dobrih praks v območja LAS: 2 študijska obiska: en obisk v LAS Posavje, en obisk v LAS Prlekija, LAS Goričko, LAS PDL
 • Izvedena usposabljanja za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju (vsak LAS izvaja svoja usposabljanja)
 • Izvedena evalvacija projekta (vmesna in končna) - skupen dokument
 • Izdelan promocijski material in izvedene promocijske aktivnosti (aktivnost porazdeljena med LAS; vsak LAS izdela določen material - izdelan logotip projekta, zgibanka s predstvaitvijo projekta, igra spomin, puzzzle...)

SPECIFIČNI REZULTATI PROJEKTA:

 • Oblikovan model 2: Pametna srebrna vas – PSV
 • Izveni pilotni modeli oz. programi na podeželju: ureditev štirih večgeneracijskih oz. prostorov za druženje na lokacijah: Senovo, Loka pri Zidanem mostu, Tržišče, Lisca. Izdelan logotip projekta
 • Izvedena usposabljanja za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju. Rezultati LAS Posavje: izvedenih 10 delavnic "digitalni marketing na podeželju", izvedena delavnica "sodobni pristopi v kmetisjki pridelavi", izvedena delavnica "Energija sonca za energetsko varčno kmetijo", izvedena delavnica "kam z odpadki na vasi", izvedena ciljno usmerjena izobraževanja - 9 delavnic (3x za oskrbovalce- neformalna izobrazba, 3x za delovno populacijo, 3x za šolstvo)
 • Izvedena evalvacija projekta (vmesna in končna) - dokument LAS Posavje
 • Izdelan promocijski material in izvedene promocijske aktivnosti: oblikovan logotip projekta, izdelana Komunikacijska strategija (dokument), izdelana igra "Spomin", izdana objava v časopisu Posavski obzornik, Posneta in predvajana TV oddaja o Pametnih vaseh, izvedene digitalne aktivnosti - objave na spletnih straneh.

Navedeni rezultati bodo prispevali k doseganju sledečih CILJEV SLR LAS Posavje:

 • 1.2 Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih -*Kazalnik usposobljeni (potencialni) nosilci dejavnosti = 3 (Z dograditvijo in delovanjem pametnih srebrnih vasi – PSV se ustvarjajo možnosti za nova delovna mesta na podeželju. Starostna struktura na podeželju, kjer se povečuje delež starejšega prebivalstva nakazuje na potrebo po večjemu številu oskrbovalcev, kar bodo zasledovali tudi novo razviti modeli. Tudi skupnost sobivanja in novi programi za starejše potrebujejo dodatne oskrbovalce in druge zaposlene in na ta način operacija ustvarja možnosti za nova delovana mesta, tudi bolj kakovostna, ki spodbujajo mlade, da ostanejo na podeželju).
 • 2.1 Aktivirati potenciale za aktivizacijo podeželja - *Kazalniki: Novi programi in storitve za starejše na vasi =1; Vključeni proizvajalci =20; Vključeni prebivalci = 50. (V okviru operacije bomo na osnovi modela »Pametnih Srebrnih vasi« - PSV izvedli pilot, ki predstavlja večgeneracijski prostor na podeželju in omogoča izvajanje novih programov za prebivalce podeželja, še posebno starostnikov. Novi programi, ki se nanašajo na izobraževalne programe skozi usposabljanja in vključujejo različne vsebine, druženje na vasi in medgeneracijsko povezovanje, tako zasledujejo cilj aktivacije potencialov za aktivizacijo podeželja, saj bo ureditev prostora za druženje z medgeneracijskim povezovanjem in učenjem povečala tudi dostopnost kulturnih, izobraževalnih in turističnih vsebin in tako omogočila zagotovitev pogojev za nadaljnji razvoj podeželja. V aktivnosti operacije vključujemo tudi lokalne ponudnike, lokalne proizvajalce, turistične kmetije ali zidanice skozi usposabljanja, katerim bodo omogočena ciljno usmerjena izobraževanja - digitalni marketing in podeželje. Z modelom PSV tako spodbujamo k aktivaciji različnih deležnikov na podeželju, saj se lahko PSV oblikuje tudi iz obstoječih turističnih kmetij.)
 • 3.1 Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela -*Kazalnik: Vključeni v ozaveščanje o varovanju okolja = 50. (V okviru operacije bo dana posebna skrb varstvu okolja z aktivnostmi ozaveščanja. Skozi usposabljanja bomo prebivalce na podeželju, še posebno starostnike ozaveščali o pomenu varovanja vode in tal, zmanjšanju energije in uporaba energetske učinkovitosti na podeželju, ločevanju odpadkov in prestavili nove tehnološke rešitve v kmetijski proizvodnji, ki varujejo okolje.)
 • 4.1 Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih skupin v družbo - *Kazalnika: Vključene osebe iz ranljivih skupin = 50; Izboljšani ali novi programi in storitve = 1 (Model PSV v celoti zasleduje cilj izboljšanja pogojev za vključenost ranljivih ciljnih skupin v družbo, saj spodbuja medgeneracijsko sodelovanje, vključuje starejše v družbeno življenje, zagotavlja aktivno staranje, podaja pametne rešitve za oskrbo starejših na domu in omogoča aktivno vključevanje mladih. Prav z delovanjem PSV se ustvarjajo možnosti za nova delovna mesta, ki spodbujajo mlade, da ostanejo na podeželju. PSV je tako posebej naravnana k skrbi za starostnike in priložnosti za mlade, ki vključuje sobivanje, medgeneracijsko druženje, uporabo lokalnih produktov, turističnih kmetij in trajnostno učinkovito upravljanje z okoljem.)

pametne-vasi-za-jutri-logo