Gumb išči|

Zapri iskalnik

Akti v obravnavi

Prihajajoča seja: 12. seja Občinskega sveta občine Brežice - dne 01.06.2020 ob 16:00

 • Sklep o imenovanju nadomestne članice Občinskega sveta Občine Brežice.
 • Kadrovske in mandatne zadeve: 5.1. Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice OŠ Dobova. 5.2. Sklep o podaji mnenja k imenovanju ravnateljice ...
 • Sklep o spremembi meje Podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora DOB-07.
 • Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Dobova Kaptol – sever, DOB-07, prva obravnava.
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda Posavski muzej Brežice, prva obravnava.
 • Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prva obravnava.
 • Odlok o občinskih cestah v občini Brežice, prva obravnava.
 • Odlok o javnih površinah v občini Brežice, prva obravnava.
 • Predlog Odloka o taksi za nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v občini Brežice, prva obravnava.
 • Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2019.
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
 • Javna razgrnitev Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave ob R2- 419 ...
 • Javna razgrnitev Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo kolesarske povezave ob R2-420 ...

5. dopisna seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 28.04.2020 ob 16:15

 • Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. - Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., uradno prečiščeno besedilo ...

4. dopisna seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 18.03.2020 ob 12:00

 • Potrditev vsebine koncesijske pogodbe za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove javnih objektov v lasti Občine Brežice.