Gumb išči|

Zapri iskalnik

Akti v obravnavi

19. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 20.09.2021 ob 16:00

 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Brežice, prva obravnava.
 • Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enostanovanjski objekt na Jesenicah na Dolenjskem, del EUP JES-01, prva obravnava.
 • Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole.
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Brežice, skrajšani postopek.
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice, skrajšani postopek.

18. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 10.06.2021 ob 16:00

 • Potrditev nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Brežice.
 • Statut Občine Brežice, druga obravnava.
 • Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice, druga obravnava.
 • Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Brežice, druga obravnava.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19, prva obravnava.
 • Letni program urejanje in čiščenje javnih površin 2021 ter Letni program vzdrževanja občinskih javnih cest 2021.
 • Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice.
 • Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice.
 • Soglasje k opustitvi izvajanja rudarskih del v peskokopu Župjek – Bizeljsko.
 • Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora za del EUP CUN-03.