Gumb išči|

Zapri iskalnik

Akti v obravnavi

Prihajajoča seja: 21. seja Občinskega sveta občine Brežice - dne 03.02.2022 ob 16:00

 • Mandatne in kadrovske zadeve: 4.1. Sklep o podaji mnenja k imenovanju direktorice/ravnateljice Strokovno izobraževalnega centra Brežice.
 • Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2022, druga obravnava.
 • Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2023, druga obravnava.
 • Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Šentlenart v Brežicah, druga obravnava.
 • Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2022, Program za obvladovanje kakovosti poslovanja v podjetju Komunala Brežice d.o.o. ...
 • Pravilnik o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Brežice.
 • Določitev cene omrežnine gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2022.
 • Določitev cene gospodarske javne službe odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, storitev praznjenja greznic in male komunalne ...
 • Določitev cene gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2022.
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

Javna razprava predloga proračuna za leto 2022 in 2023.

Dne 29.11.2021 ob 00:00

 • Predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2022.
 • Predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2023.

20. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 29.11.2021 ob 16:00

 • Mandatne in kadrovske zadeve: 4.1. Podaja obrazloženega mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova. ...
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Brežice, druga obravnava.
 • Sklep o spremembi meje podrobnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Šentlenart v enoti urejanja prostora BRŽ-134.
 • Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za navezovalno cesto Šentlenart v Brežicah, prva obravnava.
 • Predlog Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »B4-21C2/1/423_CU–Ob Cesti svobode«, prva ...
 • Predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2022, prva obravnava.
 • Predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2023, prva obravnava.
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Brežice, skrajšani postopek.