Gumb išči|

Zapri iskalnik

Akti v obravnavi

Prihajajoča seja: 17. seja Občinskega sveta občine Brežice - dne 19.04.2021 ob 16:00

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje občine Brežice (SD OPN 3), druga obravnava.
 • Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2021.
 • Določitev cene gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2021.
 • Določitev cene gospodarske javne službe odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2021.
 • Pravilnik o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Brežice.
 • Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2020.
 • Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice, prva obravnava.
 • Predlog Statuta Občine Brežice, prva obravnava.

16. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 22.02.2021 ob 16:00

 • Kadrovske in mandatne zadeve: 4.1. Sklep o imenovanju nadomestne članice in predsednika Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. 4.2. Sklep o ...
 • Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Slovenska vas, SLV-01 – sever, prva obravnava.
 • Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3, prva obravnava.
 • Predlog Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice, prva obravnava.
 • Predlog Odloka o spremembah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice, prva obravnava.
 • Predlog Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v Občini Brežice, prva obravnava.
 • Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. - Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., prečiščeno besedilo Odloka ...
 • Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Brežice, druga obravnava.
 • Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2021.
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 17.12.2020 ob 16:00

 • Potrditev nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Brežice.
 • Kadrovske in mandatne zadeve: 5.1. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja Regionalne razvojne agencije Posavje. 5.2. Potrditev skupne ...
 • Sklep o potrditvi ukrepov Občine Brežice v času epidemije (od 19.10.2020) nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije. ...
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice, druga obravnava.
 • Predlog Odloka o imenovanju novih ulic v naselju Brežice, prva obravnava.
 • Pravilnik o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih občine Brežice.
 • Letni program športa v občini Brežice za leto 2021.
 • Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Brežice, prva obravnava.
 • Predlog Odloka o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v Občini Brežice – prva obravnava.
 • Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Brežice – prva obravnava.