Gumb išči|

Zapri iskalnik

Akti v obravnavi

Prihajajoča seja: 24. seja Občinskega sveta občine Brežice - dne 07.07.2022 ob 16:00

 • Odlok o rebalansu proračuna Občine Brežice za leto 2022.
 • Sklep o potrditvi novelacije Investicijskega programa »Dograditev ZD Brežice«.
 • Določitev cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo in subvencije najemnine za infrastrukturo gospodarske javne službe ...

23. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 20.06.2022 ob 16:00

 • Mandatne in kadrovske zadeve: 4.1. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. 4.2. Sklep ...
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »B4-21C2/1/423_CU – Ob Cesti svobode« - ...
 • Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Brežice, druga ...
 • Soglasje k nakupu in osnutku besedila pravnega posla prodajne pogodbe ter zagotovitev proračunskih sredstev za sklenitev prodajne pogodbe.
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.

22. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 21.04.2022 ob 16:00

 • Mandatne in kadrovske zadeve: 4.1. Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja JGZ Letalski center Cerklje ob Krki. 4.2. Sklep o podaji soglasja ...
 • Sklep o spremembi meje podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora ČAT-29, ČAT-30, ČAT-31 IN ČAT-32.
 • Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi ...
 • Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2887 v naselju Brezina – Ak 206.
 • Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2021.
 • Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2022.
 • Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Brežice, ...
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče, skrajšani postopek.
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko, skrajšani postopek.
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice, skrajšani postopek.
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice, skrajšani postopek.
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki, skrajšani postopek.
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, skrajšani postopek.
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko, skrajšani postopek.
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, skrajšani postopek.
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina, skrajšani postopek.
 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Mavrica Brežice, skrajšani postopek.