Gumb išči|

Zapri iskalnik

Akti v obravnavi

18. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 10.06.2021 ob 16:00

 • Potrditev nadomestnega člana Občinskega sveta Občine Brežice.
 • Statut Občine Brežice, druga obravnava.
 • Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice, druga obravnava.
 • Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Brežice, druga obravnava.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjsko območje Savska pot 2, ČAT-19, prva obravnava.
 • Letni program urejanje in čiščenje javnih površin 2021 ter Letni program vzdrževanja občinskih javnih cest 2021.
 • Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice.
 • Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice.
 • Soglasje k opustitvi izvajanja rudarskih del v peskokopu Župjek – Bizeljsko.
 • Sklep o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora za del EUP CUN-03.

17. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 19.04.2021 ob 16:00

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje občine Brežice (SD OPN 3), druga obravnava.
 • Sklep o uskladitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« za leto 2021.
 • Določitev cene gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2021.
 • Določitev cene gospodarske javne službe odvajanje in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 2021.
 • Pravilnik o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Brežice.
 • Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2020.
 • Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice, prva obravnava.
 • Predlog Statuta Občine Brežice, prva obravnava.