Gumb išči|

Zapri iskalnik

Akti v obravnavi

14. seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 05.10.2020 ob 16:00

 • Kadrovske in mandatne zadeve: 4.1. Sklep o podaji mnenja k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje – enota Brežice. 4.2. Sklep ...
 • Sklep o podelitvi priznanj Občine Brežice za leto 2020.
 • Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Brežice za obdobje januar-junij 2020.
 • Seznanitev s potekom postopkov in potrditev dokumenta »Analiza stroškov in koristi kot dodatek k DIIP-u za projekt Kolesarska povezava ob R2-419 ...
 • Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cene obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v občini Brežice za leto 2020 in ...
 • Sklep o vzpostavitvi javnega dobra.
 • Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra.
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06, ...
 • Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice, prva obravnava.
 • Predlog Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Brežice, prva obravnava.
 • Letno poročilo 2019 in Poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske ...
 • Predlog Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Brežice, prva obravnava.

6. dopisna seja Občinskega sveta občine Brežice

Dne 11.08.2020 ob 10:00

 • Sprejme se Soglasje k prodaji in osnutku besedila pravnega posla prodajne pogodbe za prodajo nepremičnin parcelna številka 2068, 2069/1, 2069/3, 2069/4, ...