Gumb išči|

Zapri iskalnik

Poslovnik OS

Poslovnik občinskega sveta Občine Brežice zajema:

I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. KONSTITUIRANJE SVETA
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA
IV. SEJE SVETA
     1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji
         a) Sklic redne seje.
         b) Sklic izredne seje.
         c) Dopisna seja.
         č) Slavnostna seja.
     2. Dnevni red.
     3. Vodenje seje.
     4. Potek seje.
     5. Vzdrževanje reda na seji .
     6. Odločanje.
     7. Izločitev zaradi nepristranosti.
     8. Zapisnik seje sveta.
     9. Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet.
    10. Delovna telesa sveta.
          a) Uvodne določbe.
          b) Naloge in način dela delovnih teles.
V. AKTI SVETA.
      1. Splošne določbe.
      2. Redni postopek za sprejem odloka.
      3. Nujni postopek za sprejem odlokov.
      4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov.
      5. Postopek za sprejem proračuna.
      6. Postopek za sprejem prostorskih aktov.
      7. Postopek za sprejem avtentične razlage.
      8. Postopek za sprejem prečiščenega besedila.
VI. VOLITVE IN IMENOVANJA.
      1. Splošne določbe.
      2. Imenovanje članov delovnih teles sveta.
      3. Imenovanje člana sveta za začasno opravljanje funkcije župana.
      4. Postopek za razrešitev.
      5. Odstop članov sveta, članov delovnih teles in drugih organov ter funkcionarjev občine.
VII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM SVETOM.
VIII. JAVNOST DELA.
IX. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU.
X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA POSLOVNIKA.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA.

Celoten poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice je na voljo tukaj: Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice