Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

HE Brežice, HE Mokrice

PROJEKT IZGRADNJE HE BREŽICE IN HE MOKRICE

 

Z izgradnjo hidroelektrarn na območju naše občine se odpira možnost novih uporab prostora z novimi vsebinami. Ob HE Brežice sta to šport in rekreacija, ob HE Mokrice bo poudarek dan tudi turističnim vsebinam.

Pogled na brežiško morje - akumulacijsko jezero ob HE Brežice

 

OBMOČJE RAZLIVNIH POVRŠIN OB POPLAVAH

Z izgradnjo HE Brežice  se na obeh straneh reke Save, za njenimi nasipi, kmetijske površine namenjajo razlivanju voda ob poplavah. Takšne površine bodo nastale tudi z izgradnjo HE Mokrice. Razlivanje voda na območju naše občine je predvideno najprej pod jezovno zgradbo HE Brežice navzgor v Vrbino, in sicer že pri pretokih 1.500 do 2.000 m3, ko pa bo pretok reke Save na HE Krško dosegel vrednost 2.900 m3, bo upravljalec HE Brežice postopoma odpiral prelivna polja na visokovodnem razbremenilniku (VVR) pod NEK in s tem zagotovil razlivanje vode iz severa na območje naše občine. Zaradi tega je to posebno območje, ki zahteva ustrezne varnostne ukrepe. Pred  pričetkom odpiranja visokovodnega razbremenilnika se na območju VVR izvede zapiranje cestnih zapornic, vključi svetlobna signalizacija in vklopi sirena. Civilna zaščita z obvestili v medijih zagotovi obveščenost prebivalstva in s fizično prisotnostjo tudi potrebne preglede območja.

Vse prebivalce pozivamo, da so ob napovedih poplav ter visokih voda posebej pozorni in tega območja ne uporabljajo ter se mu izogibajo.

Video razlivanje HE Brežice

razlivanje voda pred izgradnjo HE Mokrice

Razlivanje po izgradnji HE Mokrice: https://www.youtube.com/watch?v=Ku6RG8RdCYE

 

OBNOVA DOBOVSKE CESTE

Družbi HESS d.o.o. in INFRA d.o.o. sta zaradi uporabe Dobovske ceste za transport pri gradnji HE Brežice sodelovali z Občino Brežice pri celoviti prenovi vseh infrastrukturnih ureditev od križišča pri gradu do krožišča v Trnju. Obnova je vključevala razširitev ter popravilo ustroja cestišča in protiprašno prevleko z elementi umirjanja prometa ter izgradnja pločnika in kolesarske steze.

 

OBNOVA PREŠERNOVE CESTE

Prešernova cesta je bila zaradi gradnje HE Brežice prekomerno obremenjena in delno poškodovana. Po končanju izgradnje HE Brežice se je pristopilo k njeni rekonstrukciji in sicer od križišča pri gradu do bivšega priključka za gradbišče HE Brežice v dolžini 350 metrov. Zaradi prekomerne uporabe Prešernove ceste, sta se po prenehanju povečane obremenitve s tovornim prometom ter po končani izvedbi vseh del povezanih z izgradnjo HE Brežice HESS, d.o.o. in INFRA d.o.o. zavezala sofinancirati njeno obnovo. Občina Brežice je pred sanacijo predvidela, da se na Prešernovi cesti spremeni prometni režim v enosmerni, saj je z novo povezovalno cesto med Dobovsko in Prešernovo cesto zagotovljena ustrezna prometna povezava do HE Brežice, policije, veterinarske postaje in drugih subjektov ter do mostu čez Savo. Pri sami obnovi sta HESS in Infra prispevala k obnovi v deležu, ki pripada sanaciji ceste in ureditve parka pri gradu, sanacija pločnikov oz. izgradnja večnamenskih poti ter javne razsvetljave pa bremeni Občino Brežice.

Prešernova

 

PLOVNOST AKUMULACIJSKEGA BAZENA HE BREŽICE

Občina je pristojna za zagotovitev plovbnega režima na območju voda znotraj svojih meja. Plovbno območje se določi z odlokom, ki ga sprejme Občinski svet Občine Brežice in sicer, določijo se plovbne cone s pripadajočimi omejitvami, skrbnika plovbnega območja ter upravljalca pristanišč. Skrbnik plovbnega območja je pristojna služba Občine Brežice za družbene dejavnosti, upravljalec pristanišč pa Zavod za špoort Brežice. Naloga skrbnika je, da skrbi za varnost plovbe, upravljalec pa skrbi za red in čistop v pristaniščih, skrbi za vse potrebne informacije o plovbi, območjih plovbe, omejitvah plovbe, obvešča o prepovedi, zagotovi vse potrebno za mehanično, toplotno ali kemično čiščenje plovila, ki ga mora po prehodu plovila iz drugega vodnega telesa površinske vode pred splavitvijo zagotoviti lastnik oziroma uporabnik plovila. Opozarjamo, da je čiščenje nujno potrebno zaradi širjenja invazivnih vrst, ki rušijo naravni habitat ter so tudi grožnja zgrajeni hidroelektrarno. Več o tem si lahko preberete na tej povezavi: Članek o širjenju tujerodne vrste v Savi

Občinski svet Občine Brežice je odlok, ki opredeljuje plovnost na akumulacijskem bazenu HE Brežice sprejel na svoji seji v oktobru 2018.Odlok

Grafika plovbnega območja

Za območje akumulacijskega bazena investitor Infra d.o.o. še ni prejel uporabnega dovoljenja, zato njegova uporaba še ni dovoljena.

 

UREDITVE NA NASIPIH ZA ŠPORT IN REKREACIJO

Poleg same plovbe je območje akumulacijskega bazena HE Brežice namenjeno tudi ribiški dejavnosti, čemur je bila prilagojena tudi sama izvedba leve brežine bazena. Bazen je namenjen izvajanju veslaških in kajakaških tekmovanj, v pristaniščih se bo uredil dostop za čolne ter privezi za čolne. Do izgradnje vodnega centra se bo ob pristanišču Vrbina postavila začasna montažna čolnarna. V teku so dogovarjanja za postavitev veslaške proge.

VODNI CENTER BREŽICE

Za razvoj kajakaštva na divjih vodah je na zunanji strani levega nasipa, med pristaniščem Vrbina in HE Brežice predvidena izgradnja dostopnega vodnega centra, ki obsegal progo na divjih vodah, objekt čolnarne ter parkovne površine.

 

Clipboard01

Idejna zasnova Vodni center Brežice. Mprojekt Krška vas; oktober 2016

 

UREDITEV POTI V VRBINI

Območje Vrbine je preplet retenzijskih površin (območje za razlivanje visokih voda), Nature 2000 ter poti, ki so privlačne za sprehajalce in kolesarje. Poti bodo opremljene s kažipoti ter informacijskimi tablami s prikazom naravne dediščine kot tudi informacijami o celotni investiciji izgradnje HE in prikazom evakuacijskih poti.