Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Zaščita in reševanje


Cesta prvih borcev 18, p.p. 132
8250 Brežice

Tel.: 07 620 55 06
Fax: 07 499 00 52
e-pošta:

 

 

Zaščita in reševanje – predstavitev in naloge

Sistem zaščite in reševanja je na podlagi Zakona za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organiziran in je vključen v sistem nacionalne varnosti (poleg obrambnega sistema in varnostnega sistema). V državi je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami organizirano kot enoten in celovit sistem. Vse reševalne službe in druge namensko organizirane enote za zaščito in reševanje se povezujejo v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem. Težišče delovanja je na lokalni ravni, kjer občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organizira in vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju.

 

Občina v skladu s Statutom Občine Brežice ureja:

  • varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, določi in organizira delo v vojni,

  • vodi sile za zaščito, reševanje in pomoč,

  • pospešuje osebno in vzajemno zaščito prebivalcev ter dejavnosti za preprečevanje in ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč,

  • organizira, usposablja in opremlja občinske enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč,

  • organizira požarno službo, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju ter izvaja ukrepe za  varstvo pred požari,

  • organizira sistem alarmiranja,

  • zagotavlja nujna sredstva za začasno nastanitev in oskrbo ogroženih prebivalcev,

  • vzdržuje sredstva za zaščito, reševanje in pomoč,

  • omogoča pogoje za razvoj dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

  • zagotavlja in organizira zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah ter usposabljanje prebivalcev in pripadnikov CZ za osebno in vzajemno zaščito oz. reševanje in pomoč.

 

Občinski svet v skladu z nalogami občine ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju, sprejema letne programe zagotavljanja sredstev za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, zagotavlja varstvo pred požarom ter ureja, upravlja in skrbi za gasilsko javno službo.

Župan skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejme načrte zaščite in reševanja, skrbi za izvajanje za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč, vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, skrbi za obveščanje prebivalstva o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih.

Poveljnik Civilne zaščite, ki ga imenuje župan, vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči je organiziran Občinski štab CZ.

Občinski štab CZ  ima določeno število članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja. Delo štaba vodi poveljnik CZ, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika.
 

Strokovni delavec za zaščito in reševanje opravlja upravne, strokovne in druge naloge zaščite in reševanja v pristojnosti občine. Glavne naloge so: izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja, izdelava programov in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organiziranje, opremljanje in usposabljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

 

CIVILNA ZAŠČITA

Za opravljanje operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, se v občini Brežice organizirajo oziroma sestavijo štab, poverjeniki, enote in službe Civilne zaščite Občine Brežice v naslednji sestavi:

1) Poveljnik CZ občine Brežice;

2) Namestnik poveljnika CZ občine Brežice;

3) Štab Civilne zaščite občine Brežice;

4) Poverjeniki za CZ občine Brežice in njihovi namestniki po krajevnih skupnostih;

5) Služba za podporo pri CZ občine Brežice (ekipa za informacijsko in komunikacijsko podporo, ekipa za administrativno podporo in druge potrebe, ekipa za oskrbo, oseba za stike z javnostmi in pripravo obvestil);

6) Enote prve pomoči pri CZ občine Brežice (1. ekipa prve pomoči, 2. ekipa prve pomoči, 3. ekipa prve pomoči);

7) Enote za radiološko, kemično in biološko (RKB) dekontaminacijo pri CZ občine Brežice (1. ekipa za RKB, 2. ekipa za RKB);

8) Tehnično reševalne enote pri CZ občine Brežice (1. ekipa za iskanje zasutih v ruševinah, 2. ekipa za iskanje zasutih v ruševinah, 1. ekipa za reševanje, 2. ekipa za reševanje, 1. ekipa za reševanje na vodi in iz vode);

9) Služba za uporabo zaklonišč pri CZ občine Brežice (1. ekipa za uporabo zaklonišč, 2. ekipa za uporabo zaklonišč);

10) Informacijski centri pri CZ občine Brežice (1. informacijski center, 2. informacisjki center);

11) Enota kurirjev pri CZ občine Brežice (1. ekipa kurirjev).

 

JAVNE SLUŽBE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

1) Javna gasilska služba

Javno gasilsko službo na območju celotne občine opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe 31 prostovoljnih gasilskih društev vključenih v Gasilsko zvezo občine Brežice;

2) Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Brežice;

 

ORGANIZACIJE POSEBNEGA POMENA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ NA OBMOČJU OBČINE BREŽICE

Društva in klubi

1) Radioklub Elektron Brežice;

2) Planinsko društvo Brežice;

3) Kajak kanu klub Čatež;

4) Društvo potapljačev Vidra Krško;

5) Jamarski klub Brežice;

6) Kinološko društvo IZAR;

7) Vinogradniško - turistično društvo Gadova peč.

 

Gospodarske organizacije

1) Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto d.d.;

2) Integral Brebus Brežice d.o.o.;

3) CGP d.d.;

4) Veterinarska bolnica Brežice d.o.o.;

5) KOP Brežice d.d.;

6) Komunala Brežice d.o.o.;

 

Zavodi

1) Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano;

2) Zdravstveni dom Brežice.

 

Pravna podlaga (posodobljeno 27.11.2017):

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreami (Uradni list RS, t. 51/06 - uradno preieno besedilo, 97/10);

- Zakon o varstvu pred poarom (Uradni list RS, t. 3/07 - uradno preieno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ);

- Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, t. 113/05 - uradno preieno besedilo);

- Zakon o varstvu pred ionizirajoimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, t. 102/04 - uradno preieno besedilo, 70/08-ZVO-1B, 60/11 in 74/15);

- Zakon o odpravi posledic naravnih nesre (Uradni list RS, t. 114/05 - uradno preieno besedilo, 90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF in 17/14);

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, t. 72/06 - uradno preieno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl.US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 401/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15-ZIJZ-1, 90/15- ZIUPTD, 61/17-ZUP in 64/17-ZZDej-K);

- Zakon o medijih (Uradni list RS, t. 110/06 - uradno preieno besedilo, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - odl.US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16 in 39/16);

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, t. 94/07 - uradno preieno besedilo, 27/08 - odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl.US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16-odl.US);

- Zakon o Rdeem kriu Slovenije (Uradni list RS, t. 7/93, 13/93 in 79/10);

- Uredba o prepreevanju vejih nesre in zmanjevanju njihovih posledic (Uradni list RS, t. 71/08, 105/10, 36/14 in 22/16);

- Uredba v slubi v Civilni zaiti (Uradni lis RS, t. 1/08, 99/08 in 45/14);

- Uredba o kriterijih za razporejanje dravljanov (Uradni list RS, t. 80/04);

- Uredba o nadomestilu plae in povrailih strokov med opravljanjem nalog zaite, reevanja in pomoi (Uradni list RS, t. 48/99, 113/07, 13/11 in 20/13);

- Uredba o vsebini in izdelavi nartov zaite in reevanja (Uradni list RS, t. 24/12 in 78/16);

- Uredba o oznakah v Civilni zaiti Republike Slovenije (Uradni list RS, t. 114/03, 122/07 in 98/11);

- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaito, reevanje in pomo (Uradni list RS, t. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16);

- Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveanja in alarmiranja (Uradni list RS, t. 105/07);

- Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaito (Uradni list RS, t. 116/03);

- Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih (Uradni list RS, t. 49/04);

- Uredba o graditvi in vzdrevanju zakloni (Uradni list RS, t. 57/96, 110/02 - ZGO-1 in 54/15);

- Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaite ter drugih sil za zaito, reevanje in pomo (Uradni list RS, t. 18/96 in 22/99);

- Uredba o priznanjih in nagradah na podroju varstva pred naravnimi in drugimi nesreami (Uradni list RS, t. 64/95 in 76/01);

- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, t. 20/14-uradno preieno besedilo);

- Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaite ter drugih sil za zaito, reevanje in pomo (Uradni list RS, t. 40/09);

- Pravilnik o obveanju in poroanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesreami (Uradni list RS, t. 26/08, 28/12 in 42/12);

- Pravilnik o uniformah Civilne zaite Republike Slovenije (Uradni list RS, t. 93/02, 30/08 in 20/14);

- Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radioloki nesrei (Uradni list RS, t. 59/10 in 17/14 - ZZdr-2);

- Pravilnik o vajah na podroju varstva pred naravnimi in drugimi nesreami (Uradni list RS, t. 104/08);

- Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, slub in organov Civilne zaite (Uradni list RS, t. 104/08);

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, t. 35/06, 33/07 - ZPNart, 41/08, 28/11 in 88/12);

- Pravilnik o poarnem redu (Uradni list RS, t. 52/07, 34/11 in 101/11);

- Pravilnik o slubi nujne medicinske pomoi (Uradni list RS, t. 81/15 in 93/15-popr.);

- Pravilnik o tehninih normativih za zaklonia in zaklonilnike (Uradni list RS, t. 17/98, 26/98 - popr., 25/00, 38/01 in 66/06);

- Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred poarom (Uradni listr RS, t. 32/11 in 61/11 - popr.);

- Pravila gasilske slube (Uradni list RS, t. 52/10);

- Navodilo o pripravi ocen ogroenosti (Uradni list RS, t.39/95);

- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreami na obmoju Obine Breice (Uradni list RS, t. 10/14 in 39/15);

- Odlok o graditvi in vzdrevanju zakloni na obmoju obine Breice (Uradni list RS, t. 3/93);

- Sklep o doloitvi in organiziranju enot, slub in drugih operativnih sestavov za zaito, reevanje in pomo v obini Breice (Zadeva t. 846-0002/2016);

- Sklep o doloitvi kadrovske in materialne formacije enot, slub in organov vodenja Civilne zaite obine Breice (Zadeva t. 846-0003/2016);

- Sklep o imenovanju poveljnika in namestnika poveljnika Civilne zaite obine Breice ter lanov taba civilne zaite obine Breice (Zadeva t. 846-0003/2015, dok. t. 82);

- Pogodba o opravljanju javne gasilske slube v obini Breice do leta 2018, t. P-0443-2016);

- Operativni gasilski nart obine Breice - verzija 1.0 z dne, 20.04.2003.

 

ODLOK O VARSTVU PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI NA OBMOČJU OBČINE BREŽICE

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Brežice.pdf

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice.pdf

 

ODLOK O JAVNI GASILSKI SLUŽBI V OBČINI BREŽICE

Odlok o javni gasilski službi v Občini Brežice.pdf


OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI JEDRSKE ALI RADIOLOŠKE NEVARNOSTI

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi jedrske ali radiološke nevarnosti

Evakuacijske poti za naselja v okolici NEK

Kalijev jodid - pismo

Kalijev jodid - zloženka

 

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI ŽELEZNIŠKE NESREČE

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti železniške nesreče

 

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI MNOŽIČNE NESREČE NA AVTOCESTI

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti množične nesreče na avtocesti

 

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI POPLAV

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti poplav

 

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI POJAVA POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti pojava posebno nevarnih bolezni živali
 


OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI POTRESA

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti potresa.pdf

 

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI NESREČE ZRAKOPLOVA

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti nesreče zrakoplova.pdf

 

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI TERORISTIČNEGA NAPADA

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti terorističnega napada.pdf

 

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE ZARADI NEVARNOSTI NEPREDVIDENIH NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ TER DOGODKOV

Ocena ogroženosti občine Brežice zaradi nevarnosti nepredvidenih naravnih in drugih nesreč ter dogodkov.pdf

 

OCENA OGROŽENOSTI OBČINE BREŽICE OB POJAVU NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH

Ocena ogroženosti občine Brežice ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh,scan.pdf

 

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI BREŽICE 

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice - verzija 3.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice - verzija 3.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi.

Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Brežice

Poti evakuacije za naselja v okolici NEK

 

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob železniški nesreči v občini Brežice - verzija 2.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob železniški nesreči v občini Brežice - verzija 2.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v občini Brežice - verzija 2.0.pdf

 

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB MNOŽIČNI NESREČI NA AVTOCESTI V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v občini Brežice - verzija 1.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v občini Brežice - verzija 1.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti v občini Brežice.pdf

 

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Brežice - verzija 1.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Brežice - verzija 1.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni višjega  svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

 Občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v občini Brežice.pdf

 

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah v občini Brežice - verzija 2.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah v občini Brežice - verzija 2.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v občini Brežice.pdf

 

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v občini Brežice - verzija 3.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob potresu v občini Brežice - verzija 3.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini Brežice - verzija 3.0.pdf

 

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NESREČI ZRAKOPLOVA V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Brežice - verzija 1.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Brežice - verzija 1.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Brežice.pdf

 

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB UPORABI OROŽIJ ALI SREDSTEV ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE V TERORISTIČNE NAMENE OZIROMA TERORISTIČNEM NAPADU S KLASIČNIMI SREDSTVI V OBČINI BREŽICE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi v občini Brežice - verzija 2.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnčem napadu s klasičnimi sredstvi v občini Brežice - verzija 2.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene...v občini Brežice.pdf

 

SPLOŠNI OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH TER DOGODKIH V OBČINI BREŽICE IN DRUGJE

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Splošnega občinskega načrta zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter dogodkih v občini Brežice in drugje - verzija 1.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Splošnega občinskega načrta zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter dogodkih v občini Brežice in drugje - verzija 1.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Splošni občinski načrt zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah ter dogodkih v občini Brežice in drugje.pdf

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH V OBČINI BREŽICE - Verzija 1.0

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18-ZNOrg) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Brežice - Verzija 1.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Brežice - Verzija 1.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Občinski načrt zaščite in re. ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Brežice.pdf

NAČRT DEJAVNOSTI OBČINSKE UPRAVE OBČINE BREŽICE OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH TER DOGODKIH - Verzija 1.0

JAVNO NAZNANILO

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18-ZNOrg) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) organ Občinske uprave Občine Brežice, ki je pristojen za izdelavo načrtov zaščite in reševanja, objavlja javno naznanilo za javno predstavitev Načrta dejavnosti Občinske uprave Občine Brežice ob naravnih in drugih nesrečah ter dogodkih - Verzija 1.0.

Javna predstavitev se izvede z objavo Načrta dejavnosti Občinske uprave Občine Brežice ob naravnih in drugih nesrečah ter dogodkih - Verzija 1.0 na internetni strani Občinske uprave Občine Brežice. Objava traja ves čas veljavnosti predmetnega načrta. Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v pisarni višjega svetovalca za področje zaščite in reševanja, v stavbi Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18 v Brežicah, po predhodni najavi. 

Načrt dejavnosti Občinske uprave Občine Brežice,scan.pdf

POROČILO O VAJI "VAJA - EVAKUACIJA IZ STAVBE DOMA KULTURE BREŽICE OB POŽARU 2016" IZVEDENE 26.01.2016

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) Občinska uprava Občine Brežice objavlja na spletni strani organizatorja vaje Poročilo o vaji "Vaja - evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2016", ki je bila izvedena 26.01.2016.

Poročilo o vaji,scan.pdf

 

POROČILO O VAJI "VAJA - EVAKUACIJA IZ STAVBE DOMA KULTURE BREŽICE OB POŽARU 2017 IZVEDENE 16.03.2017

Poročilo o vaji Vaja-evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2017.pdf

 

POROČILO O VAJI "VAJA - EVAKUACIJA IZ STAVBE DOMA KULTURE BREŽICE OB POŽARU 2018" IZVEDENE 21.06.2018

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) Občinska uprava Občine Brežice objavlja na spletni strani organizatorja vaje Poročilo o vaji "Vaja - evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2018", ki je bila izvedena 21.06.2018.

Poročilo o vaji Vaja evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2018.pdf

 

POROČILO O VAJI "VAJA - EVAKUACIJA IZ STAVBE OBČINSKE UPRAVE OB POŽARU 2016" IZVEDENE 08.12.2016

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) Občinska uprava Občine Brežice objavlja na spletni strani organizatorja vaje Poročilo o vaji "Vaja - evakuacija iz stavbe občinske uprave ob požaru 2016", ki je bila izvedena 08.12.2016.

Poročilo o vaji,scan.pdf

 

POROČILO O VAJI "VAJA - EVAKUACIJA IZ STAVBE OBČINSKE UPRAVE OB POŽARU 2017" IZVEDENE 21.12.2017

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) Občinska uprava Občine Brežice objavlja na spletni strani organizatorja vaje Poročilo o vaji "Vaja - evakuacija iz stavbe občinske uprave ob požaru 2017", ki je bila izvedena 21.12.2017.

Poročilo o vaji, scan.pdf

 

POROČILO O VAJI "VAJA - POTRES BREŽICE 2017" IZVEDENE 13.05.2017

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) Občinska uprava Občine Brežice objavlja na spletni strani organizatorja vaje Poročilo o vaji "Vaja - potres Brežice 2017", ki je bila izvedena 13.05.2017.

Poročilo o občinski vaji,scan.pdf

 

POROČILO O VAJI "VAJA - EVAKUACIJA IZ STAVBE OBČINSKE UPRAVE OB POŽARU 2018" IZVEDENE 20.12.2018

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) Občinska uprava Občine Brežice objavlja na spletni strani organizatorja vaje Poročilo o vaji "Vaja - evakuacija iz stavbe občinske uprave ob požaru 2018", ki je bila izvedena 20.12.2018.

Poročilo o vaji Vaja-evakuacija iz stavbe občinske uprave ob požaru 2018,scan.pdf

 

POROČILO O VAJI "VAJA - MNOŽIČNA NESREČA NA AVTOCESTI V OBČINI BREŽICE 2018" IZVEDENE 19.12.2018

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) Občinska uprava Občine Brežice objavlja na spletni strani organizatorja vaje Poročilo o vaji "Vaja - množična nesreča na avtocesti v občini Brežice 2018", ki je bila izvedena 19.12.2018.

Poročilo o občinski vaji Vaja-množična nesreča na avtocesti v občini Brežice 2018,scan.pdf

POROČILO O VAJI "VAJA - EVAKUACIJA IZ STAVBE DOMA KULTURE BREŽICE OB POŽARU 2019" IZVEDENE 03.12.2019

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) Občinska uprava Občine Brežice objavlja na spletni strani organizatorja vaje Poročilo o vaji "Vaja - evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2019", ki je bila izvedena 03.12.2019.

Poročilo o vaji Vaja-evakuacija iz stavbe Doma kulture Brežice ob požaru 2019.pdf

POROČILO O VAJI "VAJA - EVAKUACIJA IZ STAVBE OBČINSKE UPRAVE OB POŽARU 2020" IZVEDENE 20.02.2020

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08) Občinska uprava Občine Brežice objavlja na spletni strani organizatorja vaje Poročilo o vaji "Vaja - evakuacija iz stavbe občinske uprave ob požaru 2020", ki je bila izvedena 20.02.2020

.Poročilo o vaji Evakuacija iz stavbe obč.uprave ob požaru 2020.pdf