Gumb išči|

Zapri iskalnik

10.03.2016 / Sporočila za javnost

Javna razgrnitev OPPN za območje BRŽ-30

Deli na FBNatisni

Javna razgrnitev bo potekala od 18.3.2016 do vključno 18.4.2016 na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart. Predmet akta se nanaša na ureditev poslovnega subjekta TA Regulator v Brežicah. Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo 30.03.2016 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 - odl. US in  14/15 – ZUUJFO) župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV

dopolnjenega osnutka

OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

za območje BRŽ-30,

ki bo potekala od 18.3.2016 do vključno 18.4.2016 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart.

Predmet akta se nanaša na ureditev poslovnega subjekta TA Regulator. OPPN se pripravlja kot podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja za notranji razvoj obstoječe dejavnosti. Gre za gradnjo v zaključeni enoti, kjer danes stoji osrednji objekt kompleksa, ki se ga predhodno odstrani. Vsi priključki na infrastrukturo bodo obstoječi. Obseg predvidene gradnje ne predvideva povečanja odjema ali kakšne druge povečave kapacitete infrastrukture.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo 30.03.2016 ob 16:00 uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigo pripomb na občini in krajevni skupnosti Šentlenart ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

                                                                                              Župan Občine Brežice

                                                                                                       Ivan Molan l.r.