Gumb išči|

Zapri iskalnik

28.07.2016 / CPS Objave

Pričetek izdelave Celostne prometne strategije občine Brežice

Deli na FBNatisni

 

Občina Brežice je v mesecu marcu 2016 podpisala pogodbo z Ministrstvom za infrastrukturo za izdelavo Celostne prometne strategije (CPS). Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, in sicer v višini 85% neto vrednosti pogodbe. Po izvedbi javnega naročila je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Savaprojekt d.d. iz Krškega, s katerim je bila v juniju podpisana pogodba.

CPS je strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa na območju občine Brežice. Na prvo mesto v prometu se postavlja pešce, kolesarje in javne prevoze. V okviru dokumenta se bodo opredelili ključni ukrepi na področju prometa, ki bodo vodili k vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema. Ta sistem bo zagotavljal kakovostno dostopnost do bivališč, delovnih mest in storitev za vse, izboljšal prometno varnost, zmanjšal onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije, povečuje učinkovitost in zmanjšuje stroške potniškega in tovornega prometa ter izboljšal privlačnost in kakovost okolja. Celostno urejen promet namreč prinaša objektivno merljivo izboljšanje kakovosti bivanja in povečane možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.

 

CPS občine Brežice je razdeljena v več faz, in sicer:

1.faza: POSTAVITEV TEMELJEV (zaključena)

2.faza: ANALIZA STANJA (zaključek novembra 2016)

3.faza: OPREDELITEV VIZIJE in IZBIRA UKREPOV (zaključek februarja 2017)

4.faza: NAČRTOVANJE IZVAJANJA CPS, VZPOSTAVITEV NADZORA in SPREJEM CPS na občinskem svetu (zaključek maj 2017)

 

V juniju je bil izveden 1. sestanek predstavnikov Občine Brežice in strokovne projektne skupine izdelovalca. Na sestanku se je opredelil terminski plan ter podal predlog za sestavo širše delovne skupine, v katero bodo imenovani predstavniki ključne in zainteresirane javnosti (predstavniki policije, gospodarstva, vzgojno-izobraževalnih ustanov, zdravstvenih ustanov, javnega avtobusnega in železniškega prometa, krajevnih skupnosti  ipd.).

Širša delovna skupina je bila imenovana 5. julija 2016. 1. skupni sestanek z delavnico je bil izveden 27. julija 2016. Širša delovna skupina je bila na tem sestanku seznanjena z vsebino projektne naloge za izdelavo CPS in na delavnicah pa zaprošena za identifikacijo prometne problematike v občini Brežice.  

Izdelava CPS je trenutno v fazi "Analiza stanja", v kateri se bodo zvrstile delavnice, intervjuji, javne razprave, ogledi terena, prireditve na prostem in podobno. Izdelovalci CPS se seznanjajo s trenutnim stanjem prometa v občini, tekočimi projekti in problematiko na področju prometa. V tej fazi je aktivno vključena širša zainteresirana javnost, kjer naj bi vsak deležnik s svojega področja izpostavil kritične točke ali predloge, ki naj jih dokument obravnava.

 

Za pripravo CPS Brežice in njenem izvajanju se izhaja iz potreb po:

  • boljši kakovosti bivanja,
  • boljši mobilnosti vseh prebivalcev in lažji dostopnosti do delovnih mest in storitev za vse,
  • spremembi potovalnih navad občanov,
  • doseganju pozitivnih učinkov na okolje (izboljšanje kakovosti zraka zaradi zmanjšanja onesnaževanja in emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje porabe energije, zmanjšanje hrupa in blaženje podnebnih sprememb),
  • doseganju pozitivnih učinkov na zdravje prebivalcev (spodbujanje hoje in kolesarjenja ima pozitivne učinke na zdravje in prinaša pomembne prihranke pri stroških zdravljenja),
  • povečanju prometne varnosti posebej za šolske otroke in s tem povezane varne poti v šolo,
  • boljši izkoriščenosti prometne infrastrukture in primerni za vse vrste udeležencev v prometu ter tudi za gibalno ovirane,
  • vključevanju javnosti v proces načrtovanja prometnega sistema v občini ter zavedanje o trajnostni
  • izboljšanju dostopa do sredstev EU,
  • smotrnejši porabi občinskega proračuna - boljše upravljanje prometnega sistema pomeni znižanje stroškov vzdrževanja in razvoja infrastruktur.

EU KS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada