Gumb išči|

Zapri iskalnik

20.09.2016 / Sporočila za javnost

Sprejeti sklepi in odloki na 13. seji občinskega sveta

Deli na FBNatisni

Brežice, september – Člani in članice Občinskega sveta Občine Brežice so na 13. seji sprejeli sklep o oskrbi s pitno vodo v Krajevni skupnosti Bizeljsko. S sklepom se obvezna občinska gospodarska služba oskrba s pitno vodo v KS Bizeljsko, ki se oskrbuje z javnim vodovodom (v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brežice in Odlokom o gospodarskih javnih službah v občini Brežice) zagotavlja preko javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.. upravljanje vodovoda s strani javnega podjetja je bila potrjena kot najbolj ugodna tako glede kakovosti pitne vode kot glede stroškov.

 

13 seja OS 5

 

13. seja Občinskega sveta Občine Brežice, 12. 9. 2016

 

Svetniki so potrdili tudi sklep o uskladitvi finančnih virov projektov gradnje nove OŠ Cerklje ob Krki in ureditev bivalnih enot ter energetska sanacije objektov. Občina Brežice je načrtovala del sredstev za novo šolo pridobiti na ustreznih razpisih, ker pa razpisov za ta namen ni bilo, mora občina zagotoviti lastna sredstva za izgradnjo šole. Pri projekta urejanja bivalnih enot in energetske sanacije objektov pa občina pričakuje objavo javnega razpisa za pridobivanje evropskih sredstev za sanacijo objekta.

Na nadaljevanju 13. seje so člani občinskega sveta potrdili Odlok o preimenovanju dela ulice Trg izgnancev v naselju Brežice v Trg Jožeta Toporišiča, kar predstavlja uresničitev civilne pobude ožjega programskega odbora Toporišičevo leto. Preimenovanje zajema tri javne zgradbe, kjer so Dom kulture, nekdanji dijaški dom in Knjižnica Brežice.

S sprejetjem Odloka o OPPN za območje razvoja obstoječe kmetije Mali Vrh je občinski svet omogočil uresničitev razvoja kmetijske dejavnosti in ohranjanja podeželja.

Potrjen je bil tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta za prenovo nogometnega stadiona v Brežicah. Ustrezno urejena in vzdrževana javna športna infrastruktura je potrebna tako za izvedbe nogometnih tekem NK Brežice, ki se je uvrstil v drugo slovensko ligo, v kateri od jeseni igra, kot tudi za otroke in mlade, ki trenirajo nogomet.

V l. 2017 bo izdelana vsa potrebna projektna in investicijska dokumentacija, na nogometnem stadionu bodo urejene montažno-demontažne tribune za gledalce, v l. 2018 pa bi – odvisno od možnosti pridobivanja sredstev, najprej v l. 2018 uredili kotlovnico in garderobe, kasneje pa uresničili še celovito rekonstrukcijo igrišč in upravne stavbe.

20160919 193538

Nadaljevanje 13. seje Občinskega sveta Občine Brežice, 19. 9. 2016

 

***********************************************************************************

Občinski svet dal  bizeljski vodovod v upravljanje javnemu podjetju, ker iz delovnega gradiva izhaja, da je vodovod na Bizeljskem javni vodovod (gradivo glede vodovoda je dostopno na https://www.brezice.si/organi_obcine/obcinski_svet/vabila_na_seje_os/2016090111321552/).

Zakaj je vodovod na Bizeljskem javni vodovod?

Vodovodni sistem na Bizeljskem je bil grajen v več fazah, tako se je vodovod Bizeljsko v 80-ih na podlagi v letu 1982 sklenjenega Samoupravnega sporazuma med Samoupravno komunalno interesno skupnostjo (SKIS) Brežice, KS Bizeljsko kot ožjim delom Občine Brežice in Komunalnim in obrtnim podjetjem Brežice (tedanje javno komunalno podjetje KOP) gradil s sredstvi SKIS Brežice, KOP Brežice, Izvršnega sveta Skupščine občine Brežice in KS Bizeljsko (tudi z deležem občanov, delovnih in drugih organizacij), delom mladinskih delovnih brigad in enot tedanje Jugoslovanske ljudske armade, za gradnjo vodovoda so bila pridobljena še sredstva Območne vodne skupnosti Dolenjske Novo mesto.

V 90-ih je bil iz proračunskih sredstev financiran vodovod Bizeljsko – Drenovec – Bukovje. Vodovodni sistem  Drenovec – Bukovje, ki je bil  s strani investitorja KOP Brežice predan v upravljanje 21. 10. 1993 in  se je gradil iz sredstev proračuna, demografskih sredstev, ki jih pridobila občina, in sredstev krajanov. Občina oz. krajevna skupnost je kasneje tudi izvajala vlaganja v ta vodovod.

V preteklosti so pri izgradnji vodovodov v celotni občini in tudi na Bizeljskem s svojimi prispevki in delom sodelovali tudi občani, višina prispevka  je bila določena s strani za to pristojnih organov, potek trase je bil  dogovorjen v soglasju z lastniki zemljišč, po katerih vodovod poteka. Do letos je z javnim vodovodom upravljala občina preko krajevne skupnosti kot svojega ožjega dela, vsa vodna soglasja se glasijo na Občino Brežice.

Tako zaradi načina gradnje kot sistema upravljanja, vse do ustanovitve civilne iniciative za prevzem vodovoda Bizeljsko in nato Vodovodne zadruge Bizeljsko z.o.o., ki jo je po javno dostopnih podatkih maja letos ustanovilo 8 fizičnih oseb in ima ustanovni kapital 100 EUR, ni bilo dvoma ali spora, da je vodovod, preko katerega se pitna voda zagotavlja za več kot 1000 priključkov, javen.

Z javnim vodovodom sedaj upravlja javno komunalno podjetje, ki je strokovno in tehnično usposobljeno za izvajanje občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.

Osnovna naloga občine je skrb za občane in Občina Brežice se zavzema za to, da imajo vsi občani zagotovljen stalen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode preko javnega vodovodnega sistema in nasprotuje temu, da bi si skupina posameznikov, ki je ustanovila zasebno zadrugo (vendar se ne zaveda odgovornosti pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo), olastninila javni vodovod.