Gumb išči|

Zapri iskalnik

04.01.2017 / CPS Objave

Vizija razvoja trajnostne mobilnosti in strateški cilji

Deli na FBNatisni

 

Konec novembra in cel december 2016 so potekale aktivnosti vezane na oblikovanje Vizije razvoja trajnostne mobilnosti v občini Brežice in Strateških ciljev, ki sledijo Viziji. Izvedene so bile delavnice s širšo delovno skupino in predstavniki Občine, med širšo javnost je bil poslan vprašalnik o Viziji, organizirana je bila javna razprava, kjer je bil predstavljen predlog Vizije in Strateških ciljev. V nadaljevanju objavljamo Vizijo s Strateškimi cilji.

V kolikor bi želeli podati vaše mnenje o predstavljenem gradivu, to lahko naredite preko elektronske pošte na naslov . Vsako mnenje je dobrodošlo!

 

Vizija

Občina Brežice bo vzpostavila uravnotežen prometni sistem, ki bo zadovoljil potrebe ljudi, podjetij in okolja. Privlačnost bivanja v občini bo zagotavljala z upoštevanjem načel trajnostne mobilnosti, ki v ospredje postavlja zmanjšanje uporabe avtomobila ter kot alternativo ponuja trajnostno privlačnejše potovalne navade: spodbujanje hoje, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa.

S celostnim prometnim načrtovanjem bodo v občini Brežice med drugim nastajala tudi pametna prometna vozlišča oziroma lokacije v občine, kjer se bodo združevale in povezovale različne vrste prometa (pešpoti, kolesarske steze, javni potniški promet, železniški promet, parkirišča). Prometna vozlišča se bodo s svojo infrastrukturo v nadaljevanju povezovala s sosednjimi občinami.

Za doseganje boljše kakovosti bivanja in doseganje hitrejšega prehoda na trajnostno mobilnost bo treba razvijati pet strateških stebrov prometnega razvoja. Stebri se med seboj povezujejo in dopolnjujejo, vsem pa je skupen odmik od tradicionalnega načrtovanja prometa, ki je osredotočeno na gradnjo prometne infrastrukture prilagojene osebnim avtomobilom, ter usmeritev v učinkovite, okolju bolj sprejemljive izboljšave, ki so v prvi vrsti osredotočene na človeka.

Strateški stebri prometnega razvoja so:

1. Spodbujanje hoje kot zdravega in na krajše razdalje hitrega načina potovanja

Hoja predstavlja zdrav in na krajše razdalje hiter način potovanja. Z dodatno ureditvijo peš površin v mestu ter ureditvijo površin, ki bodo omogočale peš povezavo z zaledjem in med vasmi, se bo izboljšala varnost pešcev. Z izboljšanjem kakovosti prometne infrastrukture in z njeno prilagoditvijo starejšim, gibalno oviranim ter slepim in slabovidnim osebam bo zagotovila pogoje, da bo čim več prebivalcev krajše poti opravljalo peš. S spodbujanjem in promocijo hoje med prebivalci bo hoja prepoznana kot zdrav in trajnosten način potovanja po mestu.

2. Spodbujanje kolesarjenja kot alternativa avtomobilu na kratke in srednje dolge razdalje

Občina Brežice bo postala občina z urejenim kolesarskim sistemom poti in stez, ki bodo kolesarjem omogočale enostavno in varno gibanje po mestu Brežice ter varno povezavo z zaledjem in med naselji. Kolesarske poti in steze bodo jasno označene, urejena bodo parkirna mesta za kolesa. Na prometnih vozliščih bo možno enostavno prehajanje iz koles na javni potniški promet, avtomobil ali pešačenje. Na določenih mestih bo možna izposoja koles. Kolesa bo na daljše razdalje možno prevažati tudi z avtobusom ali vlakom. Kolesarjenje bo tako v občini Brežice varno in privlačno, sčasoma pa bo postalo tudi enakovreden način potovanja. Občina Brežice bo istočasno spodbujala kolesarjenje kot alternativo avtomobilu na krajše in srednje dolge razdalje s predstavitvami različnih načinov uporabe koles ter dodatkov za kolesa (prikolic za prtljago, prikolic za otroke ipd.). Spodbujala bo uporabo koles pri mlajših prebivalcih kot način potovanja v šolo ali na popoldanske aktivnosti.

3. Oblikovanje privlačnega javnega potniškega prometa

Ureditev javnega potniškega prometa bo v občini Brežice temeljila na preučitvi potreb o vzpostavitvi in oblikovanju sodobnega, učinkovitega in poselitvenim vzorcem prilagojenega javnega potniškega prometa. Z umeščanjem kombiniranih prometnih platform ob glavne avtobusne in železniške postaje se bo povečevala privlačnost uporabe javnega potniškega prometa. Z ureditvijo avtobusnih postajališč se bodo izboljšali prometna varnost ter pogoji za uporabo javnega potniškega prometa (kombinacija oziroma združevanje potovalnih skupin: zaposleni, šolarji, upokojenci…).

4. Optimizacija motornega prometa

Z opazovanjem potovalnih navad občanov in s ciljem povečevanja varnosti, skrbi za zdravje ljudi in okolja, krepitev gospodarstva, se bo postopoma prilagajala prometna politika v občini. Umirjanje motornega prometa tako v mestu Brežice kot v ostalih naseljih bo doprineslo k številnim pozitivnim učinkom. V prvi vrsti se bo povečala prometna varnost prebivalcev občine Brežice in obiskovalcev turističnih krajev. Ob postopnem omejevanju motornega prometa v mestu Brežice se bo oživljalo mestno središče z umeščanjem novih in promoviranjem obstoječih vsebin v mestnem jedru, kar bo pozitivno vplivalo na prebivalce Brežic kot tudi turiste. Z ureditvijo pametnih prometnih vozlišč se bodo parkirne razmere v mestnem jedru izboljšale, saj bodo parkirne obremenitve minimalne, prav tako pa se bodo tudi zmanjšali negativni učinki motornega prometa. S celostnim pristopom se bodo zmanjšali negativni vplivi tovornega prometa. Zaradi razpršenosti naselij je avtomobil velikokrat edino možno prevozno sredstvo do glavne prometnice ali večjega vaškega središča, zato bo Občina promovirala in spodbujala okolju prijaznejša osebna motorizirana prevozna sredstva in kombiniran način potovanja. 

5. Vzpostavitev celostnega prometnega načrtovanja

Občina Brežice je s pristopom k izdelavi Celostne prometne strategije že naredila prvi korak k vzpostavitvi celostnega prometnega načrtovanja. Vzpostavljena občinska platforma za mobilnost bo, na podlagi uvedenih orodij za sistematično spremljanje področja mobilnosti, skrbela za redno spremljanje ter vrednotenje kazalcev stanja potovalnih navad, poleg tega pa bo tudi osnova za urejanje področja financiranja. Spremljanje potovalnih navad občanov bo dalo vpogled v potrebe in želje občanov in na ta način zagotavljalo optimalno uporabo vzpostavljene in načrtovane infrastrukture. Finančna sredstva za izboljšave bo pridobivala iz evropskih sredstev vezanih na trajnostno mobilnost, v katere se bo aktivno vključevala (samostojno oziroma v povezavi na regionalni/državni/evropski ravni), oziroma jih bo zagotavljala iz drugih virov. S promocijo celostnega prometnega načrtovanja bo Občina naredila velik korak k spreminjanju potovalnih navad ter postopnemu prehodu na trajnostne oblike mobilnosti. Vzgoja in izobraževanje o potovalnih navadah se prične že v vrtcu in osnovni šoli ter spremlja občane skozi vsa nadaljnja obdobja.

 

Strateški cilji                                                       

  1. Spodbujati razvoj gospodarstva in turizma
  2. Prispevati k čistem okolju in zdravem življenjskem slogu
  3. Povečati prometno varnost
  4. Povečati dostopnost za ranljivejše skupine
  5. Zmanjšati uporabo osebnih vozil
  6. Zagotoviti učinkovit javni potniški promet in povezave zaledja z mestom

 

IMG_1883 IMG_1889 IMG_2060 IMG_2061

 

EU KS

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada