Gumb išči|

Zapri iskalnik

23.01.2017 / Zanimivo

Občina Brežice namenja 550.000 evrov za programe na področju družbenih dejavnosti

Deli na FBNatisni

Brežice, 23. januar - Občina Brežice v skladu s svojo vizijo zagotavljanja enakomernega razvoja različnih področij in krajev podpira tudi delovanje društev na področju družbenih dejavnosti, ki predstavljajo generator dejavnosti v lokalni skupnosti. S tem namenom je Občina na spletni strani www.brezice.si objavila javne razpise namenjene sofinanciranju dejavnosti na področju kulture, športa, mladine, zdravstva in sociale v letu 2017. Za programe in projekte društev je na voljo 550.000 evrov, rok za oddajo prijav je torek, 28. februar 2017. V preteklem letu je Občina Brežice s sofinanciranjem omogočila izvajanje 270 različnih programov in projektov s področja družbenih dejavnosti v katere se je vključevalo približno 20% občank in občanov.

Največ sredstev (410.000 evrov) je namenjenih programom športa, ki so v javnem interesu Občine Brežice. To so programi namenjeni športni vzgoji otrok in mladine, kakovostnemu športu, programom na področju vrhunskega športa, športu invalidov, športni rekreaciji, športu starejših, razvojni dejavnosti v športu in športnim prireditvam. V letu 2016 je Občina Brežice preko javnega razpisa sofinancirala 135 programov športa v skupnem obsegu 20.090 ur, ki jih je izvajalo 45 izvajalcev, udeležilo pa se jih je 1.739 vadečih občank in občanov.

MC 2010 15

Za programe ljubiteljske kulture oz. programe redne dejavnost društev je na voljo 69.000 evrov. Sredstva so namenjena društvom, ki delujejo na področju glasbene, gledališče in lutkovne, folklorne, plesne, likovne, foto, filmske, video in literarne dejavnosti ter strokovnih društev na področju kulture s sedežem v brežiški občini. Leta 2016 je bilo na razpisu uspešnih 30 prijaviteljev s 67 rednimi programi dejavnosti, ki so neposredno vključevale 1.561 občank in občanov.

kulturna_dru__tva.jpg

Za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice, ter drugih programov na področju kulture je namenjenih 25.500 evrov. Med druge programe spadajo restavratorsko-konzervatorski posegi in nujna vzdrževalna dela na kulturnih spomenikih lokalnega pomena, nakupi in obnova opreme ter stroški prostorov za vadbo (npr. glasbeni inštrumenti, narodne noše,...) in priprava ter izdaja strokovne literature, zgoščenk, vizualnih projektov ter raziskovalno delo na področju kulture. V preteklem letu je 11 prijaviteljev izvedlo 11 projektov – 5 obnovljenih lokalnih spomenikov in 6 društev opremljenih z glasbili oz. nošami ter uniformami.

Občina Brežice sofinancira tudi programe preventivne vzgoje in promocije zdravja ter socialnega varstva. Za ta namen načrtuje sredstva v višini 29.500 evrov. Upravičeni stroški prijavljenih programov so stroški dela in materiala za izvedbo programov, izobraževanje za člane društev in društvenega kadra ter promocijo in spodbujanje občanov za sodelovanje pri aktivnostih za predčasno prepoznavnost bolezni. V preteklem letu je Občina sofinancirala 39 programov 33 izvajalcev.

Otro__ki_parlament_marec_2015_10.JPG

Poleg sredstev, ki jih Občina Brežice namenja za programe športa, kulture in socialnega ter zdravstvenega varstva, ki vključujejo tudi mlade, namenja Občina še dodatnih 16.000 evrov za projekte s področja dejavnosti mladine. Občina sofinancira programe na področju avtonomije mladih, neformalnega učenja ter večanje kompetenc, za dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti, za skrb za mlade z manj priložnostmi, za prostovoljstvo, solidarnost ter medgeneracijsko sodelovanje mladih, za mobilnost in mednarodno povezovanje, za dostop do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti in za sodelovanje mladih pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na mladinsko delo in politiko v družbi. V lanskem letu je Občina preko razpisa sofinancirala 18 projektov (počitniške aktivnosti, delavnice ročnih spretnosti, otroški parlament,...) 17 prijaviteljev.

Besedila posameznih javnih razpisov s pogoji in pravilniki so objavljena na spletni strani www.brezice.si  v rubriki RAZPISI.

Dru__tva_v_ob__ini.jpg