Gumb išči|

Zapri iskalnik

30.06.2017 / Razpisi

Razpis - direktor JGZ Letalski center Cerklje ob Krki

Deli na FBNatisni

Upravni odbor Javno gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki, v skladu z 18. členom Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki in na podlagi sklepa 2. seje Upravnega odbora z dne 23. 6. 2017, objavlja prosto delovno mesto za direktorja zavoda.

Kandidati morajo, poleg z zakonom predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje:

  • ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ali specializacijo po višješolskem strokovnem programu oziroma strokovno ali univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja),

  • ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj eno leto na vodilnih delovnih mestih;

  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

  • da je državljan Republike Slovenije.

Kandidat za direktorja zavoda mora v prijavi predložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Delovno mesto se razpisuje za mandatno obdobje petih (5) let.

Direktor bo svojo funkcijo opravljal neprofesionalno.

Prijava mora vsebovati:

1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in fotokopijo diplome.

2. Življenjepis oziroma opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ter utemeljitev organizacijskih in vodstvenih sposobnosti.

3. Program dela zavoda za mandatno obdobje.

4. Izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije.

5. Izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno več kot šestmesečno zaporno kazen ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

6. Izjava kandidata, da za namene tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu zavoda pridobitev podatkov, zahtevanih v prijavi iz uradnih evidenc.

Kandidati morajo poslati pisne prijave z dokazili, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev s priporočeno pošto do 10. julija 2017 s pripisom: »ZA RAZPIS DIREKTORJA- NE ODPIRAJ!« na naslov JGZ Letalski center Cerklje ob Krki, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Kot datum oddaje šteje datum poštnega žiga na kuverti.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 30 dneh po objavi razpisa.

                                                                      JGZ  Letalski center Cerklje ob Krki

                                                                        Predsednik Upravnega odbora

                                                                                      Vinko Ogorevc