Gumb išči|

Zapri iskalnik

09.10.2018 / Sporočila za javnost

Sprejete dopolnitve in spremembe občinskega prostorskega načrta

Deli na FBNatisni

Na 25. redni seji dne 8.10.2018 je Občinski svet občine Brežice sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje občine Brežice – SDOPN2.

Za večino izraženih pobud in potreb je Občina Brežice uspela s pristojnimi nosilci urejanja prostora uskladiti dodatne razvojne površine – dodatna stavbna zemljišča ali zagotoviti ustreznejša merila in pogoje za umeščanje objektov v prostor. Pred pridobitvijo končnih mnenj so bila opravljena številna usklajevanja, saj je bilo potrebno uskladiti različne interese, ki se v prostoru prepletajo. V  pripravo akta je vključenih 27 nosilcev urejanja prostora (NUP), od tega je bil aktivno usklajevan akt z desetimi.

Grafičnih sprememb je v prostorskem načrtu približno 5.000 in od tega jih je 1.050 vezanih na spremembo namenske rabe prostora, 1.270 na način urejanja prostora in na spremembo podrobnejše namenske rabe, preostanek je vezan na uskladitve z zemljiškim katastrom.

Grafika spodaj – prikaz območij sprememb namenske rabe prostoraGrafika – prikaz območij sprememb namenske rabe prostora

 

S SDOPN2 občina rešuje kar nekaj gospodarskih, kmetijskih in splošno družbenih pobud. Večjih in povsem kmetijsko naravnanih pobud je 16 območij (širitev kmetije, vzpostavitev intenzivnega kmetijskega območja, čebelarstvo ipd.), 6 lokacij je splošnega družbenega pomena (npr. parkirišča, širitev pokopališča, …) in 9 širitev gospodarske narave.

Prostorski dokument bo stopil v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu RS – predvidoma konec oktobra 2018. Z dnem uveljavitve bo grafični del dokumenta dostopen tudi preko sistema PISO.

Vpliv SD OPN 2 na pridobitev gradbenega dovoljenja

Občanom, ki imajo v pripravi projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja na osnovi trenutno veljavnega OPN svetujemo, da oddajo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja pred uveljavitvijo SDOPN2 oziroma se predhodno obrnejo na Občino Brežice, da se opravi preveritev. Postopki začeti pred uveljavitvijo SDOPN2 se bodo nadaljevali in končali na podlagi osnovnega OPN.

Za večino novih stavbnih zemljišč je OPN zadostna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Za veliko število enot urejanja prostora se bo s SDOPN2 spremenil način urejanja iz OPPN v pPIP ali PIP, kar bo za občane in investitorje časovno in finančno enostavneje.

Posebna območja razpršene poselitve zaključenih območij v okviru sanacije razpršene gradnje (oznaka Ap) smo ponovno in dodatno analizirali in v veliki večin določili novo podrobnejšo namensko rabo. Območja Ap smo po večini razvrstili v takšno podrobnejšo namensko rabo prostora kot se dejansko uporablja v naravi in s tem občane razbremeni dodatnih stroškov.

Za večino želenih gradenj je OPN zadostni pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za območja kompleksnejših gradenj in območja sanacij je predhodno potrebno izdelati OPPN.