Gumb išči|

Zapri iskalnik

06.03.2019 / Sporočila za javnost

Zbiranje vlog za vpis v programe vrtcev v občini Brežice za šolsko leto 2019/20

Deli na FBNatisni

Vpis v programe vrtcev za šolsko leto 2019/20

Spoštovani starši!

Občina Brežice, Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina obveščamo vse zainteresirane starše o zbiranju vlog za vpis

v programe vrtcev za šolsko leto 2019/20:

  • dnevni program:  v trajanju od 6 do 9 ur dnevno,

  • krajši program:  za otroke starejše od 3 let, v trajanju 570 ur: 3 ure na dan, med 9. in 12. uro, v dneh šolskega koledarja (program bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok) in

  • poldnevni program:, v trajanju 4 ure na dan, vse delovne dni v letu, med 9. in 13. uro (program bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok).

                                                              vrtec

Vabimo Vas, da izpolnjene Vloge na obrazcu, ki ga dobite v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca oziroma šole, osebno prinesete ali pošljete po pošti v želeni vrtec, v času

od 11. do 15. marca 2019,  od 8. ure dalje.

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 2019/20, s pričetkom od 1. 9. 2019. K oddaji vloge vabimo tudi starše otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17) (v nadaljevanju: zakon).

Na podlagi števila prejetih prijav za vpis, izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev bo pripravljena organizacija dela vrtcev za šolsko leto 2019/20. V oddelke bodo razporejeni otroci, ki  bodo 1. 9. 2019 izpolnjevali pogoje za vključitev. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo oddali starši v času razpisa in starše povabil k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, ki jo morate podpisano vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. S podpisom pogodbe se šteje, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec (20. člen zakona). V primeru, da v roku podpisane pogodbe ne vrnete v vrtec, se šteje, da ste vlogo umaknili. Vloge za otroke, ki bodo na dan 1. 9. 2019 izpolnjevali pogoje, a bodo oddane po razpisu, bodo obravnavane meseca maja. V primeru, da bo vlog več, kakor bo  prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

Vloge za otroke, ki do začetka šolskega leta ne bodo izpolnjevali  pogojev za vključitev, bo vrtec evidentiral. V kolikor bo vrtec razpolagal s prostimi mesti med šolskim letom, bo za evidentirane vloge ob pogoju, da otrok izpolnjuje vse pogoje za vključitev, staršem posredoval povabilo k sklenitvi pogodbe v mesecu pred želenim datumom vključitve otroka v vrtec.