Gumb išči|

Zapri iskalnik

28.03.2019 / Župan

Predlog proračuna bo v javni razpravi do 9. aprila

Deli na FBNatisni

Občinski svet Občine Brežice je na 3. redni seji odločili, da je predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 primeren za nadaljnjo obravnavo, zato je dan v javno razpravo do vključno 9. aprila 2019. V času javne razprave lahko vsi zainteresirani (krajevne skupnosti, društva, posamezniki, …) podajo svoje predloge in pripombe.

Kako oddati pripombe ali predlog za proračun v času javne razprave?

Pripombe na predlog proračuna Občine Brežice za leto 2019 se oddajo v pisni obliki in sicer se lahko pošljejo po elektronski pošti na naslov obcina.brezice@brezice.si,  po navadni pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali se oddajo osebno (pisno) v sprejemni pisarni občine (pritličje, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice). 

Predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (celoten dokument)

O proračunu

Proračun je temeljni dokument občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto – za izvajanje nalog občine in za investicije. Cilj je predlagati takšen proračun, ki bo v okviru danih možnosti finančno vzdržen ter bo zagotavljal izvajanje rednih zakonskih nalog in tekoče delo občine.

V predlogu proračuna Občine Brežice za leto 2019 so predvideni PRIHODNKI OBČINE v višini 26.158.539 EUR in ODHODKI OBČINE v višini 28.014.511 EUR. Načrtovana sredstva za investicije znašajo 9.876.560 EUR ali dobrih 35% celotnega proračuna.

Graf 1: Prihodki občine v 2019

Graf 1 Načrtovani proračunski prihodki občine v 2019 z napisi

Graf 2: Odhodki občine v 2019

Graf 2 Načrtovani odhodki občine v 2019

Graf 3: Načrtovani tekoči transferi v 2019

Graf 3  Načrtovani tekoči transferji občine v 2019

Sredstva za občane, društva, javne zavode in podjetja

Predlog proračun namenjena za tekoče transfere 10.363.125,51 EUR  kar znaša 37% vseh proračunskih odhodkov, ta sredstva so namenjena za različne pomoči občankam in občanom, za javne zavode, društva ter za spodbude podjetništvu in kmetijstvu.

V sklopu tekočih transferjev so zajeti t.i. transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki so v letu 2019 načrtovani v višini 5.620.164,51 EUR (20% vseh proračunskih sredstev) in zajemajo neposredne pomoči občankam in občanom, med temi so sredstva za plačilo razlike programa vrtca, za plačila oskrbovalnine v domovih za ostarele in za občane s posebnimi potrebami, za regresiranje šolskih prevozov, za denarna pomoč ob rojstvu otroka, družinskega pomočnika, za štipendije znotraj Posavske štipendijske sheme, enkratne denarne pomoči za reševanje socialne stiske, ipd..

Za subvencije (del tekočih transferjev) namenja občina 730.000 EUR, največji del je namenjen za subvencioniranje najemnine za komunalno infrastrukturo v last občine in za subvencije za zagon podjetništva (javni razpisi).

V okviru transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam (851.103 EUR) občina namenja sredstva za delovanje društev in ostalih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju športa, kulture, kmetijstva, zdravstvenega varstva in sociale, turizma, mladine, humanitarnih dejavnosti, dela veteranskih organizacij in promocije občine.

Drugi tekoči domači transferi so namenjeni za delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice in jim je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje. Vrednost teh sredstev je 3.161.858 EUR.

Priprava proračuna občine

V predlogu proračuna občine za leto 2019 je upoštevana dohodnina kot največji vir financiranja proračunskih potreb v višini 573,50 EUR na prebivalca (skupaj 14.793.593 EUR) in deležev sredstev občine za sofinanciranje investicij za leto 2019 (povratni in nepovratni del). Pri pripravi posameznih dejavnosti občine je bila upoštevana ocena proračunske porabe iz prejšnjega leta, pri planiranju investicij pa so bile v predlog proračuna za leto 2019 prednostno uvrščene tiste investicije, ki so se pričele v letu 2018 in za katere je predvideno nadaljevanje v letu 2019 po načrtu razvojnih programov ter tiste, za katere je predvideno sofinanciranje s strani države in za katere bodo pridobljena evropska sredstva. V krajevnih skupnostih tudi prednostno za tiste investicije, za katere je predvideno sofinanciranje.