Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

05.09.2019 / Razpisi

Moja skupnost-sodelujem!

Deli na FBNatisni

Občina Brežice vabi svoje občanke in občane, da podajo predloge projektov za participativni del proračuna Občine Brežice za leti 2020 in 2021. Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. V občini Brežice bo v letih 2020 in 2021 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, predvidoma 200.000 EUR. Skupno bodo občani v proračuna lahko tako uvrstili okoli 15 projektov. Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo preučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa bodo podani na glasovanje občankam in občanom. Izglasovani projektni predlogi bodo umeščeni v proračuna občine za leti 2020 in 2021. Projekte Občina zbira od 5. 9. do 7. 10. 2019, glasovanje pa bo potekalo od 21. 10. do 25. 10. 2019. Želite sodelovati, sami pa ne nameravate oddati projekta? Prijavite se v komisijo za vloge in pobude občanov. Prijave na Občini Brežice zbirajo do 16. septembra 2019.

SEZNAM UVRŠČENIH PROJEKTOV IN REZULTATI GLASOVANJA

 

GLASOVANJE JE ZAKLJUČENO!

Rezultati glasovanja bodo javno objavljeni 14. 11. 2019.

 

GLASUJTE!!!                   

Svoje glasove lahko oddate od 21. 10. do vključno 25. 10. 2019.

GLASOVNICA

Vse podrobnosti za glasovanje so opisane na povezavi.

 

  POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV OBČANK IN OBČANOV

                      MERILA:

                     RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

                     KDO PREVERJA PROJEKTNE PREDLOGE?

                     KAKO POTEKA GLASOVANJE?

                     4 OBMOČJA, PO KATERIH SE RAZVRŠČAJO PROJEKTI

                     

POZIV ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV OBČANK IN OBČANOV

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.

V občini Brežice bo v letih 2020 in 2021 namenjenih za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja predvidoma 200.000 EUR. Skupno bodo občani v proračuna lahko tako uvrstili okoli 15 projektov.

Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo preučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa bodo podani na glasovanje občankam in občanom. Izglasovani projektni predlogi bodo umeščeni v proračuna občine za leti 2020 in 2021.

 

MERILA ZA UPRAVIČENOST PREDLOGOV PROJEKTOV

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednja merila:

 1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine Brežice.
 2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
 3. Predstavlja investicijo in je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Občina Brežice in da ga je mogoče izpeljati v okviru občinskih zmogljivosti.
 4. Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gostinstva, turizma in kmetijstva, pri čemer daje poudarek ekološkemu načinu pridelave hrane in razvijanju ekološkega turizma.
 5. Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije.
 6. Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja.
 7. Izgradnja, upravljanje in vzdrževanje igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih površin.
 8. Izveden bo na območju občine.
 9. V preteklosti še ni bil (so)sofinanciran iz proračuna Občine Brežice.
 10. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani Občine Brežice.
 11. Je finančno ovrednoten med 5.000 in 15.000 EUR
 12. Je umeščen v enega od 4 območij občine, ki predstavljajo volilne enote.

 

MERILA, VEZANA NA PREDLAGATELJE

 1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v občini Brežice, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.
 2. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
 3. Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 1 projektni predlog. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v eni skupini predlagateljev.
 4. Projektni predlogi morajo: do 7. 10. 2019 do polnoči prispeti po elektronski pošti na naslov  ali morajo biti oddani do vključno tega dne osebno v sprejemni pisarni Občine Brežice oz. s priporočeno pošto in poslani na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, na za to predvidenem obrazcu.

OBRAZEC ZA ODDAJO PROJEKTNIH PREDLOGOV za participativni proračun Občine Brežice 2020 in 2021

 

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

Predvidena višina razpoložljivih sredstev, ki bodo zagotovljena za izvedbo izbranih projektov, v proračunu Občine Brežice je 100.000 EUR v letu 2020 in 100.000 EUR v letu 2021.

V vsakem od 4 območij občine bodo financirani projekti v skupni višini do 30.000 EUR, pri čemer bo na posamezno krajevno skupnost financiran največ 1 projekt.

Iz občinskih proračunov 2020 in 2021 bo financirana izvedba tistih projektov, ki bodo na glasovanju na posameznem območju prejeli največ točk. Če bodo po tem ključu na posameznem območju ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati. O tem, ali bo posamezen izglasovan projekt izveden v letu 2020 ali 2021, bo odločala Komisija za vloge in pobude občanov.

 

4 OBMOČJA, PO KATERIH SE RAZVRŠČAJO PROJEKTI, obsegajo območja sledečih krajevnih skupnosti:

 • Območje 1: Brežice, Zakot -Bukošek- Trnje, Šentlenart
 • Območje 2: Jesenice na Dolenjskem, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina, Velike Malence
 • Območje 3: Dobova, Kapele, Globoko
 • Območje 4: Bizeljsko, Artiče, Pišece, Pečice, Križe, Sromlje

 

KDO PREVERJA PROJEKTNE PREDLOGE?

Prispele projektne predloge preveri 5 članska Komisija za vloge in pobude občanov. 4 člane komisije imenuje Občinski svet Občine Brežice na podlagi prispelih vlog na javni poziv Občine Brežice, kjer lahko kandidirajo zainteresirani občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki niso člani nobenega od organov občine ali krajevne skupnosti. Člani komisije ne smejo nastopiti v vlogi predlagatelja projektov. 1 člana komisije iz zainteresirane javnosti imenuje župan.

 

KAKO POTEKA GLASOVANJE?

Glasovanje bo potekalo od 21. do 25. oktobra 2019, ko lahko svoje glasove posredujete z glasovnico po elektronski pošti na naslov , s klasično pošto na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali osebno v sprejemni pisarni Občine Brežice v času uradnih ur.

Glasujejo lahko občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki bodo do dne oddaje glasu dopolnili 15 let. Posameznik lahko odda en glas.

Javni poziv za člane Komisije za vloge in pobude občanov

Občina Brežice objavlja javni poziv za imenovanje članov Komisije za vloge in pobude občanov, ki jih bodo podali na poziv participativnega proračuna občine Brežice za leti 2020 in 2021, »Moja skupnost-sodelujem!«.

Na javnem pozivu lahko kandidirajo zainteresirani občanke in občani s stalnim prebivališčem na območju občine Brežice, ki niso člani nobenega od organov občine ali krajevne skupnosti. Član komisije ne sme nastopiti v vlogi predlagatelja projekta.

Svojo vlogo, ki vsebuje motivacijsko pismo z navedenimi referencami na področju dela lokalne skupnosti, lahko vsi zainteresirani posredujejo po elektronski pošti na naslov: obcina.brezice@brezice.si ali navadni pošti do ponedeljka, 16. septembra 2019, na naslov Občina Brežice, CPB 18, 8250 Brežice.

Štiri člane komisije bo, na podlagi prispelih vlog, imenoval Občinski svet Občine Brežice. Enega člana komisije iz zainteresirane javnosti imenuje župan.