Gumb išči|

Zapri iskalnik

27.09.2019 / Sporočila za javnost

Obvestilo o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja

Deli na FBNatisni

Obvestilo o javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja...

Uvod

V skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. list RS, št. 77/2017; v nadaljevanju: ZMVN-1) je Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava RS, Urad za množično vrednotenje nepremičnin (v nadaljevanju: organ vrednotenja) pozvalo Občino Brežice, da pristopi k javni razgrnitvi predlogov modelov vrednotenja.

Določanje modelov vrednotenja je postopek, ki zajema:

1. oblikovanje osnutkov modelov vrednotenja,

2. pregled osnutkov modelov vrednotenja in sodelovanje strokovne javnosti,

3. usklajevanje osnutkov modelov vrednotenja z občinami,

4. javno obravnavo predlogov modelov vrednotenja in

5. določitev modelov vrednotenja

 

Vsebina in kronologija

Modeli vrednotenja so pravila (enačbe), ki omogočajo istočasen, sistematičen in enoten izračun posplošene vrednosti večjemu številu istovrstnih nepremičnin. Z modeli vrednotenja se določijo podatki o vseh nepremičninah, ki vplivajo na posplošeno vrednost, in meje vrednostnih con s pripadajočimi vrednostnimi ravnmi. Upoštevajo se glavne lastnosti o nepremičninah kot so raba, lokacija, velikost, starost stavb ter kakovost nepremičnin.

Modeli vrednotenja se oblikujejo glede na rabo nepremičnin zato obstaja 17 modelov vrednotenja, in sicer v teh razdelkih:

model za vrednotenje stavb (stanovanja-STA, hiše-HIS, garaže-GAR, pisarne-PPP, lokalni-PPL, stavbe za turizem-TUR, stavbe splošnega družbenega pomena-SDP, industrija-IND, posebna industrija-INP, kmetijske in druge stavbe-KDS)

model za vrednotenje zemljišč (stavbna zemljišča-STZ, druga zemljišča-DRZ, kmetijska zemljišča-KME, gozdna zemljišča-GOZ)

model za posebne enote vrednotenja (bencinski servisi-PNB, elektrarne-PNE, marine in pristanišča-PNP

Modeli vrednotenja izhajajo iz dogajanja na trgu nepremičnin. Glavni vir podatkov o trgu nepremičnin je evidenca trga nepremičnin, kjer se sistematično evidentirajo realizirani kupoprodajni in najemni posli z nepremičninami. Glavno merilo za oblikovanje modelov vrednotenja je razmerje med izračunano vrednostjo po enačbi in doseženo tržno ceno (kupoprodajni trg).

V začetku leta 2018 je organ vrednotenja pričela z oblikovanjem osnutka modelov vrednotenja. V aprilu in maju 2018 so sledila posvetovanje s strokovno javnostjo in oblikoval se je osnutek predloga modelov vrednotenja. Pri postopku določanja modelov vrednotenja, je poleg sodelovanja strokovne javnosti, pomembno tudi sodelovanje občin. Organ vrednotenja je oblikoval osnutek modelov vrednotenja, ki jih je posredoval občini v pregled in podajo pripomb. Nekatere pripombe so bile upoštevane. Občina je kot nosilka urejanja prostora in prostorskega načrtovanja dobra poznavalka lokalnega okolja zato je imela bistveno vloga pri usklajevanju zarisa vrednostnih con.

Na podlagi predloga modelov vrednotenja ter podatkov o nepremičninah iz registra nepremičnin na dan 27.6.2019, bo organ vrednotenja pripravil poskusni izračun vrednosti nepremičnin, ki ga bo javno objavil na spletni strani https://www.mvn.e-prostor.gov.si/

Poleg poskusnega izračuna je v skladu z zakonodajo potrebno izvesti javno razgrnitev predloga modelov vrednotenja in tako v postopek vključiti širšo javnost. Na ta način se lastnikom nepremičnin že v postopku oblikovanja modelov vrednotenja zagotovi dostop do predloga modelov in drugih informacij o postopkih množičnega vrednotenja in možnost dajanja mnenj in pripomb.

Poskusni izračun skupaj z javno razgrnitvijo modelov vrednotenja lastnikom omogoča, da ugotovijo ustreznost predloga modelov na svojih konkretnih nepremičninah, ki jih najbolje poznajo, in v primeru ugotovljene neustreznosti podajo konkretne in utemeljene pripombe.

 

Kraj in čas javne razgrnitve

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja bo trajala od 01. oktobra 2019 do vključno 30. oktobra 2019.

Ogled celotnega gradiva je možen v času uradnih ur v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice

in

na spletnem portalu https://www.mvn.e-prostor.gov.si/, preko spletne aplikacije

 

Kraj in čas javne obravnave

Za občine na območju Območne geodetske uprave Sevnica bo javna predstavitev potekala v prostorih Konferenčne dvorane Komunala d.o.o., Naselje heroja Maroka 17, Sevnica v torek 15. oktober 2019 od 10:00 do 13:00.

 

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj

 

Pripombe, ki se nanašajo na vrednostne cone in ravni na območju občine, kjer imajo lastniki svoje nepremičnine, lastniki posredujejo na pripravljenih obrazcih JR-MV-1 občinam. Do pripomb se v najprej opredeli občina, ki pripombe z opredelitvami  posreduje v preučitev organu vrednotenja.

Pripombe na ostale elemente modelov vrednotenja (na enačbe, način izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje) lastniki na posebej pripravljenih obrazcih JR-MV-2 pošljejo neposredno na elektronski naslov vrednotenje@gov.si  ali na poštni naslov Geodetska uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.

Skrajni rok za podajo pripomb je do 15. novembra 2019.

Geodetska uprava RS prejete pripombe preuči ter se do njih opredeli. Občina nato javnost seznani s stališči organa vrednotenja in obvesti pripombodajalce na krajevno običajen način.

Za podajanje informacij je za čas razgrnitve aktiviran klici center – 080-2009.

 

Ivan Molan

Župan