Gumb išči|

Zapri iskalnik

12.03.2021 / Sporočila za javnost

Spremembe in dopolniteve Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje Občine Brežice SD OPN 3

Deli na FBNatisni

Seznanitev javnosti s spremembami po javni razgrnitvi...

1 Uvodne obrazložitve

 

Občina Brežice je na osnovi strokovne podlage o smiselnosti širitve poslovnih con na območju občine Brežice v letu 2018 pristopila k pripravi tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje Občine Brežice (Uradni list RS, št, 41/2019 – UPB; v nadaljevanju: SDOPN3).

 

Sklep o začetku priprave SDOPN3 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17/18. Strokovna podlaga o smiselnosti širitve con je bila pripravljena v letu 2017 in je služila kot podlaga za pripravo SDOPN3. Skladno z Zakonom o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017; v nadaljevanju ZUreP-2) je bil pripravljen osnutek SDOPN3 na osnovi katerega so se pridobila prva mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora. Zaradi odločbe MOP, Sektorja za strateško presojo vplivov na okolje, je bilo izdelano okoljsko poročilo. Sledila je priprava dopolnjenega osnutka in javna razgrnitev SDOPN3, ki je potekala septembra 2019.

 

V času javne razgrnitve je imela javnost možnost podajati pripombe in predloge na razgrnjeni dopolnjen osnutek SDOPN3. Bistvo sodelovanja javnosti je, da lahko občani in pravne osebe izrazijo svoje stališče v zvezi s posegi v prostor, ki so zajeti v SDOPN3, z vidika svojih ustavno zagotovljenih pravic. Prav tako je namen javne razgrnitve, da lahko občani in pravne osebe sooblikujejo občinski prostorski načrt oziroma sodelujejo pri njegovi pripravi. Občani in pravne osebe torej lahko dajejo pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPN, če menijo, da bi bile lahko s sprejetjem tega akta kakorkoli ogrožene njihove pravice. Občina se do pripomb in predlogov javnosti opredeli v svojih stališčih ter jih javno objavi.

 

Na osnovi sprejetih stališč do pripomb na dopolnjeni osnutek je bil pripravljen predlog SDOPN3, ki je bil posredovan pristojnim nosilcem urejanja prostora. Na osnovi pridobljenih mnenj je Občina akt ustrezno dopolnila v vsebinah, ki so vezane na elektroenergetsko omrežje ter v vsebinah nadomeščanja in izboljšanja kmetijskih zemljišč zaradi predvidenih izgub zaradi širitve stavbnih zemljišč. Prav tako občina vnaša v usklajevani predlog SDOPN3 dodatno določbo, ki se nanaša na enoto urejanja prostora DOB-48 kot usmeritev za nadaljnjo pripravo, in sicer določitev predkupne pravice.

 

Občina Brežice si prizadeva postopek priprave in sprejemanja SDOPN3 voditi transparentno ter v vseh korakih javnost seznanjati s spremembami in dopolnitvami. Zato obveščamo javnost, da bo seznanitev javnosti potekala

od 12.03.2021 do vključno 26.03.2021.

 

Ogled SDOPN3 je možen v času uradnih ur v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice – Oddelek za prostor, na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si in v sistemu PISO. Na razgrnjeno gradivo ni možno podajati dodatnih pripomb in predlogov. 

 

2 PRIKAZ SPREMEMB

Spremembe in dopolnitev so transparentno prikazane v kartografskem in tekstualnem delu SDOPN3, ki so posledica usklajevanj z nosilci urejanja prostora v fazi predloga, t. j. Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ELES-om.

 

Seznanitev javnosti