Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

29.03.2021 / Zanimivo

Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje

Deli na FBNatisni

OPERACIJA OP20.06872 - " Mreža socialnih storitev in medgeneracijsko sodelovanje "

logo3

 

EU Skladi (eu-skladi.si)

Občini Brežice in Krško nameravata urediti infrastrukturo (prostore), ki bodo omogočili in spodbudili deinstitucionalizacijo različnih skupin oseb, ki potrebujejo pomoč in oskrbo.

 

V Brežicah je predvidena obnova prostorov nekdanjega Doma upokojencev Brežice, v katerih bodo zaživeli bivalna enota, ki bo osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju omogočila višjo stopnjo samostojnosti ter tako prispevala k prehodu iz institucionalnega varstva v skupnostne oblike izvajanja storitev, prav tako pa je predvidena tudi ureditev prostorov za začasne namestitve oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Z omogočitvijo začasnih namestitev bodo te osebe večji del časa preživele v domačem okolju.

 

V Krškem je predviden odkup in obnova prostorov v nadstropju trgovine »Podmornica« ter vzpostavitev specializiranega dnevnega centra, namenjenega starejšim osebam, obolelim za demenco in ostalimi s starostjo povezanimi težavami, ki onemogočajo samostojno bivanje. Dnevni center bo nudil integrirane socialne in zdravstvene storitve, omogočil kvalitetno preživljanje dneva, svojce razbremenil pri vsakodnevni skrbi za obolele ter hkrati omogočil daljše bivanje v domačem okolju.

 

Obstoječi prostorski pogoji pridruženima partnerjema oziroma ponudnikoma socialnih in zdravstvenih storitev ne omogočajo sodobnih konceptov dela. Zato ne morejo v zadostni meri uresničevati novih psihosocialnih konceptov, ki so usmerjeni v uporabnika in njegove potrebe ter omogočajo, da je institucija za uporabnika prijaznejša in bolj odprta v skupnosti. Za prehod v skupnostne oblike storitev s ciljem deinstitucionalizacije je treba urediti infrastrukturo ter razviti oziroma vzpostaviti nove storitve, v našem primeru mrežo socialnih storitev (bivalno enoto, prostore za začasne namestitve oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter specializiran dnevni center za osebe z demenco). Vse te oblike so trenutno premalo razvite, potrebe v regiji pa obstajajo.

 

Potreba po krepitvi deinstitucionalizacije in prehajanju med delom, bivanjem in kakovostnim preživljanjem prostega časa je na območju Posavja prepoznana s strani številnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z osebami, ki potrebujejo pomoč in oskrbo. Vzpostavitev mreže socialnih storitev bi za omenjene osebe pomenilo izboljšanje kvalitete življenja, v sklopu številnih novih aktivnosti pa možnost aktivnejšega vključevanja v družbo.

 

Izvedba projekta bi tako pomenila premik od institucionalizacije, ciljnim skupinam ljudi omogočala daljše bivanje v domačem okolju ter prispevala h kakovostnejšemu življenju v skupnosti.

Projekt tehnično obsega:

 • obnovo 691,87 m² prostorov v pritličju nekdanjega Doma upokojencev Brežice (Prešernova cesta 13, Brežice),
 • odkup in obnovo 386,95 m² prostorov v nadstropju trgovine »Podmornica« (Cesta 4. julija 36, Krško).

 

Občina Brežice kot nosilec projekta bo za sofinanciranje projekta iz mehanizma Dogovor za razvoj regij, na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oddala vlogo za neposredno potrditev operacije. Iz mehanizma Dogovor za razvoj regij bodo sofinancirani projekti iz večih prednostnih naložb Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020. Obravnavana investicija spada pod prednostno naložbo 9.3 »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na državni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev« in specifični cilj 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«.

Glede na med občinami regije sklenjen dogovor, bosta občini Brežice in Krško z obravnavanim projektom skupaj zaprosili za 350.000,00 EUR oziroma 47,76 % upravičenih stroškov v stalnih in tekočih cenah. V celotnem znesku sofinanciranja bo 80 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in 20 % nacionalnega javnega prispevka iz državnega proračuna.

 

Izvedbena dela bodo potekala v letih 2019 in 2020, pri čemer je zaključek izvedbenih del predviden novembra 2020. Dinamika izplačila nepovratnih sredstev mehanizma Dogovor za razvoj regij (ESRR in Proračun RS) je zaradi izbruha epidemija COVID 19 prestavljena iz leta 2020 v leto 2021.

 

 

Strateški cilji projekta:

 • prispevati k prehodu iz storitev institucionalnega varstva na skupnostne oblike storitev,
 • izboljšati socialno vključenost (ciljnih skupin oseb) znotraj lokalnega okolja,
 • dvigniti kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju (bivalna enota ter možnosti začasnih namestitev),
 • dvigniti kakovost življenja starejšim osebam obolelim z demenco in z drugimi težavami, ki jim onemogočajo samostojno bivanje ter njihovim svojcem iz občine Krško (specializiran dnevni center),
 • pozitiven učinek na razvoj človeškega potenciala,
 • sinergijski učinki z drugimi projekti,
 • učinek na vložena finančna sredstva bo neposreden in takojšen, saj je predviden takojšen začetek aktivnosti za celostno integracijo v družbo. Pri presoji učinka projekta glede na vložena sredstva je potrebno upoštevati posredne učinke tudi na družbeni standard in gospodarski razvoj regije, še posebej ker je vsebina tovrstnega projekta med prvimi v Sloveniji.

 

Specifični cilj, kazalnik rezultata in kazalnik učinka po Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –2020:

 • prednostna os 9: »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«
 • prednostna naložba 9.3: »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev, ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev«
 • specifični cilj 9.3.1: »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe«
 • specifični kazalnik rezultata: ID 9.19. – število oseb v institucijah1
 • kazalnik učinka: ID 9.20 – število enot, v katere je bilo investirano

 

Kazalniki obravnavanega projekta so: ID

Naziv kazalnika

Merska enota

Cilja vrednost ob zaključku projekta

Vir podatkov

9.19

število oseb v institucijah

število

-30 (-13 bivalna enota v Brežicah in -2 začasne namestitve v Brežicah,

-15 v Krškem)

Podatki pridruženih partnerjev

9.20

število enot, v katere je bilo investirano

število

3*

Podatki občin

/

površina novih prostorov za izvajanje dejavnosti

1.078,82 (691,87 v Brežicah, 386,95 v Krškem)

Podatki občin