Gumb išči|

Zapri iskalnik

20.04.2021 / Sporočila za javnost

17. seja Občinskega sveta Občine Brežice

Deli na FBNatisni

Brežiški svetniki so potrdili novo ceno storitve pomoč na domu, ki bo po novem za uporabnike nižja, in spremembe prostorskega načrta občine, ki bo omogočil širitev Obrtne cone Dobova ter vzpostavitev cestne povezave za Poslovno cono Slovenska vas. Svetniki so sprejeli tudi zaključni račun občine za leto 2020, nove cene gospodarskih javnih služb (ki se znižujejo), seznanili so se s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Brežice za leto 2020 in programom dela v 2021

Svetniki so potrdili tudi Dokument identifikacije investicijskega projekta »Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo« in Investicijskega programa »Tehnološka posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo«, ki bo omogočil občini kandidirati na razpisu za pridobitev državnih sredstev za obnovo namakalnega sistema, ki zajema področje 36 m2.

Občinski svet je potrdil tudi Letno poročilo Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2020 in poslovni načrt javnega podjetja za leto 2021, Pravilnik o spremembi Tarifnega pravilnika za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Brežice, Program za obvladovanje kakovosti poslovanja v podjetju Komunala Brežice d.o.o. v letu 2021 ter Letni programi odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, oskrbe s pitno vodo, vzdrževanja javne razsvetljave in izvajanja GJS ravnanje s komunalnimi odpadki na območju občine Brežice za leto 2021.

V nadaljnjo obravnavo so svetniki sprejeli tudi predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice in predlog Statuta Občine Brežice.

Širitev gospodarsko-industrijsko obrtnih con za razvoj gospodarstva

Občina Brežice intenzivno ustvarja pogoje za razvoj gospodarstva, zato ureja in opremlja poslovne, obrtne in industrijske cone in išče investitorje. Obstoječa Obrtna cona Dobova je polna, občina je tudi prodala vsa zemljišča v IPC Brezini, ki so bila v njeni lasti. Na seji sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Brežice (SD OPN 3) pomeni, da bo občina lahko pričela z izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta in da bo v prihodnjih letih uredila za 13 ha novih površin oz. cestnih povezav v conah.

Občina Brežice ima za nakup zemljišč za širitev Obrtne cone Dobova v proračunu za leto 2021 rezerviranih približno 200.000 evrov in 30.000 evrov za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta. V prihodnjih proračunskih letih se bodo sredstva namenila še za komunalnemu opremljanju cone (predvidoma v višini 0.5 milijona evrov) in za   investiranje v cestni priključek Slovenska vas – avtocesta (ocena višine cca 1 milijon evrov). Obe investiciji je Občina Brežice uvrstila na seznam regionalnih razvojnih projektov 2021 – 2027 ter bo skušala skozi ta mehanizem zagotoviti njuno sofinanciranje.