Gumb išči|

Zapri iskalnik

06.05.2021 / Sporočila za javnost

Nekatera pojasnila glede novele Zakona o vodah

Deli na FBNatisni

Skupnost občin Slovenije, katere članica je tudi Občina Brežice, je občine seznanila s pojasnilli glede predloga novele Zakona o vodah, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Kot so zapisali, je Ministrstvo za okolje in prostor pred meseci na pobudo slovenskih občin pripravilo predlog novele Zakona o vodah, katere osnovni namen je predvsem razbremenitev in debirokratizacija slovenskih občin, ki bodo odslej lažje urejale vodotoke in priobalna zemljišča. Prav tako je pomemben razlog za sprejem novele tudi občutno povečanje sredstev za vzdrževanje vodotokov in poplavno varnost.

Prejeta pojasnila nekaterih ključnih poudarkov sprejetega zakona in  odgovori na ključne kritike nasprotnikov zakona.

  1. Novela zakona o vodah nikakor ne ogroža pitne vode, ampak jo dodatno ščiti in varuje. Industrijskih objektov odslej pod nobenim pogojem ne bo več možno graditi na priobalnih zemljiščih. Za vsak poseg na priobalnem pasu bo treba pridobiti vodno soglasje s strani Direkcije za vode, ki v primeru negativnih vplivov na vode in okolje ne bo izdano.
  2. Novela zakona o vodah pomembno zaostruje dosedanjo zakonodajo, ki na priobalnih mestih dovoljuje tako objekte v javni kot tudi v zasebni rabi. Spremembe zakona pogojno dovoljujejo zgolj objekte v javni rabi in še te le pod pogojem, da se predhodno pridobi ustrezno vodno soglasje s strani Direkcije za vode. To soglasje se izda zgolj v primeru, če poseg ne poslabšuje sanja voda ali kako drugače vpliva na okolje.
  3. Novela zakona o vodah nikakor ne omogoča privatizacije vode. Novela postavlja strožje pogoje kot dosedanja ureditev, saj v celoti prepoveduje objekte v zasebni rabi.
  4. Dosedanji Zakon o vodah je na priobalnem pasu dopuščal gradnjo objektov v javni in v zasebni rabi, zaradi česar so bile na priobalnih zemljiščih zgrajene zasebne vile in celo industrijski obrati. Z novelo Zakona o vodah to prepovedujemo, saj bodo odslej objekti v zasebni rabi v celoti prepovedani. S tem zaostrujemo pogoje in dodatno ščitimo naše vodne vire. 
  5. Da dosedanji Zakon o vodah ni ustrezno varoval naših voda, dokazujejo številne izjeme, ki so dovoljevale gradnjo na priobalnih zemljiščih. Doslej je bilo izdanih kar 54 takšnih uredb. Med drugim so bile uredbe sprejete tudi za postavitev proizvodnih objektov, med njimi tudi takšnih, ki proizvajajo izdelke iz gume, in takšnih, ki se ukvarjajo s kemikalijami. Poleg tega so bile uredbe sprejete tudi za razkošne zasebne stanovanjske hiše na obalah slovenskih rek, jezer in morja.
  6. Novela zakona o vodah ne ogroža pitne vode! Novela zakona o vodah za vsak poseg na priobalnih zemljiščih zahteva vodno soglasje, ki ga podeljuje Direkcija za vode. »Druga alineja 37. člena zakona o vodah tudi določa, da se vodno soglasje lahko izda, če:

1. ne gre za poseg v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,

2. se s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti,

3. se s tem ne poslabšuje stanje voda,

4. je omogočeno izvajanje javnih služb,

5. ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in

6. to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.«

 

Vir podatkov: Skupnost občin Slovenije, dopis Ministrstva za okolje št. 0910-247/2021-2550-1