Gumb išči|

Zapri iskalnik

25.06.2021 / Zanimivo

Posavje v osamosvojitveni vojni Slovenije leta 1991

Deli na FBNatisni

SLOVENSKO

ENGLISH

DEUTSCH

ITALIANO

 

Pomnik 1991 Brežice foto 000007 stela Vojna 01

SI

Posavje v osamosvojitveni vojni Slovenije leta 1991

Pri demokratizaciji slovenske družbe v osemdesetih letih 20. stoletja, poznejšem razpadu Jugoslavije in osamosvojitvi Slovenije so se notranji in zunanji dejavniki prepletali in medsebojno vplivali drug na drugega. Za sam razpad Socialistične federativne republike Jugoslavije pa so bili ključni notranji odnosi: ekonomska kriza, kriza samoupravnega socializma in kriza v mednacionalnih odnosih.

Razglasitev samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 25. junija 1991, je bila povod za vojaško agresijo Jugoslovanske ljudske armade na Slovenijo, ki je na mejne prehode državne meje poslala svoje oklepno mehanizirane enote. V Sloveniji je imela JLA na voljo približno 22.300 vojakov ter popolno premoč v oborožitvi, opremi in zračnem prostoru.

Nasproti njej so stali slovenska Teritorialna obramba s 16.000 teritorialci v začetku agresije, nato je njihovo število narastlo na 35.200, slovenska milica z okoli 10.000 aktivnih in rezervnih miličnikov ter slovenski narod, ki je sprejel vsiljeno vojno. V osamosvojitveni vojni je bilo v Posavju več pomembnih bojev, v njih je Teritorialna obramba zmagala in uspešno vojaško obranila jugovzhod države. Posavski teritorialci so zaustavili in delno uničili vse sovražnikove oklepne kolone (boj v Krakovskem gozdu in boj pri Prilipah), ki so vdrle na območje njihove odgovornosti. Ob minimalnih žrtvah in izgubi vojne tehnike so nevtralizirali tudi vojno letališče Cerklje, po ognjeni moči najmočnejšo sovražnikovo vojašnico na Slovenskem. Sledil je izgon agresorja. Zadnji sovražnikovi vojaki so, pod budnim očesom pripadnikov Teritorialne obrambe in milice, Posavje zapustili v jutranjih urah 25. oktobra 1991.

Uspešen spopad s številčnejšo, bolje oboroženo in opremljeno JLA je bila pomembna bojna šola slovenskih bojevnikov. V Osamosvojitveni vojni Slovenije leta 1991 se je v celoti pokazalo odlično sodelovanje vojske, milice in civilnih struktur z narodom, ki je uspešno položil izpit iz obrambe domovine. Slovenski narod je bil v osamosvojitvenem obdobju enoten in tudi zaradi tega je osamosvojitev Slovenije pozitivno dejanje, ki uživa status cenjene vrednote.

 

Dr. Tomaž Teropšič

Vojni in vojaški zgodovinar

 

Avtorjeva razlaga Obeliska zmage

»Mera spomenika je tetraeder iz osamosvojitvene vojne Slovenije leta 1991. Z obeliskom tvori premico Rigonce-Ljubljana in povezuje tamkajšni spopad z osamosvojitvijo.  Grajen je iz metličenega, opažnega in brušenega betona, da simbolizira takratno sodelovanje Teritorialne obrambe, milice in civilnih struktur. Tvorijo ga tri ploščadi, zid, obelisk, LED ozvezdje in tribarvni signal zmage.«

 

EN

The Posavje region in the War of Independence of Slovenia in 1991

During the democratisation of Slovene society in the 1980s, the subsequent disintegration of Yugoslavia and the independence of Slovenia, internal and external factors intertwined and influenced each other. However, internal relations were crucial to the disintegration of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia: the economic crisis, the crisis of self-governing socialism and the crisis in interethnic relations.

The declaration of sovereignty of the independence of the Republic of Slovenia on 25 June 1991 was the reason for the military aggression of the Yugoslav People's Army (JLA) against Slovenia, which sent its armoured mechanised units to the border crossings. In Slovenia, the Yugoslav People's Army had at its disposal approximately 22,300 soldiers and complete superiority in armaments, equipment and airspace.

Opposite it were the Slovene Territorial Defence with 16,000 territorials at the beginning of the aggression, then their number increased to 35,200, the Slovene militia with about 10,000 active and reserve militiamen and the Slovene nation that accepted the forced war. During the War of Independence, there were several important battles in the Posavje region, in which the Territorial Defence won and successfully defended the south-east of the country in military terms. The Posavje territorials stopped and partially destroyed all the enemy's armoured columns (the battle in the Krakovski gozd forest and the battle at Prilipe), which invaded the area of their responsibility. With minimal casualties and the loss of military equipment, they also neutralised the Cerklje war airport, the strongest enemy barracks in Slovenia in terms of firepower. The expulsion of the aggressor followed. The last enemy soldiers left the Posavje region in the morning of 25 October 1991, under the watchful eye of members of the Territorial Defence and the militia.

A successful battle with a larger, better armed and equipped Yugoslav People’s Army was an important combat school for Slovenian warriors. The War of Independence of Slovenia in 1991 showed the excellent cooperation of the army, militia and civilian structures with the nation, which successfully passed the exam in the defence of the homeland. The Slovenian nation was united in the period of independence, which is one of the reasons why Slovenia's independence is a positive act that enjoys the status of a much-appreciated value.

 

Tomaž Teropšič, PhD

War and military historian

 

The author's explanation of the Obelisk of Victory

“The monument is a tetrahedron from the 1991 Slovenian War of Independence. With the obelisk, it forms the Rigonce-Ljubljana line and connects the conflict there with independence. It is built of brushed, formwork and sanded concrete to symbolise the then cooperation of the Territorial Defence, militia and civilian structures. It consists of three platforms, a wall, an obelisk, an LED constellation and a three-colour victory signal.”

 

DE

Posavje im Unabhängigkeitskrieg von Slowenien 1991

Während der Demokratisierung der slowenischen Gesellschaft in den 1980er Jahren, dem anschließenden Zerfall Jugoslawiens und der Unabhängigkeit Sloweniens, verflochten sich innere und äußere Faktoren und beeinflussten sich gegenseitig. Die inneren Beziehungen waren der Schlüssel zum Zerfall der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien: die Wirtschaftskrise, die Krise des selbstverwalteten Sozialismus und die Krise der interethnischen Beziehungen.

Die Ausrufung der Unabhängigkeit der Republik Slowenien am 25. Juni 1991 war Anlass für die militärische Aggression der Jugoslawischen Volksarmee gegen Slowenien, die ihre Panzerverbände an die Grenzübergänge schickte. In Slowenien verfügte die Jugoslawische Volksarmee über rund 22 300 Soldaten und eine völlige Überlegenheit in Rüstung, Ausrüstung und Luftraum.

Ihm gegenüber standen die slowenische Territorialverteidigung mit 16 000 Territorialsoldaten zu Beginn der Aggression, dann stieg ihre Zahl auf 35 200, die slowenische Miliz mit etwa 10 000 aktiven und Reservemilizionären und die slowenische Nation, die den Zwangskrieg akzeptierte. Während des Unabhängigkeitskrieges gab es in der Region Posavje mehrere wichtige Schlachten, in denen die Territorialverteidigung gewann und den Südosten des Landes erfolgreich militärisch verteidigte. Die Territorialregierung von Posavje stoppte und zerstörte teilweise alle feindlichen Panzerkolonnen (die Schlacht im Krakauer Wald und die Schlacht von Prilipe), die in ihren Zuständigkeitsbereich eindrangen. Mit minimalen Verlusten und dem Verlust militärischer Ausrüstung neutralisierten sie auch den Kriegsflughafen Cerklje, die feuerkraftstärkste feindliche Kaserne in Slowenien. Es folgte die Vertreibung des Angreifers. Die letzten feindlichen Soldaten verließen Posavje am Morgen des 25. Oktober 1991 unter den wachsamen Augen von Mitgliedern der Territorialverteidigung und der Miliz.

Ein erfolgreicher Kampf mit einer größeren, besser bewaffneten und ausgerüsteten YPA war eine wichtige Kampfschule für slowenische Krieger. Der slowenische Unabhängigkeitskrieg 1991 hat die ausgezeichnete Zusammenarbeit der Armee, der Miliz und der zivilen Strukturen mit der Nation gezeigt, die die Prüfung zur Verteidigung des Heimatlandes erfolgreich bestanden hat. Das slowenische Volk war in der Zeit der Unabhängigkeit vereint, was einer der Gründe dafür ist, dass die Unabhängigkeit Sloweniens ein positiver Akt ist, der den Status eines geschätzten Wertes genießt.

 

Dr. Tomaž Teropšič

Kriegs- und Militärhistoriker

 

Die Erklärung des Autors zum Obelisken des Sieges

„Die Größe des Denkmals ist ein Tetraeder aus dem Slowenischen Unabhängigkeitskrieg 1991. Mit dem Obelisken bildet er die Linie Rigonce-Ljubljana und verbindet den dortigen Konflikt mit der Unabhängigkeit. Es ist aus gebürstetem, geschaltem und geschliffenem Beton gebaut, um die damalige Zusammenarbeit von Territorialverteidigung, Miliz und zivilen Strukturen zu symbolisieren. Es besteht aus drei Plattformen, einer Wand, einem Obelisken, einer LED-Konstellation und einem dreifarbigen Siegessignal.“

 

IT

Il Posavje nella guerra d'indipendenza della Slovenia del 1991

Durante la democratizzazione della società slovena, negli anni '80 del XX secolo, la successiva disintegrazione della Jugoslavia e l'indipendenza della Slovenia, i fattori interni ed esterni si sono intrecciati e si sono influenzati a vicenda. Le relazioni interne sono state fondamentali per la disintegrazione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia: la crisi economica, la crisi del socialismo autonomo e la crisi delle relazioni interetniche.

La proclamazione dell'indipendenza della Repubblica di Slovenia, il 25 giugno 1991, provocò l'aggressione militare dell'Esercito popolare jugoslavo contro la Slovenia, che inviò le sue unità meccanizzate corazzate ai valichi di frontiera. In Slovenia, l'Esercito popolare jugoslavo aveva a disposizione circa 22.300 soldati e una superiorità assoluta in fatto di armamenti, equipaggiamento e spazio aereo.

Di fronte c'erano le Forze di difesa territoriale slovena con 16.000 unità all'inizio dell'aggressione, in seguito il loro numero salì a 35.200, la milizia slovena con circa 10.000 miliziani attivi e di riserva, e il popolo sloveno, che si ritrovò ad accettare una guerra forzata. Durante la guerra d'indipendenza, nel Posavje ebbero luogo diverse battaglie importanti, nelle quali le Forze di difesa territoriale riportarono alcune vittorie e difesero con successo il sud-est del Paese. Le unità del Posavje fermarono e distrussero parzialmente tutte le colonne corazzate nemiche (battaglia nel bosco di Krakov e battaglia di Prilipe), che invasero l'area di loro responsabilità. Con un numero minimo sia vittime, sia di perdite in termini di equipaggiamento militare, riuscirono a neutralizzare anche l'aeroporto militare di Cerklje, considerato la caserma nemica più forte in Slovenia come potenza di fuoco. Seguì l'espulsione dell'aggressore. Gli ultimi soldati nemici lasciarono il Posavje la mattina del 25 ottobre 1991, sotto l'occhio vigile dei membri delle Forze di difesa territoriale e della milizia.

La vittoria contro l'Esercito popolare jugoslavo, che era più numeroso e meglio armato ed equipaggiato, fu un'importante scuola di combattimento per i soldati sloveni. La guerra d'indipendenza della Slovenia nel 1991 mostrò l'eccellente collaborazione tra esercito, milizia e strutture civili con il popolo, che superò con successo l'esame in difesa della Patria. La nazione slovena è rimasta unita nel periodo d'indipendenza, ed è per questo motivo che l'indipendenza della Slovenia rimane un atto di immenso valore e rilievo.

 

Dott. Tomaž Teropšič

Storico di guerra e militare

 

Spiegazione dell'autore dell'Obelisco della vittoria

"Il monumento è un tetraedro della guerra d'indipendenza della Slovenia del 1991. Con l'obelisco, forma la retta Rigonce-Ljubljana e collega il conflitto con l'indipendenza. È realizzato con pannelli di calcestruzzo spazzolato e levigato, a simboleggiare l’allora collaborazione tra le Forze di difesa territoriale, la milizia e le strutture civili. Si compone di tre piattaforme, un muro, un obelisco, una costellazione di luci LED e un segnale di vittoria a tre colori."