Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

01.12.2021 / Sporočila za javnost

Predloga proračunov občine za leti 2022 in 2023 bosta v javni razpravi do 24. decembra

Deli na FBNatisni

Občinski svet Občine Brežice je na 20. redni seji odločili, da sta predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2022 in predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2023 primerna za nadaljnjo obravnavo, zato bosta v javni razpravi do vključno 24. decembra 2021. V času javne razprave lahko vsi zainteresirani (krajevne skupnosti, društva, posamezniki) podajo svoje predloge in pripombe.

Po uskladitvi proračunov bo občinski svet predvidoma v januarju obravnaval predloga proračunov v 2. branju in odločal o sprejemu odlokov.  

Pripombe na predloga proračunov občine za leti 2022 in 2023 se oddajo v pisni obliki in sicer se lahko pošljejo po elektronski pošti na naslov  obcina.brezice@brezice.si,  po navadni pošti (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice) ali se oddajo osebno (pisno) v sprejemni pisarni (pritličje, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice). 

Predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2022 in  predlog Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2023 sta dostopna na spletni strani Občine Brežice https://www.brezice.si/sl/obcinski-svet/zapisniki-in-sklepi-sej-os/2021111807490422/20-seja-obcinskega-sveta-obcine-brezice v rubriki Občinski svet – Vabila na seje OS – gradivo (9. in 10. točka).

Proračun je temeljni dokument občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto – za izvajanje nalog občine in za investicije. Cilj je predlagati takšen proračun, ki bo v okviru danih možnosti finančno vzdržen ter bo zagotavljal izvajanje rednih zakonskih nalog in tekoče delo občine.

Predloga proračunov Občine Brežice za leti 2022 in 2023 sta investicijsko naravnana.  V predlogu proračuna Občine Brežice za leto 2022 so predvideni odhodki občine v višini dobrih 40 milijonov evrov. Načrtovana sredstva za investicije znašajo 21 milijonov evrov oz. 53 % celotnega proračuna. V predlogu proračuna Občine Brežice za leto 2023 so predvideni odhodki občine v višini 32,7 milijonov evrov. Načrtovana sredstva za investicije znašajo 14 milijonov evrov oz. 43 % celotnega proračuna.

V letu 2022 in 2023 Občina Brežice nadaljuje z investicijami za katere je pridobila evropska in državna sredstva ter investicije, pri katerih sodeluje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in Ministrstvom za obrambo. To so projekti Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, izgradnja kolesarskih povezav Krška vas – Čatež ob Savi ter kolesarska povezava Brežice – Dobova, nadaljevanje izgradnje pločnika Kalin-Obrežje, izgradnja pločnika Podgračeno in pločnika Ribnica ob obnovi državne ceste, obnova mostu Boršt ter obnova lokalne ceste Cerklje-Črešnjice in izgradnja pločnika.

Občina bo nadaljevala z urejanjem javne infrastrukture po vseh 20 krajevnih skupnostih v občini (lokalne ceste, javne poti, pločniki, javna razsvetljava, vodovodi, kanalizacije). V letih 2022 in 2023 občina nadaljuje z izvajanjem participativnega proračuna, vrednost projektov je 100.000 evrov letno. Občina bo investirala tudi v večnamenske domove, v primarno zdravstvo (dozidava objekta Zdravstvenega doma Brežice), športno infrastrukturo (atletski stadion, veslaška steza, vodni center), uredila bo javno pralnico, dnevni center za starejše občane, …

Ob investicijah bo občina zagotavljala sredstva za podporo gospodarstvu, turizmu, kmetijstvu ter društvom in občanom.