Gumb išči|

Zapri iskalnik

16.12.2021 / Sporočila za javnost

Izvajanje zimske službe v občini Brežice

Deli na FBNatisni

Zimsko vzdrževanje oziroma zimska služba je del rednega vzdrževanja cest. Zimska služba se izvaja ločeno na nivoju državnih cest, lokalnih cest in javnih poti. Za zimsko vzdrževanje in čiščenje državnih cest skrbijo koncesionarji Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, občina Brežice spada v področji 5 in 8, kjer za zimsko službo skrbijo koncesionarji CGP d.d., GGD d.d., Kolektor CPG d.o.o., CPK d.d. Na ravni občine Brežice je za vzdrževanje lokalnih cest zadolžen izvajalec JP Komunala Brežice d.o.o., ki redno zimsko vzdrževanja izvaja tudi s pomočjo izvajalca KOP Brežice, d.d., ki ima tudi podizvajalce - Kolman s.p., Izidor Požgaj s.p. in Babič s.p.. Krajevne skupnosti pa s svojimi izvajalci skrbijo za redno zimsko vzdrževanja javnih poti po KS.

Izvedbeni program zimske službe

Za nemoten potek izvedbe rednega vzdrževanja javnih cest in ostalih javnih površin je potrebno pripraviti izvedbene programe letnega vzdrževanja cest, vzdrževanja zelenic in ostalih javnih površin ter zimske službe, kot osnovne dokumente o organiziranosti javne službe, v katerih so zajeti vsi podatki in vsa potrebna navodila za delavce in ostale vključene v izvajanje.

Gospodarsko javno službo redno vzdrževanje občinskih cest sestavljajo sklopi: Letno vzdrževanje cest, Zimsko vzdrževanje cest in Vzdrževanje prometne signalizacije.

Zimsko vzdrževanje cest oz. zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. Le-te nastopijo takrat, ko zaradi zimskih pojavov (sneg, žled, poledica itd.) normalno odvijanje prometa postane ogroženo.

V zimski sezoni 2021 – 2022 izvaja Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. s svojim pogodbenim podizvajalcem KOP Brežice d.d. (ki ima tudi podizvajalce) zimsko službo:

  • na občinskih lokalnih cestah,
  • javnih poteh uličnega sistema mesta Brežice ter pločnikih v mestu Brežice
  • in ob državnih cestah na območju naselij.

 

Zimsko službo na cestah, ki so kategorizirane kot javne poti, z izjemo mesta Brežice, izvajajo krajevne skupnosti (seznam izvajalcev po KS je objavljen v nadaljevanju).

Občina Brežice ima zelo razgibano območje (nižine, hriboviti predeli, prelazi in kotline). Pokrajina je močno pokrita z  gozdovi, zato se v zimskem času na teh predelih zadržuje megla, vozišča pa so mokra in spolzka. Obstaja velika nevarnost žledu in poledice.

Za nemoteno delovanje zimske službe brez večjih zastojev je potrebno v teku priprav opraviti določene naloge in opravila, predvsem pa pripravljalna dela. Le-ta so:

  • priprava izvedbenega programa zimske službe kot osnovno vodilo za izvajanje zimske službe. V programu so zajeti podatki in navodila za izvajanje zimske službe, ki so namenjena delavcem;
  • priprava zadostne količine posipnega materiala v deponijah;
  • usposobitev vse potrebne zimske mehanizacije, opreme in specialnih zimskih strojev za opravljanje del zimske službe;
  • priprava in oprema cest z ustrezno zimsko signalizacijo in opremo (snežni koli, zimska prometna signalizacija).

 

Potreben je tudi pristop k preventivnemu posipu vozišč in posipanju, ter odstranjevanju snega iz vozišč. Po končanem zimskem obdobju je potrebno očistiti ceste ter odstraniti zimsko signalizacijo in opremo, urediti pa je potrebno tudi okolico cest.

 

Odstranjevanje snega

Odstranjevanje snega iz javnih površin se prične takrat, ko je razvidno, da bo višina snežne odeje dosegla višino, ko ceste več ne bodo prevozne. V skladu z določili 30. člena Pravilnika o rednem vzdrževanju cest (Ur. l. RS št. 38/16) je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig. Cesto štejemo za prevozno tudi takrat, če je promet oviran zaradi ostankov snega na vozišču; vključno z delno snežno desko. Prevoznosti ni nujno treba zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in snežnih plazovih.

Vzdrževanje prevoznosti cest III. in VI. prednostnega razreda opravljamo le toliko časa dokler  je to smiselno, nakar ceste zapremo. Z izboljšanjem cestnih pogojev se ceste zopet odprejo.

 

Poledica

Poledica predstavlja največji strošek zimske službe. Nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja. Pojavlja se skozi vso zimo in ni odvisna od količine snežnih padavin. Ko se temperatura vozišča oz. ozračja spusti pod 0°C in je le to vlažno, nastaja poledica. Dežurne ekipe morajo neprestano opravljati nadzor vozišča in spremljati temperaturne razlike. Posebno pozorne morajo biti na kritične odseke, ki so izkustveno znani. To so ostre krivine, večje strmine, senčni odseki (posebej v gozdovih in ob vodotokih), mostovi, cestna križišča ipd. Posipanje se začne takoj, ko se zazna prvi pojav poledice.

Na kritičnih cestnih odsekih, kjer se poledica pogosto pojavlja, je potrebno kot opozorilo udeležencem postaviti dodatne prometne znake. Na takšnih, odsekih se opravlja preventivni posip ceste že ob sami napovedi možnosti nastanka poledice. To velja za vse prednostne ceste.

 

Dežurna služba

Stalna dežurna služba je organizirana v zimski bazi, kjer je vedno prisoten vodja izmene, voznik interventnega vozila, spremljevalec in strojnik. Stalni nadzor nad izvajanem zimske službe in operativno usklajevanje vodi vodja vzdrževanja cest.

 

GRAFIČNI PRIKAZ ORGANIZACIJE ZIMSKE SLUŽB

Grafični prikaz organizacije zimske službe 2021.png

 

Zimska služba je razdeljena na več obdobij in sicer:

  • obdobje predhodnih aktivnosti  (pripravljalna dela, od 01.10.2021 do 15.11.2021)
  • obdobje izvajanja zimske službe (traja od 15.11.2021 do 15.03.2022)
  • obdobje kasnejših aktivnosti (dela po končani zimski službi - od 15.03.2022 do 15.04.2022.).

 

IZVAJALCI PLUŽENJA JAVNIH POTI V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

pluženje 14 KS.png

 

NAČRT PLUŽENJA IN POSIPANJA Z GRAFIČNIM PRIKAZOM

Načrt pluženja in posipanja lokalnih cest po posameznih odsekih z grafičnim prikazom 2021 2022.pdf

Seznam cest z zimskimi prioritetnimi razredi 2021 2022.pdf


Seznam pločnikov z zimskimi prioritetnimi razredi 2021 2022.pdf