Gumb išči|

Zapri iskalnik

02.02.2022 / Zanimivo

Pravila nagradne igre

Deli na FBNatisni

Besedilo pravilnika

 

 

 

V sklopu nagradne igre Evropsko mesto športa 2022, objavljamo pravila nagradne igre,

ki poteka na uradni Facebook strani občine Brežice.

 

Splošni pogoji in pravila nagradne igre –  Evropsko mesto športa 2022

 

1. člen

Organizator Facebook nagradne igre Evropsko mesto športa 2022 (v nadaljevanju nagradna igra) je Občina Brežice (v nadaljevanju organizator), Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

 

2. člen

Nagradna igra poteka od 2. 2. 2022 do vključno 9. 2. 2022 na socialnem omrežju Facebook, natančneje na uradni Facebook strani občine Brežice https://www.facebook.com/Ob%C4%8Dina-Bre%C5%BEice-398348713530446

 

3. člen

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakorkoli povezana z družabnim omrežjem Facebook.

4. člen

Namen nagradne igre je obveščanje širše javnosti o nazivu Evropsko mesto športa 2022, ki ga je Občina Brežice prejela za leto 2022 in spodbujanje obiska na Facebook strani občine Brežice.

 

5. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v občini Brežice začasno ali stalno prebivališče in imajo na socialnem omrežju Facebook registriran račun.

 

6. člen

V okviru nagradne igre bomo podelili nagrado: 10 x rokovnik občine Brežice 2022

 

7. člen

Nagrajenca bomo določili na podlagi žreba. Nagrado bo prejel nagrajenec, ki bo na Facebook strani občine Brežice pod objavo z nagradnim vprašanjem zapisal pravilen odgovor na zastavljeno vprašanje.

V nagradni igri lahko posamezni Facebook uporabnik sodeluje večkrat, vendar lahko le enkrat prejme nagrado.

 

8. člen

Žrebanje bo potekalo 10. 2. 2022 na sedežu organizatorja in ne bo javno. Žrebanje bo vodila 3-članska komisija, ki jo bo imenoval organizator. Zapisnik se hrani pri organizatorju. Žrebanje in rezultati so8878 dokončni. Nanje ni možna pritožba.

 

9. člen

Organizator bo med vsemi sodelujočimi izžrebal deset srečnežev, ki bodo prejeli nagrado.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

 

10. člen

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni 10. 2. 2022, kot komentar znotraj iste objave na Facebook strani občine Brežice.

Organizator bo v komentarju pozval, da mu preko zasebnega sporočila na Facebooku vsak posamezni nagrajenec posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec mora v 7 dneh od objave obvestila o nagradi na časovnici posredovati svoje podatke. Nagrajenec bo nagrado prejel po pošti na naslov, ki ga bo sporočil organizatorju.

Če se nagrajenec ne odzove, ali v 7 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov oziroma ne prevzame nagrade v dogovorjenem času, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja, je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

 

11. člen

Vrednost glavne nagrade ne presega zneska 42 EUR, zato za nagrajenca ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom ZDoh-2 - Zakona o dohodnini.

 

12. člen

Šteje se, da so sodelujoči z všečkanjem ali komentiranjem objave ter posledično s sodelovanjem seznanjeni s pravili in pogoji nagradne igre ter se z njimi v celoti strinjajo.

 

13. člen

Organizator nagradne igre zbira, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter s posebno privolitvijo posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje zbiranje in obdelavo njegovih osebnih podatkov, skladno z 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1) in 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) z namenom uspešne izvedbe nagradne igre s strani organizatorja v skladu s temi pravili.

Osebne podatke bo organizator hranil do preklica, in sicer toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega jih zbira in obdeluje. Predmetno privolitev lahko udeleženec kadarkoli pisno prekliče, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica. Organizator bo osebne podatke hranil in varoval tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Hkrati se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za organizatorja izvajajo naloge skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Udeleženec ima pravico, da od organizatorja kadarkoli zahteva popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenos osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

V primeru, da sodelujoči zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka uveljavlja pisno na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

Osebni podatki iz tega člena bodo hranjeni do izpolnitve namena, najdlje pa 30 dni po zaključku nagradne igre.

 

14. člen

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani občina Brežice.

15. člen

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oziroma njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek socialnega omrežja in uradne spletne strani občine Brežice obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 

16. člen

Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.

 

17. člen

 

Pravila pričnejo veljati 2. 2. 2022.