Gumb išči|

Zapri iskalnik

07.02.2022 / Razpisi

Razpis za delovno mesto direktorja JGZ Letalski center Cerklje ob Krki

Deli na FBNatisni

Javni gospodarski zavodi Letalski center Cerklje ob Krki objavlja razpis za delovno mesto direktorja.

Besedilo razpisa

 

Na podlagi 2. odstavka 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 35/15, 6/19) predsednik upravnega odbora javnega gospodarskega zavoda letalski center Cerklje ob Krki objavlja

 

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO

DIREKTOR

 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ali specializacijo po višješolskem strokovnem programu oziroma visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja);
  2. ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj eno leto na vodilnih delovnih mestih;
  3. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  4. da je državljan Republike Slovenije.

 

Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata.

Delovno mesto se razpisuje za mandatno obdobje petih (5) let. Direktor bo svojo funkcijo opravljal neprofesionalno.

 

Prijava mora vsebovati:

  1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, oziroma fotokopijo diplome;
  2. Življenjepis oziroma opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji;
  3. Program razvoja zavoda in način vodenja poslovnega oziroma delovnega procesa za mandatno obdobje;
  4. Izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
  5. Izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno več kot šestmesečno zaporno kazen ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
  6. Izjava kandidata, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu zavoda pridobitev podatkov zahtevanih v prijavi iz uradnih evidenc.

 

Kandidati morajo poslati pisne prijave z dokazili, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev v osmih (8) dneh po objavi razpisa z oznako „Prijava na razpis za direktorja – NE ODPIRAJ!”

na naslov:

JGZ Letalski center Cerklje ob Krki,

Cesta prvih borcev 18,

8250 Brežice.

 

Vse nepopolne vloge bodo zavržene.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.