Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

24.02.2023 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za leto 2023

Deli na FBNatisni

Občina Brežice razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2023, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Okvirna sredstva v skupni  višini 170.000,00 EUR bodo predvidoma zagotovljena v proračunu Občine Brežice za leto 2023, na naslednjih proračunskih postavkah:

00148 Razvojni programi kmetij v višini 150.000 EUR,

00146 Delovanje društev (tehnična podpora) v višini 17.000 EUR,

00145 Ekološko kmetijstvo 3.000 EUR.

 

VRSTA UKREPA (po pravilniku): 

Ukrepi:

Višina sredstev

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO                                                  

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

(14. člen – Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev)

 

   150.000 EUR

POMOČI DE MINIMIS

Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem in gozdarskem sektorju

 

    20.000 EUR  

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Brežice za programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju pravilnik).

V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

 

ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno četrtka 6. 4. 2023 na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom na dan 6. 4. 2023. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:

 »NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – Naložbe-primarna kmetijska proizvodnja

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – Tehnična podpora«

»NE ODPIRAJ JAVNI RAZPIS – Tehnična podpora-ekološko kmetijstvo«

Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oz. ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.

 

KONTAKTNA OSEBA S STRANI NAROČNIKA je:

Roman Matjašič, višji svetovalec I za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 32

E-naslov:

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. Razpisna dokumentacija 23.pdf

2. Obrazec 1-primarna kmetijska proizvodnja.docx

3. Obrazec 2-tehnična podpora.docx

4. Vzorec pogodbe-primarna kmetijska proizvodnja.docx

5. Vzorec pogodbe-tehnična podpora.docx

6. Oznaka kuverte.doc

 

REZULTATI 2023

NALOŽBE V PRIMARNO KMETIJSTVO: Rezultati razpisa-naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo 2023.xlsx

TEHNIČNA PODPORA: Tehnična pomoč-rezultati razpisa 2023.xlsx