Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

14.03.2023 / Sporočila za javnost

2. seja Občinskega sveta

Deli na FBNatisni

V ponedeljek, 13. 3. 2023, je v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Brežice, nadaljevanje pa sledi predvidoma v ponedeljek 20. 3. 2023.

Svetnice in svetniki so na včerajšnji seji podali soglasje k imenovanju direktorice Lekarne Brežice. Vodenje brežiške lekarne bo prevzela Biserka Jarabek Marčetič.

Občinski svet je potrdil tudi predlagano sestavo Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice, ki je ustanovljena na podlagi 7. člena Zakona o romski skupnosti (Uradni list  RS, št. 33/07) in na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) kot občasno delovno telo občinskega sveta Občine Brežice. Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Brežice ima 8 članov, od katerih je en član predstavnik KS Cerklje ob Krki, štirje člani predstavniki občinskega sveta, ki so člani občinskega sveta, en predstavnik občinske uprave ter dva predstavnika romske skupnosti.

Komisija je z dopisom, dne 16.2.2023, pozvala Krajevno skupnost Cerklje ob Krki, Zvezo Romov Slovenije, župana Občine Brežice, vodje svetniških skupin in predstavnike političnih strank ter list v Občinskem svetu občine Brežice, da podajo svoje predloge za imenovanje članov v Komisijo.

Kljub dodatnemu pozivu, so bili s strani svetniških skupin in političnih strank ter list v Občinskem svetu Občine Brežice posredovani le trije predlogi.

Na posredovane dopise je Komisija prejela naslednje predloge: 

  • Zveza Romov  Slovenije: Iztok Kosec in Denis Brajdič
  • Krajevna skupnost Cerklje ob Krki: Alfonz Duhanič
  • Župan Občine Brežice: Vesna Kržan
  • Politične stranke Občinskega sveta Občine Brežice: Aleksander Gajski, Bogdan Palovšnik, Andreja Dušak
  • 20230313_191816

Prav tako so svetniki potrdili Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov, komisij in strokovnih organov ter o povračilih stroškov in drugih prejemkov.

Vodja Medobčinskega inšpektorata- Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, Martin Cerjak, je predstavil Oceno izvajanja občinskega programa varnosti Občine Brežice za leto 2022, občinski svet pa je predstavljeno soglasno potrdil.

Občinski svet je potrdil spremembo meje podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora CEK-10 IN CEK -11 (Cerklje ob Krki) in predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enostanovanjsko gradnjo na območju Cerkelj ob Krki, EUP CEK-11 (zahod) v prvi obravnavi s podano pripombo o zagotavljanju ustreznih površin, ki omogočajo odvoz komunalnih odpadkov. Strokovne službe bodo pripombo preučile in pripravile odgovor do druge obravnave predloga Odloka.

Nato je sledila potrditev Sprememb odlok o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v občini Brežice (Glasbena šola, osnovne šole in vrtci), zaradi spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ureja sestavo javnih  vzgojno-izobraževalnih zavodov. Sprememba določa, da je v svetu enovite šole, glasbene šole in vrtca namesto dosedanjih 9 članov v novi spet zopet 11 članov, kot je bilo pred zadnjo spremembo (3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov zaposlenih in 3 predstavniki staršev). Javni zavodi bodo morali dodatno izvoliti 2 dodatna predstavnika delavcev.

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. je Občini Brežice predložila elaborate, iz katerih je razvidna nujna prilagoditev cen na način, da so cene določenih gospodarskih javnih služb nižje in višje tam, kjer ne zadoščajo več za pokrivanje dejanskih stroškov. Razlog je predvsem enormna podražitev energentov (elektrika, nafta …), ki je nujno potrebna za delovanje črpalk v sklopu sistema za oskrbo z vodo. Strošek elektrike je v letu 2021 znašal 234 tisoč EUR, v letu 2022 se je povečal na 835 tisoč EUR (oz. za 601 tisoč EUR kot v 2021), v 2023 je predviden v višini 447 tisoč EUR. Kljub ukrepom racionalizacije in koriščenjem ukrepa subvencije za blažitev energetske draginje za leto 2022 v višini 210 tisoč EUR in regulacije cene za 2023 je podražitev enormna.

Župan občine Brežice Ivan Molan je glede na energetsko draginjo in posledično višanje cen komunalnih storitev predlagal subvencijo v višini 50% za razbremenitev občank in občanov pri poračunu stroškov komunalnih storitev za gospodinjstva in neprofitne organizacije.

O  predlogu Odloka o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice, določitvi cen javne gospodarske službe (Komunala Brežice d.o.o.) oskrbe s pitno vodo, odvajanjem in čiščenjem komunalne in padavinske vod, določitve cen ravnanja s komunalnimi odpadki, Poslovnem načrtu Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za leto 2023 in Letnih programov posamične gospodarske javne službe Komunale Brežice d.o.o. 2023 je potekala predstavitev s strani direktorice Jadranke Novoselc. Svetniki in svetnice so pri potrditvi dnevnega reda določili, da o omenjeni temi ne bodo odločali ampak zgolj razpravljali.

Župan je svetnike uvodoma tudi obvestil, da bo potreben rebalans proračuna predvsem zaradi dviga stroškov plač pri vrtcih in šolah ter višanja cen energentov in posledično višanje stroškov storitev in materialnih stroškov. Mesečni strošek plač za vzgojno – izobraževalne zavode v občini Brežice se je v mesecu Januarju 2023 v primerjavi z Januarjem 2022 zvišal za 46.000 EUR, kar pa ni bilo predvideno v proračunu. Rebalans bo nujno potreben za zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje zavodov.

Nadaljevanje seje sledi.