Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

29.12.2023 / Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2024

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2024.

Predmet javnega razpisa

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju mladine v letu 2024 (v nadaljevanju: razpis) je namenjen projektom za mlade in z mladimi, in sicer s sledečih področij:

  1. Avtonomija mladih: doseganje čim hitrejše samostojnosti mladih za družbeno odgovorno življenje; sem prištevamo ekonomsko in osebno samostojnost z oblikovanjem življenjskih prioritet posameznika.
  1. Neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih; za doseganje večje konkurenčnosti na trgu dela, ki nam posredno omogoča doseganje lastne avtonomije
  1. Dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih; poleg finančne neodvisnosti mladih omogoča tudi dvig gospodarske rasti in oblikovanje stabilnega gospodarskega okolja;
  1. Skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi; oblikovanje strpne in enakovredne družbe z občutkom za pomoč in družbeno odgovornim ravnanjem;
  1. Prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih; za krepitev pozitivnih osebnih vrednot;
  1. Mobilnost mladih in mednarodno povezovanje; za potrebe povezovanja in druženja ter ustvarjanja strpnega okolja, ki bo omogočalo kakovosten medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur;
  1. Dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih;
  1. Sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi; z namenom resničnega dialoga z mladimi pri reševanju vprašanj, ki se nanašajo na mladinsko delo in mladinsko politiko.

 

Višina razpoložljivih sredstev

Okvirna vrednost razpisa za leto 2024 je 20.000,00 EUR.

Sredstva so predvidoma zagotovljena na proračunski postavki 00083 - Programi za mlade.  

Natančna opredelitev razpoložljivih sredstev in proračunskih postavk bo določena s sprejemom in uveljavitvijo Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2024.

 

Rok za prijavo je: 31. 1. 2024

 

Rok za predložitev prijav in način predložitve

Prijave morajo biti predložene na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah in ustrezno označene. Na prednji strani kuverte mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JR MLADINA«. Na kuverti mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja (glej prilogo: oznaka kuverte).

Rok za oddajo prijav je 31. 1. 2024 v sprejemni pisarni Občine v času poslovnih ur (soba št. 1). Na pošti oddane vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom: 31. 1. 2024.

Prijavitelj lahko v eni kuverti oz. pošiljki odda prijave za več projektov pri čemer prijavni obrazec 1 – Podatki o prijavitelju in splošna izjava prijavi priloži le enkrat.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je

Damjan Žerjav, Višji svetovalec na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 34

E-naslov: damjan.zerjav@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija - JR mladina 2024.pdf

2. OBRAZEC 1 - Splošni podatki, izjava in privolitev JR-mladina 2024.docx

3. OBRAZEC 2 - Prijava projekta JR-mladina 2024.docx

4. vzorec kuverte, JR mladina 2024.docx

5. Poročilo JR-mladina 2024.docx

 

Letni program mladine 2024LP mladina 2024.pdf