Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

2. seja Občinskega sveta občine Brežice

a. Na seji 08. 10. 2018 sem spraševal ali je MORS sporočil terminski plan dokončanja obvoznice Drnovo-Črešnjice. Če se ne motim, odgovor ni bil posredovan. Glede na zaskrbljujočo prometno situacijo na Črešnjicah me zanima stališče MORS-a do te problematike in do navedb iz 45. člena Uredbe o državnem prostorskem načrtu za letališče Cerklje ob Krki, ki govori o etapah izvedbe prostorskih ureditev. V točki (1) tega člena je med ostalim navedena deviacija ceste Drnovo-Črešnjice, v točki (6) pa dve podetapi izvedbe povezovalne cesta Drnovo–Črešnjice. Realizacija teh navedb bi znatno razbremenila prometnico skozi samo vas in tako rešila težave s katerimi se soočajo prebivalci Črešnjic. Postavlja se vprašanje kdaj lahko pričakujemo dokončno ureditev prometnice, izgradnjo prepotrebnega avtobusnega postajališča in pločnika?
b. Na seji 05. 10. 2015 sem izpostavil vprašanje glede močno poškodovanega odseka javne poti JP 524202 med izvozom iz območja Gaj in vse do priključka javne poti na regionalno cesto R2 419/1206. Poškodbe so nastale med deli v okviru projekta celovite prenove in obnove ter dograditve letališke infrastrukture. Kdaj lahko pričakujemo vzpostavitev stanja pred pričetkom gradbenih del?
c. Naprej bi bilo zanimivo slišati načrte v zvezi z območjem Gaj. V avgustu bo potekla pogodba o brezplačni uporabi nepremičnine med MORS-om in Zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005
d. In ko govorimo o sodelovanju z MORS-om ne morem mimo tematike sofinanciranja. Prosim, da občinske službe pripravijo poročilo oz. pregled sofinanciranj iz strani MORS-a (npr. od leta 2006 naprej) s poudarkom na zadnjih 4 letih. Zanima me, kakšno nadomestilo prejemamo za to, da imamo v naši občini umeščen objekt vojaškega letališča in koliko teh sredstev je bilo porabljenih za projekte na desnem bregu reke Save.
e. Že te štiri točke so po mojem zadosten razlog, da po daljšem času povabimo predstavnike MORS-a na eno izmed sej občinskega sveta. A sem prepričan, da se bo našlo še marsikatera tema, ki je nisem omenil, a bi se o njej veljalo pogovoriti s predstavniki MORS-a.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Na zadnjem sestanku predstavnikov Občine Brežice s predstavniki MORS in ministrom za obrambo Karlom Erjavcem 12.2.2019, smo pridobili informacije, da MORS nadaljuje aktivnosti za izgradnjo naslednje podetape obvoznice od že zgrajenega dela obvoznice na severu naselja Črešnjice do priključka le te na lokalno cestno omrežje južno od naselja Črešnjice. Prav tako je bilo na istem sestanku dogovorjeno, in se pričakuje podpis dogovora Občina – MORS v začetku aprila, da se v letih 2019 in 2020 sofinancirata projekta izgradnja križišča z avtobusnimi postajališči v naselju Črešnjice ter obnova lesenega mostu v naselju Cerklje.

Pridobljene so bile tudi informacije o poteku vojaških vaj in seznanjeni lastniki tangiranih zemljišč, predsedniki krajevnih skupnosti ter vsa zainteresirana javnost.

Prilagamo seznam sredstev sofinanciranja v lokalno infrastrukturo od leta 2007 do 2018.

Seznam investicij, sofinanciranih iz MORS sredstev :

Leto 2007:
1. Urejanje preskrbe s požarno vodo Gazice - vodovod Gazice
2. Asflatiranje makadamske poti, ki vodi do stranskega vhoda v vojašnico
Leto 2008:
1. Urejanje druge faze vodovoda Gazice
2. Vodovodni sistem v KS Cerklje ob Krki
3. Obnova infrastrukturnega objekta na LC 024050 - most Cerklje
4. Obnova cestne infrastrukture JP 524111, JP 524112 in JP 524113 (Gazice vas) in nekategorizirana cesta Hrastje
5. Obnova cestne infrastrukture – pločnik na LC 024031 (Krška vas)

Leto 2009:
1. Urejanje kanalizacije in čistilne naprave (ČN) Krška vas
2. Obnova infrastrukturnega objekta na Borštu na cesti LC 024022 - most
3. Obnova cestne infrastrukture – JP 524113 (Gazice vas)
4. Ureditev cestne infrastrukture – križišča in pločnika (Krška vas in Velike Malence)
5. Ureditev dokumentacije za rekonstrukcijo dela ceste R2-419 (Krška vas)
6. Ureditev cestne infrastrukture – avtobusnega postajališča na križišču Cerklje - vhod letališča
7. Priprava načrta ureditve nadomestne lokacije za Zasap

Leto 2010:
1. Obnova cestne infrastrukture – JP 524281 (Črešnjice- Jelšina)
2. Ureditev cestne infrastrukture – križišča in pločnika (Krška vas in Velike Malence)
3. Priprava načrta ureditve nadomestne lokacije za Zasap 2. del (1.-3.faza)
4. Ureditev cestne infrastrukture - modernizacija ceste v Cerkljah ob Krki (vhod v vojašnico)
5. Ureditev dokumentacije za avtobusni postajališči na Borštu
6. Ureditev cestne infrastrukture – izgradnja pločnika z odvodnjavanjem meteornih voda na LC024031 v Krški vasi (1. faza)
7. Ureditev cestne infrastrukture - modernizacija cest v KS Skopice
8. Ureditev komunalne infrastrukture – vodovod Cerklje (G. in D. Pirošica, Brvi, Izvir, Vrh. vas, Buš. vas)
9. Ureditev cestne infrastrukture – obnova na LC024691 (Krška vas – Boršt)

Leto 2011:
1. Ureditev cestne infrastrukture – pločnika (Krška vas - Velike Malence)
2. Ureditev cestne infrastrukture – križišča v Krški vasi in pločnika v smeri Skopic
3. Ureditev nekategorizirane poti, izgradnja vodovoda in elektrike od Letalskega centra Cerklje ob Krki do LC024021
4. Ureditev komunalne infrastrukture – vodovod Cerklje (G. in D.Pirošica, Brvi, Izvir, Vrh.vas, Buš.vas) 2.faza
5. Ureditev cestne infrastrukture – kolesarska steza in pločnik Čatež – Krška vas na R2-419/1206 (na odseku od mostu čez Savo pri Brežicah – Krška vas v dolžini 2,3km) - dokumentacija

Leto 2012:
1. Ureditev komunalne infrastrukture - vodovod Cerklje -3.faza
2. Obnova LC 024691 Krška vas- Boršt, Račja vas- Župeča vas

Leta 2013 - 2018:
1. lastninska pravica za nepremičnine v industrijski coni slovenska vas
1. skupina : Hala z nadstrešnicama (ident.štev. : 851, 852, 853)
2. zemljišča parc.štev. 2069/1, 2071, 2072, 2069/3 (1/2) k.o. Nova vas
3. objekti : ident.štev. 851, 852, 853, 847
2. skupina : Hala (ident.štev. 844) in HIŠI (ident.ptev. 846 in 845)
4. zemljišča : 2069/2, 2076, 2077, 2078 k.o. Nova vas
5. objekti : ident.štev. 844, 846 in 845
3. skupina : Hala (ident.štev. 297)
6. zemljišča : 2069/4, 2068, 2069/3 (1/2) k.o. Nova vas
7. objekti : ident.štev. 297

MORS sofinanciranje

2007 71.899,48 €
2008 467.484,40 €
2009 277.036,62 €
2010 399.967,95 €
2011 339.908,14 €
2012 200.245,42 €
2013 0,00 €
2014 0,00 €
2015 0,00 €
2016 0,00 €
2017 0,00 €
2018 0,00 €
1.756.542,01 €

Dodatno pridobljene nepremičnine po sklenjenem Dogovoru Občina - MORS (2007): stanovanja, funkcionalno zemljišče ob domu JLA, poti v tehnično remontnem zavodu Bregana po pogodbi o brezplačni odsvojitvi z dne 23.7.2008, oznaka MORS 351-3280/2007-20 - po dogovoru Občina- MORS in ni del sofinanciranja (761.633,75 €).

Pripravila: Alenka Laznik Vodja oddelka za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe

Info

Datum:

04.02.2019


Izpraševalec:

Aleksander Gajski


Stranka:

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA