Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

14. seja Občinskega sveta občine Brežice

»Glede Komisije za spremljanje romske problematike bi želel podati nekaj informacij. Veseli me, da bo prišlo do sestanka na nivoju občine, ki ga sklicuje občine. Obširen članek na to temu je tudi v Posavskem obzorniku, kjer se vsi zavedamo tega problema. Na podlagi vseh te problemov je bil z županom dogovorjen sestanek na nivoju občine. Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, Velika Dolina in Jesenice na Dolenjskem so poslale dopis po sklicu tega sestanka na širšem nivoju, kjer naj bi bili prisotni tudi predstavniki policije, centra za socialno delo, upravne enote in obeh šol, ker problemi naraščajo in je končno čas, da se te zadeve rešijo. Veseli me, da se zadeve premikajo tudi na tem področju.«

Odgovor na pobudo/vprašanje

Župan Občine Brežice je na pobudo Krajevnih skupnosti Velika Dolina, Jesenice na Dolenjskem, Cerklje ob Krki in Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v Občini Brežice, dne 13.10.2020 sklical sestanek na katerem so bile predstavljene aktualne teme položaja Romov v Občini Brežice. Sestanka so se poleg pobudnikov in sklicatelja udeležili še predstavniki CSD Posavje, PU Novo Mesto, UE Brežice, PP Brežice, OŠ Cerklje, OŠ Brežice, OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, OŠ Velika Dolina.

Razprava se je odvijala glede konkretne problematike tako socialnega kot materialnega vidika, od vprašanja finančnih virov, ki jih prejemajo Romi, prijav stalnega prebivališča in nelegalnih gradenj ter s tem povezanega lastništva nepremičnin, vzgoje staršev in otrok, bivalnih razmer, pravic in odgovornosti predstavnikov skupnosti kot tudi politične volje.
Celoten zapis sestanka je bil poslan Komisiji za spremljanje položaja romske skupnosti v Občini Brežice.

Pripravila:
Valerija Uršič
Višja svetovalka I


Mag. Nadia Vižintin
Vodja oddelka za pravne in splošne zadeve

Info

Datum:

05.10.2020


Izpraševalec:

Bogdan Palovšnik


Stranka:

NEODVISNI SVETNIK