Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

14. seja Občinskega sveta občine Brežice

Prosim, da se na občini pripravi seznam dodatkov, ki so bili izplačani vsem javnim zavodom zaradi dela med pandemijo. Sprašujem predvsem zaradi tega, ker sem dobil zelo različne informacije po javnih zavodih in ugotavljam, da se nekateri delavci, kljub temu, da izvajajo enako delo v različnih zavodih, dobili različne dodatke. Zanima me, zakaj je temu tako in prosim za seznam vseh izplačil.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Zaposleni so v času razglašene epidemije v obdobju od marca do maja 2020 bili upravičeni do dodatkov na podlagi:
1. 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) (v nadaljevanju ZIUZEOP) in
2. 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18) (v nadaljevanju KPJS).

Dodatke na podlagi ZIUZEOP je opredelila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 10007-46/2020/5 z dne 22. 4. 2020, s katerim je določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, razdelitev sredstev na neposredne proračunske uporabnike ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim proračunskim uporabnikom.

Na podlagi sklepa je bila posamezna občina, v vlogi neposrednega uporabnika državnega proračuna zadolžena za razdelitev sredstev vsem inštitucijam, ki jih je ustanovila.

Kriteriji za razdelitev mase sredstev tega dodatka so bili določeni glede na:
• izpostavljenost dejavnosti/poklicev/proračunskih uporabnikov nevarnosti v času epidemije,
• delež zaposlenih, ki delajo na delovnem mestu na lokaciji delodajalca,
• delež zaposlenih na delovnem mestu od doma,
• delež vrednosti bruto urne postavke osnovne plače v razponu od 0-100 %.

Istočasno so javni zavodi vložili tudi zahtevke za dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 39. člena KPJS, ki določa:
»Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja delo v nevarnih pogojih. Do dodatka je upravičen le za ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih.
Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija.
Delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, in čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela.
Šteje se, da ne gre za delo v nevarnih pogojih dela, če javni uslužbenec opravlja delo na domu.«

Poslovodni organ posameznega javnega zavoda je bil tisti, ki je sprejel sklep o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih. Sklep je bil podlaga za določitev deleža delovnega časa in posledično višine izplačila posameznega JZ. Sredstva za Izplačilo dodatkov po 39. členu KPJS je v celoti izplačevala država, občina pa je bila zgolj v funkciji posredovalca zahtevkov, prejetih s strani posameznega javnega zavoda.

Na podlagi višine izplačanih sredstev je moč ugotoviti, da se višina izplačanih sredstev med posameznimi zavodi razlikuje, kar pa je posledica določitve del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih ter organizacije dela, ki so jo posamezni javni zavodi uredili na način, da so imeli delavci odrejeno delo od doma, čakanje na delo, varstvo otrok na domu in drugo.

Prilagamo pregled dodeljene mase po posameznem javnem zavodu po navedenih podlagah.

Naziv JZ Dodatek po zakonu
71. člen ZIUZEOP Dodatek po KPJS
39. člen KPJS SKUPAJ
DODATKI
(do 100% urne postavke) (65% urne postavke)
Lekarna Brežice 13.715,75 € 37.919,54 € 51.635,29 €
Zdravstveni dom Brežice 87.454,85 € 259.480,20 € 346.935,05 €
ZPTM Brežice 1.613,12 € 0,00 € 1.613,12 €
Knjižnica Brežice 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Posavski muzej Brežice 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Vrtec Mavrica Brežice 730,69 € 47.388,97 € 48.119,66 €
Osnovna šola Brežice 15.447,47 € 62.356,27 € 77.803,74 €
Osnovna šola Artiče 4.317,59 € 18.128,93 € 22.446,52 €
Osnovna šola Bizeljsko 3.113,51 € 6.365,23 € 9.478,74 €
Osnovna šola Cerklje ob Krki 5.319,59 € 22.992,27 € 28.311,86 €
Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova 4.513,79 € 27.097,58 € 31.611,37 €
Osnovna šola Globoko 3.353,53 € 17.088,78 € 20.442,31 €
Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece 1.190,71 € 6.172,91 € 7.363,62 €
Osnovna šola Velika Dolina 2.839,97 € 12.802,49 € 15.642,46 €
Glasbena šola Brežice 2.243,24 € 14.088,52 € 16.331,76 €
Zavod za šport Brežice 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SKUPAJ 145.853,81 € 531.881,69 € 677.735,50 €

Info

Datum:

05.10.2020


Izpraševalec:

Matija Kolarič


Stranka:

SOCIALNI DEMOKRATI