Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

15. seja Občinskega sveta občine Brežice

Vsem občanom, ki si želijo urediti čiščenje komunalnih odpadnih vod z malo čistilno napravo, nimajo pa možnosti priklopa na večje kanalizacijske sisteme s čistilnimi napravami, omogočiti pridobivanje sredstev na javnih razpisih Občine Brežice za male komunalne čistilne naprave.
Obrazložitev: Prebivalci Župeče vasi so še pred nekaj leti imeli zagotovljeno sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav na podlagi razpisov Občine Brežice. V razpisu za leto 2020 pa so bili izključeni in niso mogli pridobiti sofinanciranja, ker se bo tam v bodoče zgradilo večje kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo za Boršt, Cerklje, Župečo vas. Delovanje sistema pa je vezano na več milijonske investicije v prihodnje. Glede na to, da se ne ve, kdaj se bodo občani lahko priključili na delujoče kanalizacijsko omrežje predlagam, da se vsem omogoči pridobivanje sredstev na razpisih občine za izgradnjo malih čistilnih naprav za potrebe čiščenja komunalnih odpadnih vod. Ravno tako predlagam, da se z javnim razpisom za leto 2021 omogoči pridobivanje sredstev za reševanje navedenega problema tudi tistim, ki so si te probleme reševali v letu 2020.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Sredstva na razpisu so namenjena le prebivalcem, kjer se že sedaj ve, da se v prihodnosti tam ne bo gradila javna kanalizacija in si bodo morali prej ali slej sami rešiti problematiko odvajanja in čiščenja odpadne vode. Za vse ostale, ki se nahajajo znotraj območij, ki imajo določeno aglomeracijo pa sredstva niso namenjena iz razloga, ker bo občina na teh območjih v prihodnosti še vlagala sredstva namenjena za odvajanje in čiščenje odpadnih voda in sicer za gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja, zato ni gospodarno, da prej še sofinanciramo izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. To pravilo je v razpisih zapisano že od leta 2016 naprej.

Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalec

Info

Datum:

17.12.2020


Izpraševalec:

Miran Omerzel


Stranka:

N.Si in SLS