Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

17. seja Občinskega sveta občine Brežice

Na podlagi podatkov, ki smo jih dobili od podjetja Komunala Brežice na 17. seji OS 19.4.2021 v zvezi s stanjem vodovodnega sistema dajem naslednjo pobudo. V Občini Brežice imamo cca. 750 km vodovoda. Od tega je potrebno obnoviti cca. 80% vodovoda. To pomeni, da je potrebno obnoviti cca. 600 km vodovoda. V poročilu o delu Komunale Brežice v letu 2020 je razvidno, da je bilo v tem letu obnovljeno cca. 12 km vodovoda. To je 2%. S to dinamiko bomo obnovili celoten sistem v 50 letih. Sama voda in njena kvaliteta je ena izmed glavnih človeških dobrin in zato dajem pobudo, da Občina Brežice oz. Občinski svet v prihodnjih letih nameni izdatnejša sredstva v proračunu za rešitev te problematike.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Dejstvu, da je infrastruktura obsežna in večinoma starejšega datuma se ne moremo izogniti, kot tudi ne dejstvu, da so proračunska sredstva omejena. Iz tega razloga se v načrtih obnove (letni in večletnih) upoštevajo prioritete pri obnovi, tako z vidika okvar kot skrbi za zdravje. Tako se sredstva za obnovo in vzdrževanje vodovodnih sistemov že sedaj vsako leto večajo. V lanskem letu je bilo tako za obnove vodovodnih sistemov porabljeno cca 770.000,00 EUR. Za ta namen je bila prav tako že v lanskem proračunu odprta nova proračunska postavka (Obnova vodovodnih sistemov), ki je prvenstveno namenjena za zamenjavo obstoječih azbestnih cevovodov. V letošnjem letu je načrtovan tudi začetek izvedbe projekta »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinama Brežice in Bistrica ob Sotli«, v okviru katerega se bo v naši občini na novo zgradilo cca 18 km vodovodnega sistema z vsemi pripadajočimi objekti v vrednosti cca 3.5 milijona evrov. Investicija bo sofinancirana s kohezijskimi sredstvi ter sredstvi RS in sredstvi občine. V letošnjem letu je tako v proračunu poleg projekta »Hidravlične izboljšave« predvideno za obnove, novogradnje in nabave nove opreme na vodovodnih sistemih še cca 1 milijon sredstev, kar kaže na to, da se sredstva za ta namen že sedaj vsako leto povečujejo.

Pripravil: Dejan Rostohar, višji svetovalec

Info

Datum:

19.04.2021


Izpraševalec:

Bogdan Palovšnik


Stranka:

NEODVISNI SVETNIK