Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

22. seja Občinskega sveta občine Brežice

Ne zdi se mi posrečeno, da ne moremo glasovati »vzdržan«. Preverite, če je to v skladu s poslovnikom. Eno je, če ne glasuješ, če nisi v dvorani, drugo pa je, da glasuješ »vzdržan«. Celi čas je vidno in se da malo kalkulirati kakšen bo izid. Na prejšnjih glasovalnih napravah smo imeli varianto, da smo se morali izreči »za«, »proti« ali »vzdržan«. Prosim, da to preverite.

Odgovor na pobudo/vprašanje

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) v prvem odstavku 35. člena določa, da občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Na podlagi navedenega Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) v četrtem odstavku 56. člena določa, da predsedujoči pozove člane sveta k glasovanju, tako da se opredelijo »ZA« ali »PROTI« predlagani odločitvi. Drugi odstavek 57. člena pa določa, da se pri ugotavljanju rezultata glasovanja upoštevajo samo ugotovljeni glasovi »ZA« ali »PROTI«.

Pripravila:
Jasmina Molan
Višja svetovalka za pomoč pri vodenju kabineta

Info

Datum:

21.04.2022


Izpraševalec:

Peter Dirnbek


Stranka:

LEVICA