Gumb išči|

Zapri iskalnik

17.03.2016 / Sporočila za javnost

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPN - Artiče sever, Rajec, Dolenja Pirošica

Deli na FBNatisni

Javna razgrnitev se nanaša na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN), in sicer določitev posebnih prostorsko izvedbenih pogojev (PPIP) za stanovanjske stavbe v posameznih delih naselij Artiče, Rajec in Dolenja Pirošica. Javna razgrnitev bo potekala od 24.3.2016 do vključno 07.4.2016 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih KS Artiče, KS Cerklje ob Krki in KS Velika Dolina. Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo 06.04.2016 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

 

Na podlagi 60. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – skl. US, 76/14 - odl. US in  14/15 – ZUUJFO) župan Občine Brežice objavlja

JAVNO RAZGRNITEV

dopolnjenega osnutka

sprememb in dopolnitev OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA,

PPIP Artiče sever – del ART-17, PPIP Rajec – del RAJ-07, PPIP Dolenja Pirošica – del DOP-03

ki se vodi po skrajšanem postopku in bo potekala od 24.3.2016 do vključno 07.4.2016 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Artiče, Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki in Krajevne skupnosti Velika Dolina.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na določitev posebnih prostorsko izvedbenih pogojev za stanovanjske stavbe v posameznih delih naselij Artiče, Rajec in Dolenja Pirošica. S spremembami in dopolnitvami občinskega prostorskega načrta se ne spreminja namenska raba prostora, ampak se v skladu z izdelano »Analizo območij za katera je predpisan način urejanja prostora občinski podrobni prostorski načrt« predpišejo novi načini urejanja in določijo merila za poseganje v prostor.

Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo 06.04.2016 ob 16:00 uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Pisne pripombe in mnenja, ki se nanašajo na dopolnjen osnutek akta, lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigo pripomb na občini in krajevnih skupnostih ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si – na podstrani Oddelka za prostor ter na občinski oglasni deski Oddelka za prostor.

 

                                                                                              Župan Občine Brežice

                                                                                                       Ivan Molan

>objava