Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

10.06.2019 / KS Cerklje ob Krki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS CERKLJE OB KRKI V LETU 2019

Deli na FBNatisni

Na podlagi 1. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), 6. člena Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 34/19) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju društev KS Cerklje ob Krki, svet KS Cerklje ob Krki  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS CERKLJE OB KRKI V LETU 2019

 

Besedilo razpisa

Obrazec za prijavo

Obrazec za podatke o prijavitelju

Obrazec za poročilo

Primer izpolnjene kuverte za oddajo prijave

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS CERKLJE OB KRKI V LETU 2019

 1. Neposredni proračunski uporabnik: Krajevna skupnost Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2b, 8263 Cerklje ob Krki.

   

 2. Predmet javnega razpisa: športne, kulturne, humanitarne, strokovne, družabne prireditve, prireditve, investicije in mednarodni projekti, ki bodo služili za javne namene.

  Do sofinanciranja niso upravičeni profitni projekti.

   

 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:

  Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi in neprofitne organizacije, ki:

 1. imajo sedež na območju KS Cerklje ob Krki in so organizatorji ali udeleženci projekta,
 2. imajo sedež na območju Posavja in delujejo kot krovna oziroma zvezna organizacija tudi za krajane KS Cerklje ob Krki, ki organizira projekt na območju Posavja.

 

 1. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa je na postavki 00328   – 3.000,00 EUR,  

   

 2. Merila za izbor projektov:

 • Pomembnost projekta za KS Cerklje ob Krki
 • Učinek projekta
 • Namen projekta
 • Finančna konstrukcija
 • Jubilej

 

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji - Merila za izbor in vrednotenje projektov (Priloga 1).

 

Prijavitelj mora na poziv KS Cerklje ob Krki vsaj enkrat letno sodelovati pri izvedbi programov KS. V nasprotnem primeru  naslednje leto ni upravičen do sofinanciranja društev.

 

 1. Popolna vloga obsega:

 • izpolnjeno prijavo na razpis s podatki o prijavitelju, skladno z vsebino in zaporedju instruktivnega obrazca Podatki o prijavitelju in splošna izjava (OBR-1S),
 • izpolnjeno prijavo na razpis s podatki o projektu, skladno z vsebino in zaporedju instruktivnega obrazca Prijava na javni razpis (OBR -2S) z zahtevanimi prilogami.

Prijaviteljem vlog ni potrebno oddati na priloženih instruktivnih obrazcih (Priloga 2), mora pa vloga vsebovati vse vsebinske elemente v enakem zaporedju kot instruktivni obrazci.

 

 1. Rok izvedbe: Dodeljena sredstva za leto 2019 morajo biti porabljena v letu 2019.

   

 2. Rok za predložitev vlog in način predložitve: Vloge morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: KS Cerklje ob Krki, Cerklje ob Krki 2b, 8263 Cerklje ob Krki, najkasneje do:

  • 15. 7. 2018 za projekte izvedene od januarja do julija 2019 (od 1.1. do 31. 7. 2019)

  • 28. 10. 2019 za projekte izvedene od avgusta do konca leta 2018 (od 1.8. do 31.12.2019)

   Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v pisarni KS Cerklje ob Krki do 10.00 ure.

    

   Vloge morajo biti oddane pisno v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje društev KS Cerklje ob Krki za leto 2019«.

    

   Na kuverti mora biti naveden naslov prijavitelja, kot to določa priloženi vzorec kuverte (Priloga 3).

    

 3. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: Odpiranje vlog bo komisija opravila najkasneje v roku 8 dni po izteku roka za oddajo vlog na javni razpis. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v 8 dneh od odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo v roku 5 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.

   

 4. Izid razpisa: Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.     

  KS bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju projektov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu (Priloga 4).

   

 5. Izplačilo sredstev dodeljenih po razpisu: Prijaviteljem bodo sredstva, dodeljena po razpisu, izplačana po predložitvi e-zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu mora biti priloženo vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu z dokazili o realizaciji, skladno z vsebino in zaporedjem instruktivnega obrazca Poročilo o porabi sredstev (OBR – 3S).  Zadnji rok za oddajo poročil in izstavitev e-zahtevkov je 30.11.2019.

   

  Dokazila o realizaciji so: promocijski material, vabila, fotografije, letaki, objave v medijih in upravičena dokazila o stroških (računi in različna potrdila) za:

 • najem prostorov,
 • najem opreme,
 • honorar za izvajalce,
 • stroških materiala,
 • stroških promocije (tisk, izdelava letakov, brošur, biltenov, radio oglasi, časopisni oglasi),
 • stroški javnega prevoza (avtobus, vlak),
 • stroških administracije (poštne storitve).

 

Krije se maksimalno 60% vrednosti projekta, glede na prijavljeno finančno konstrukcijo oziroma ne več kot 400,00 EUR. V kolikor bo upravičenec v poročilu izkazoval nižjo vrednost od odobrenega zneska po pogodbi, se bo znesek sofinanciranja zmanjša za delež primanjkljaja (npr.: Poročilo - dokazila: 200,00 EUR, Odobreno: 400,00 EUR, Delež primanjkljaja: 50%, Izplačilo: 200,00 EUR).

 

KS lahko kadarkoli opravi kontrolo  koriščenja namenskih sredstev in vpogled v dokumentacijo, v vsakem primeru pa jo bo  KS opravila v kolikor bo prišlo do več kot 20% odstopanja med končno finančno vrednostjo in vrednostjo projekta v podani prijavi.

 

V primeru ugotovitve neupravičene razlike med končno finančno vrednostjo in vrednostjo projekta v podani prijavi, se bo odobren znesek po pogodbi znižal za delež primanjkljaja.

 

 1. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka (28. 10. 2019) dosegljiva na spletni strani občine Brežice (www.brezice.si) ali v pisarni KS Cerklje ob Krki v času uradnih ur.

   

 2. < > dodatne informacije posreduje Marjan Lopatič, tel. 07/ 49 69 244, e-mail: krajevna.skupnost2@siol.net