Gumb išči|

Zapri iskalnik

23.06.2020 / Sporočila za javnost

Seznanitev javnosti s spremembo in dopolnitvijo OPPN za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06 (SD OPPN 1) in možnostjo podaje pripomb in predlogov

Deli na FBNatisni

Občina je sprejela pobudo zasebnega investitorja za spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo Gornji Lenart, del območja GOL-06 (Uradni list RS, št. 25/17; v nadaljevanju: OPPN). Predmet spremembe OPPN (v nadaljevanju: SD OPPN 1) se nanaša na popravek očitne napake, ki je nastala v postopku priprave osnovnega OPPN in se nanaša no določbo za oblikovanje streh. S SD OPPN 1 se doda možnost uporabe temno sive barve kritine. S tem popravkom se hkrati izvede uskladitev z nadrejenim prostorskim aktom Občinskim prostorskim načrtom Občine Brežice (Uradni list RS, št. 41/19 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju OPN).

Območje SD OPPN 1 se nahaja v naselju Gornji Lenart in se nanaša na dve parceli za gradnjo stanovanjskih objektov s parc. št. 621/9 in 621/10 obe k.o. Šentlenart.

SD OPPN 1 ne spreminja namenske rabe prostora, ne načrtuje novih prostorskih ureditev in ne določa novih prostorskih izvedbenih pogojev, ravno tako ne tangira sodelovanje nosilcev urejanja prostora in zanjo tudi ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. V skladu z navedenimi dejstvi so izpolnjeni pogoji 124. člena v povezavi s 125. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), zato občina SD OPPN 1 vodi po zakonsko predpisanem kratkem postopku.

V okviru priprave SD OPPN 1 se gradivo javno objavi na občinski spletni strani, s čimer se javnosti omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo. Gradivo SD OPPN 1 se objavi na spletnima naslovoma www.brezice.si/sl/ in www.brezice.si/sl/prostor od 23. 6. 2020 do vključno 8.7.2020. Pripombe in predloge zainteresirani pošljejo na spletni naslov obcina.brezice@brezice.si, s pripisom »SD OPPN 1 Gornji Lenart«.