Gumb išči|

Zapri iskalnik

22.04.2021 / Sporočila za javnost

Javna razgrnitev lokacijske preveritve za začasno rabo prostora za enoto cun-03

Deli na FBNatisni

Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017; v nadaljevanju: ZUreP-2) je Občina Brežice sprejela Odlok o taksi za nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v Občini Brežice (Ur. list RS. št. 90/2020; v nadaljevanju: Odlok).

 

Na osnovi ZUreP-2 in Odloka je bila v juniju 2020 podana pobuda, ki se nanaša na začasno uporabo prostora. Z začasno rabo prostora se omogoči drugačno, vendar začasno  uporabo stavbnega zemljišča, kot je sicer predvidena po prostorskem aktu.   

 

Pobuda se nanaša na začasno rabo prostora oziroma stavbnega zemljišča na parcelah s parc. št. 769, 784, 787/2, 792/1, 792/2, 792/3, 792/4, 792/5, 792/6, 793, 794, 795, 796 vse k.o. Črnc. V skladu z določili 130. in 131. člena ZUreP-2 je za začasno rabo prostora  potrebno pripraviti Elaborat lokacijske preveritve za začasno rabo za enoto CUN-03 (v nadaljevanju: ELP) s čimer se želi območje namenjeno intenzivni kmetijski dejavnosti  (IK) za določeno časovno obdobje (največ 5 let) nameniti za dejavnost parkiranja in skladiščenja.

 

Občina Brežice je pobudo analizirala in v skladu z zastavljeno dinamiko opravila predhodni postopek kot proces preveritve. Predhodni postopek je zajemal ogled terena, ki je bil opravljen 26.8.2020. Na osnovi ogleda terena in podane pobude z ELP smo uradno pristopili k postopku lokacijske preveritve.

 

Na osnovi popolne vloge in določil Odloka je Občina Brežice izdala sklep o plačilu stroškov. Predmetna lokacijska preveritev se izvaja z namenom smotrne rabe prostora in aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, na delu območja CUN-03. Pobudniku je bil izdan sklep s katerim je bil na osnovi 2. člena Odloka zavezan za plačilo takse v višini 2.000,00 EUR.

 

Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo in podajo predloga sklepa o lokacijski preveritvi v obravnavo Občinskemu svetu Občine Brežice. Plačilo nadomestila stroškov za izvedbo lokacijske preveritve pobudniku ne zagotavlja potrditve lokacijske preveritve na Občinskem svetu Občine Brežice.

 

Z namenom preveritve ustreznosti ELP in v skladu z določili 131. člena ZUreP-2  je Občina Brežice konec 16.3.2021 pozvala tangirane nosilce urejanja prostora k podaji mnenj. V skladu s priporočili Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) je za podajo mnenj priporočen 15 dnevni rok. Ne glede na priporočila MOP smo upoštevali tudi kasnejša mnenja, vendar v okviru sprejemljivega in razumnega roka (30 dni).

 

Vezano na dejstvo, da le začasno dovoljujemo drugačno uporabo prostora kot je le-ta določena v občinskem prostorskem načrtu, smo zaprosili za podajo mnenja Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, saj se z začasno rabo dotikamo vsebin vezanih na energijo – prostozračni nadzemni elektro vod Krško – Tumbri nazivne napetosti 2x400kV. Na poziv smo prejeli mnenje Ministrstva za infrastrukturo, Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko.  

 

Mnenje s področja trajnostne mobilnosti se navezuje na zagotavljanje trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega razvoja, razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa, zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje gospodarske javne službe javnega potniškega prometa in potreb po zmanjšanju onesnaževanja iz naslova osebnega prometa. Predmetna ureditev se ne navezuje in ne vpliva  na nobeno od navedenih vsebin o čemer smo pristojni direktorat tudi obvestili. Predmetnega mnenja in priporočil ne moremo reševati skozi predmetni prostorski instrument. Občina Brežice se bo do vseh obremenilnih faktorjev v prostoru, ki jih je Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko izpostavil opredelila po preteku petih let, če bo za ureditev predlagana sprememba namenske rabe prostora.

 

Občina Brežice na osnovi sedmega odstavka 131. člena ZUreP-2 javnost seznanja da bo od 30.04.2021 do vključno 17.05.2021 potekala javna razgrnitev ELP s pobudo. Ogled gradiva bo možen:

- v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice – Oddelek za prostor

- na spletnem portalu Občine Brežice

 

Vsi zainteresirani posamezniki, organi in organizacije lahko na razgrnjen ELP podajo pripombe in predloge ali izrazijo strinjanje z razgrnjenim dokumentom. Pripombodajalci bodo s stališči do pripomb obveščeni. Stališča do pripomb bo pred sprejetjem sklepa potrdi in sprejeti Občinski svet Občine Brežice.

 

Pripombe in predloge se lahko poda:

·         pisno na obrazcu v knjigo pripomb na Občini Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice

·         pisno na obrazcu, ki je objavljen na internetni strani http://www.brezice.si in sicer po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice ali na elektronski naslov ;

·         ustno na zapisnik ob vpogledu v razgrnjeno gradivo;

 

Rok za oddajo pripomb in predlogov je vključno do 17.05.2021.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na spodaj navedenih kontaktih:

-       tel.: 07-620-55-72; e-pošta: ; Katja Pongračič – pomočnica vodje oddelka za prostor

                                                

Pripravila:

Katja Pongračič

Višja svetovalka I

 

 

mag. Urška Klenovšek

Vodja oddelka za prostor                                                                              Ivan Molan

                                                                                                                      Župan