Gumb išči|

Zapri iskalnik

30.09.2021 / Sporočila za javnost

Javna razgrnitev Prvih sprememb in dopolnitev OPPN za območje »B4-21C2/1/423_CU-Ob cesti svobode (SD OPPN 1)

Deli na FBNatisni

Občina Brežice objavlja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Prvih sprememb in dopolnitev OPPN za območje »B4-21C2/1/423_CU-Ob cesti svobode (SD OPPN 1), ki bo potekala od 1.10.2021 do vključno 2.11.2021.

Spremembe in dopolnitve prostorskega akta SD OPPN1 se izdelujejo na pobudo lastnikov zemljišč na območju SD OPPN 1. Območje se nanaša  na območje vzhodnega dela veljavnega OPPN s poslovno-trgovskim programom, to je vzhodno od Ulice Alenke Gerlovič, ki obsega ureditvene enote Ue2, Ue3 in del Ue1.

SD OPPN 1 se nanašajo zgolj na spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev iz odloka o OPPN, medtem, ko grafični del ostaja nespremenjen.

Spremembe in dopolnitve odloka v sklopu SD OPPN 1 se nanašajo zlasti na:

  • minimalno korekcijo parkirnega normativa za trgovske stavbe (iz 1 PM/40 m2 BEP na 1 PM/35 m2 BEP). Spremenjen parkirni normativ je še vedno bistveno bolj strog od parkirnega normativa v Občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice, kjer ta znaša 1 PM/80 m2 BEP (za trgovske stavbe z neprehranskimi izdelki),
  • spremembo zahtevanega deleža zelenih površin v urejevalnih enotah Ue2 in Ue 3/2, in sicer iz 30 % na 15 %, kar je skladno s Priročnikom Zeleni sistemi v mestih in naseljih (Usmerjanje razvoja zelenih površin), ki ga je v okviru Državnega prostorskega reda izdalo Ministrstvo za okolje in prostor v januarju 2020. Prav tako se na podlagi usmeritev Občine Brežice v zameno za zmanjšan delež zelenih površin z visokoraslo vegetacijo zasadi območje parkirišč v Ue2 ter pas ob Cesti svobode,
  • spremembe prostorskih izvedbenih pogojev glede oblikovanja objektov v Ue3/2 in faktorja zazidanosti znotraj te Ue. Faktor zazidanosti se spreminja iz 0,35 na 0,50, kar še vedno ne presega kriterijev, določenih v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07-ZPNačrt in 61/17-ZUreP-2). Prav tako je predlagan faktor zazidanosti skladen s faktorjem, ki ga sicer na osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU) predpisuje odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice,
  • druge manjše popravke odloka, uskladitve z veljavno zakonodajo, tehnične redakcije in posodobitev nekaterih odstopanj od prostorskih izvedbenih pogojev, kot je razvidno iz samega odloka.

Javna razgrnitev bo potekala od 1.10.2021 do vključno 2.11.2021 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice ter KS Brežice in KS Šentlenart. Gradivo SD OPPN 1 bo objavljeno tudi na spletni strani občine www.brezice.si (Sporočila za javnost) oz. na naslovu www.brezice.si/sl/prostor.

Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 13.10.2021 ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice. Za udeležbo na javni obravnavi je potrebna predhodna prijava, hkrati pa opozarjamo, da je za obisk občinske uprave potrebno izpolnjevati enega od pogojev PCT. Za udeležbo na javni obravnavi se prijavite najkasneje dan pred dogodkom na elektronski naslov tanja.rus@brezice.si ali tel. št. 07/ 620 55 73.

V kolikor bi prišlo do sprememb zaradi ukrepov pristojnih inštitucije za zajezitev koronavirusa, boste o le-teh seznanjeni preko spletne strani občine www.brezice.si pod rubriko Sporočila za javnost.

Pisne pripombe in mnenja na prostorski akt lahko zainteresirani v času javne razgrnitve podajo pisno v knjigah pripomb na občini in krajevnih skupnostih, posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzela stališča, ki bodo objavljena na zgoraj navedeni spletni strani ter na oglasni deski Oddelka za prostor.