Gumb išči|

Zapri iskalnik

09.12.2021 / Sporočila za javnost

Poziv zainteresirani javnosti k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za širitev obrtne cone Dobova

Deli na FBNatisni

Občina Brežice je pristopila k izdelavi OPPN, ki se nanašajo na širitev obrtne cone Dobova in vključuje dve enoti. Večji del z oznako DOB-48 se razteza zahodno od obstoječe obrtne cone,  manjši del pa vzhodno od obstoječe cone z oznako DOB-03. V okviru priprav izhodišč za pripravo OPPN zainteresirano javnost vabimo, da nam najkasneje do 5.1.2022 posredujete pisne predloge in pripombe za načrtovane prostorske ureditve.

OC Dobova se ureja na območju dejanske rabe njiv in travnikov. Vključuje tudi območje naravne vrednote potoka Negot. Na obeh območjih se načrtujejo gradbene parcele za gradnjo trgovsko-storitvenih, poslovnih, obrtnih, proizvodnih objektov, objektov za promet in skladiščenje, dostopni cesti ter premostitev preko potoka Negot ter vsa potrebna infrastruktura.

 

Občina je oddala naročilo izdelave OPPN izdelovalcu Savaprojekt d.d. Ker se območje obravnavanega OPPN nahaja na območju kulturne dediščine – Dobova arheološko območje je občina pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine že zaprosila za podajo pogojev k OPPN, na osnovi katerih bo pristopila k arheološkim raziskavam, skladno njihovim izsledkom pa bo oblikovan tudi OPPN.

Z OPPN želi občina zagotoviti nove površine za razvoj obrtne cone, ki bodo zagotavljale nadaljnji gospodarski razvoj z dovolj določnimi in hkrati fleksibilnimi merili, ki bodo ustrezali današnjim potrebam podjetnikov. 

Pri oblikovanju izhodišč občina zagotovi tudi sodelovanje zainteresirane javnosti, zato vas s tem namenom vabimo, da si v času od 10.12.2021 do 5.1.2022 gradivo izhodišč ogledate na spletni strani Občine Brežice na povezavi:  https://www.brezice.si/sl/prostor, pod naslovom OPPN  ZA ŠIRITEV OBRTNE CONE DOBOVA - Priprava izhodišč za OPPN.

Prosimo, da opredelite vaše potrebe, pripombe in predloge ter nam jih do vključno 5.1.2022 posredujte na:

  • poštni naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali
  • elektronski naslov: ,

pri čemer navedite: »Izhodišča OPPN za širitev obrtne cone Dobova«.

Občina je že zavzela stališča do nekaterih izhodišč nosilcev urejanja prostora za pripravo predmetnega akta, ki jih bo smiselno dopolnila po proučitvi vaših podanih pripomb in predlogov ter s takšnimi izhodišči nadaljevala pripravo predmetnega OPPN.