Skoči na vsebino
Gumb išči|

Zapri iskalnik

Prostor

POSTOPKI PRIPRAVE PROSTORSKIH AKTOV

_______________________________________________________________________________

1. OPPN  ZA ŠIRITEV OBRTNE CONE DOBOVA

1. Priprava izhodišč za OPPN

OPPN ZA ŠIRITEV OBRTNE CONA DOBOVA - Gradivo

Sklep o začetku postopka

Mnenje Zavoda RS za varstvo narave

Sklep o začetku postopka - sprememba

2. OSNUTEK

Gradivo za pridobivanje mnenj

3. DOPOLNJEN OSNUTEK - JAVNA RAZGRNITEV

Gradivo

Povzetek za javnost

4. PREDLOG

Gradivo za pridobivanje mnenj

5. USKLAJEN PREDLOG

Gradivo

 

_______________________________________________________________________________

2. OPPN OSKRBNI CENTER MAROF BREŽICE

1. Priprava izhodišč za OPPN

Izhodišča za pripravo OPPN - gradivo

Grafični prikaz

2. Sklep o pripravi OPPN

Sklep o pripravi

Mnenje ZRSVN

3. OSNUTEK

Gradivo za pripravo osnutka

 

_______________________________________________________________________________

3. OPPN ZA POSLOVNO - OBRTNO CONO JESENICE NA DOLENJSKEM

1. POBUDA

Gradivo pobude

Mnenje Zavoda RS za varstvo narave

Mnenje o obveznosti izvedbe CPVO

Sklep o pripravi OPPN

2. OSNUTEK V PRIPRAVI

2.1 Gradivo za pridobivanje usmeritev nosilcev urejanja prostora

Gradivo osnutka v pripravi

2.2 Gradivo za seznanitev javnosti

Tekstualni del osnutka v pripravi

Grafični del osnutka v pripravi

Povzetek za javnost 

Vizualizacije

Varianta 1.1 - Ureditve v skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji OPN

Varianta 1.2 - Ureditve v skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji OPN

Varianta 2 - Ureditve na podlagi izkazane investicijske namere

Varianta 3 - Primerjava vertikalnih gabaritov 

 

_______________________________________________________________________________

4. ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE Ap 1280

Pobuda

Preveritev ustreznosti elaborata

Priloge pobude

 

______________________________________________________________________________

5. POROČILO URBANISTIČNE DELAVNICE ZA MESTO BREŽICE

Predstavitev urbanistične delavnice

Poročilo z urbanistične delavnice

POROČILO ZAKLJUČNE DELAVNICE O RAZVOJU MESTA BREŽICE - ZAKLJUČEK

Povzetki

Poročilo zaključne delavnice

 

_______________________________________________________________________________

6. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN BREŽICE (SD OPN 06)

Vloga za izdajo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov na varovana območja in o obveznosti presoje  sprejemljivosti 

Sklep o pripravi SD OPN 6

Sklep o pripravi občinskega prostorskega plana Občine Brežice

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pripravi SD OPN 6 Občine Brežice

 

_______________________________________________________________________________

7. POROČILO Z DELAVNICE O OPTIMALNEM RAZVOJU OBČINE BREŽICE

Predstavitev delavnice

Poročilo z delavnice

Foto utrinki delavnice

 

_______________________________________________________________________________

8. TIPOLOGIJA OBJEKTOV ZA NAMEN KRATKOTRAJNIH NASTANITEV V ODPRTEM PROSTORU V OBČINI BREŽICE - STROKOVNA PODLAGA ZA GLAMPINGE

Strategije razvoja

Glampingi_1

Glampingi_2