Gumb išči|

Zapri iskalnik

22.03.2022 / Sporočila za javnost

Javna razgrnitev lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča za EUP Ak 206

Deli na FBNatisniBrežice panorama

Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017; v nadaljevanju: ZUreP-2) in Odloka o taksi za nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v Občini Brežice (Ur. list RS. št. 90/2020; v nadaljevanju: Odlok) je Občina Brežice v marcu 2022 prejela pobudo, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča EUP Ak 206. Z razširitvijo se želi zagotoviti povečanje stavbnega zemljišča za potrebe obstoječe kmetije za potrebe izgradnje stavbe za skladiščenje pridelkov - hladilnice. Pobuda se nanaša na razširitev stavbnega zemljišča na parcelah s parc. št. 1376 in 1377 obe k.o. Brezina.

V skladu z določili 128. in 131. člena ZUreP-2 je za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi potrebno pripraviti Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča  EUP Ak 206 (v nadaljevanju: ELP) s čimer se želi omogočiti  povečanje stavbnega zemljišča za potrebe obstoječe kmetije z namenom izgradnje hladilnice.

Občina Brežice je pobudo analizirala in v skladu z zastavljeno dinamiko opravila predhodni postopek kot proces preveritve. Predhodni postopek je zajemal ogled terena, ki je bil opravljen decembra 2021 in preveritve pri pristojnih nosilcih urejanja prostora. Na osnovi ogleda terena in podane pobude z ELP smo uradno pristopili k postopku lokacijske preveritve.

Na osnovi popolne vloge in določil Odloka je Občina Brežice izdala sklep o plačilu stroškov. Predmetna lokacijska preveritev se izvaja z namenom povečanja stavbnega zemljišča za potrebe obstoječe kmetije z namenom izgradnje hladilnice (manj zahtevnega objekta). Pobudniku je bil izdan sklep, s katerim je bil na osnovi 2. člena Odloka zavezan za plačilo takse v višini 1.500,00 EUR.

Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo in podajo predloga sklepa o lokacijski preveritvi v obravnavo Občinskemu svetu Občine Brežice. Plačilo nadomestila stroškov za izvedbo lokacijske preveritve pobudniku ne zagotavlja potrditve lokacijske preveritve na Občinskem svetu Občine Brežice.

Z namenom preveritve ustreznosti ELP in v skladu z določili 131. člena ZUreP-2  je Občina Brežice 28.02.2022 pozvala tangirane nosilce urejanja prostora k podaji mnenj. V skladu s priporočili Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) je za podajo mnenj priporočen 15 dnevni rok. Ne glede na priporočila MOP smo/bomo upoštevali tudi kasnejša mnenja, vendar v okviru sprejemljivega in razumnega roka (30 dni).

Občina Brežice na osnovi sedmega odstavka 131. člena ZUreP-2 javnost seznanja, da bo javna razgrnitev ELP potekala od 25.03.2022 do vključno 11.04.2022. Ogled gradiva bo možen:

- v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice – Oddelek za prostor

- na spletnem portalu Občine Brežice (Domov/Prostor (brezice.si), pod zaporedno št. 8. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča EUP Ak 206, Brezina - Javna razgrnitev.)

Vsi zainteresirani posamezniki, organi in organizacije lahko na razgrnjen ELP podajo pripombe in predloge ali izrazijo strinjanje z razgrnjenim dokumentom. Pripombodajalci bodo s stališči do pripomb obveščeni. Stališča do pripomb bo pred sprejetjem sklepa potrdil in sprejel Občinski svet Občine Brežice.

Pripombe in predloge se lahko poda:

·         pisno na obrazcu v Knjigo pripomb na Občini Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice;

·       pisno na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani  Domov/Prostor (brezice.si) (pod zaporedno št. 8. - Obrazec za podajo predlogov in pripomb), in sicer po pošti na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na elektronski naslov obcina.brezice@brezice.si;

·         ustno na zapisnik ob vpogledu v razgrnjeno gradivo.

 

Rok za oddajo pripomb in predlogov je vključno do 11.04.2022.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na spodaj navedenih kontaktih:

-       tel.: 07-620-55-72; e-pošta: ; Katja Pongračič – pomočnica vodje oddelka za prostor